திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வேட்கை விண்ணப்பம்
vēṭkai viṇṇappam
போக் குரையீடு
pōk kuraiyīṭu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

016. ஆறெழுத் துண்மை
āṟeḻut tuṇmai