திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വേട്കൈ വിണ്‍ണപ്പം
vēṭkai viṇṇappam
പോക് കുരൈയീടു
pōk kuraiyīṭu
Fifth Thirumurai

016. ആറെഴുത് തുണ്‍മൈ
āṟeḻut tuṇmai

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പെരുമൈ നിതിയേ മാല്‍വിടൈകൊള്‍ പെംമാന്‍ വരുന്തിപ് പെറുംപേറേ
  അരുമൈ മണിയേ തണികൈമലൈ അമുതേ ഉന്‍റന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഒരുമൈ മനത്തിന്‍ ഉച്ചരിത്തിങ് കുയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  ഇരുമൈ വളനും എയ്തുംഇടര്‍ എന്‍പ തൊന്‍റും എയ്താതേ.
 • 2. എയ്തറ് കരിയ അരുട്ചുടരേ എല്‍ലാം വല്‍ല ഇറൈയോനേ
  ചെയ്തറ് കരിയ വളത്തണികൈത് തേവേ ഉന്‍റന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഉയ്തറ് പൊരുട്ടിങ് കുച്ചരിത്തേ ഉയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  വൈതറ് കില്‍ലാപ് പുകഴ്ച്ചിവരും വന്‍കണ്‍ ഒന്‍റും വാരാതേ.
 • 3. വാരാ ഇരുന്ത അടിയവര്‍തം മനത്തില്‍ ഒളിരും മാമണിയേ
  ആരാ അമുതേ തണികൈമലൈ അരചേ ഉന്‍റന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഓരാ മനത്തിന്‍ ഉച്ചരിത്തിങ് കുയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  ഏരാര്‍ ചെല്‍വപ് പെരുക്കികവാ ഇടുംപൈ ഒന്‍റും ഇകന്തിടുമേ.
 • 4. ഇകവാ അടിയര്‍ മനത്തൂറും ഇന്‍പച് ചുവൈയേ എംമാനേ
  അകവാ മയില്‍ഊര്‍ തിരുത്തണികൈ അരചേ ഉന്‍റന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഉകവാ മനത്തിന്‍ ഉച്ചരിത്തിങ് കുയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  ചുകവാഴ് വിന്‍പം അതുതുന്‍നും തുന്‍പം ഒന്‍റും തുന്‍നാതേ.
 • 5. തുന്‍നും മറൈയിന്‍ മുടിവില്‍ഒളിര്‍ തൂയ വിളക്കേ ചുകപ്പെരുക്കേ
  അന്‍നൈ അനൈയായ് തണികൈമലൈ അണ്‍ണാ ഉന്‍റെന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഉന്‍നി മനത്തിന്‍ ഉച്ചരിത്തിങ് കുയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  ചെന്‍നി അണിയായ് അടിചേരും തീമൈ ഒന്‍റും ചേരാതേ.
 • 6. ചേരും മുക്കണ്‍ കനികനിന്ത തേനേ ഞാനച് ചെഴുമണിയേ
  യാരും പുകഴും തണികൈഎമ തന്‍പേ ഉന്‍റന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഓരും മനത്തിന്‍ ഉച്ചരിത്തിങ് കുയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  പാരും വിചുംപും പതഞ്ചാരും പഴങ്കണ്‍ ഒന്‍റും ചാരാതേ.
 • 7. ചാര്‍ന്ത അടിയാര്‍ക് കരുള്‍അളിക്കും തരുമക് കടലേ തറ്പരമേ
  വാര്‍ന്ത പൊഴില്‍ചൂഴ് തിരുത്തണികൈ മണിയേ ഉന്‍റന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഓര്‍ന്തു മനത്തിന്‍ ഉച്ചരിത്തിങ് കുയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  ആര്‍ന്ത ഞാനം ഉറുംഅഴിയാ അലക്കണ്‍ ഒന്‍റും അഴിന്തിടുമേ.
 • 8. അഴിയാപ് പൊരുളേ എന്‍ഉയിരേ അയില്‍ചെങ് കരങ്കൊള്‍ ഐയാവേ
  കഴിയാപ് പുകഴ്ചേര്‍ തണികൈഅമര്‍ കന്താ ഉന്‍റന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഒഴിയാ മനത്തിന്‍ ഉച്ചരിത്തിങ് കുയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  പഴിയാ ഇന്‍പം അതുപതിയും പനിമൈ ഒന്‍റും പതിയാതേ.
 • 9. പതിയേ എങ്കും നിറൈന്തരുളും പരമ ചുകമേ പരഞ്ചുടരേ
  കതിയേ അളിക്കും തണികൈഅമര്‍ കടംപാ ഉന്‍റന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഉതിയേര്‍ മനത്തിന്‍ ഉച്ചരിത്തിങ് കുയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  തുതിഏര്‍ നിനതു പതന്തോന്‍റും തുന്‍പം ഒന്‍റും തോന്‍റാതേ.
 • 10. തോന്‍റാ ഞാനച് ചിന്‍മയമേ തൂയ ചുകമേ ചുയഞ്ചുടരേ
  ആന്‍റാര്‍ പുകഴും തണികൈമലൈ അരചേ ഉന്‍റന്‍ ആറെഴുത്തൈ
  ഊന്‍റാ മനത്തിന്‍ ഉച്ചരിത്തിങ് കുയര്‍ന്ത തിരുവെണ്‍ണീറിട്ടാല്‍
  ഈന്‍റാള്‍ നികരും അരുള്‍അടൈയും ഇടുക്കണ്‍ ഒന്‍റും അടൈയാതേ.

ஆறெழுத் துண்மை // ஆறெழுத் துண்மை