திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ನಾರೈಯುಂ ಕಿಳಿಯುಂ ನಾಟ್ಟುಱು ತೂತು
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
ತಿರು ಉಲಾ ವಿಯಪ್ಪು
tiru ulā viyappu
Third Thirumurai

003. ಇರಙ್ಕನ್ ಮಾಲೈ
iraṅkaṉ mālai

  ತಲೈವಿ ಇರಙ್ಕಲ್
  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ನನ್ಱು ಪುರಿವಾರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ನಾತರ್ ಎನತು ನಾಯಕನಾರ್
  ಮನ್ಱುಳ್ ಅಮರ್ವಾರ್ ಮಾಲ್ವಿಟೈಮೇಲ್ ವರುವಾರ್ ಅವರೈ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ
  ಅನ್ಱು ಮುತಲಾಯ್ ಇನ್ಱಳವುಂ ಅಂದೋ ಸಱ್ಱುಂ ಅಣೈಂದಱಿಯೇನ್
  ಕುನ್ಱು ನಿಕರ್ಪೂಣ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 2. ತಕೈಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಲತ್ತಮರ್ಂದಾರ್ ತರಿಯಾರ್ ಪುರಙ್ಕಳ್ ತೞಲಾಕ್ಕ
  ನಕೈಸೇರ್ನ್ ತವರೈ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ನಾಳೇ ಮುತಲ್ಇನ್ ನಾಳ್ಅಳವುಂ
  ಪಕೈಸೇರ್ ಮತನ್ಪೂಸ್ ಸೂಟಲ್ಅನ್ಱಿಪ್ ಪತಪ್ಪೂಸ್ ಸೂಟಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಱಿಯೇನ್
  ಕುಕೈಸೇರ್ ಇರುಟ್ಪೂಙ್ ಕುೞಲಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 3. ತೋಟಾರ್ ಕುೞೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ತೂಯರ್ಕ್ ಕಲತು ಸುಕಂಅರುಳ
  ನಾಟಾರ್ ಅವರ್ಕ್ಕು ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ನಾಳೇ ಮುತಲ್ಇನ್ ನಾಳ್ಅಳವುಂ
  ಸೂಟಾ ಮಲರ್ಪೋಲ್ ಇರುಂದತಲ್ಲಾಲ್ ಸುಕಮೋರ್ ಅಣುವುನ್ ತುಯ್ತ್ತಱಿಯೇನ್
  ಕೋಟಾ ಒಲ್ಕುಙ್ ಕೊಟಿಯೇಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 4. ಅಣ್ಟರ್ ಎವರ್ಕ್ಕುಂ ಅಱಿವೊಣ್ಣಾರ್ ಅಣಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಯಾರ್ನೀಲ
  ಕಣ್ಟರ್ ಅವರ್ಕ್ಕು ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ಕಟನೇ ಅನ್ಱಿ ಮಱ್ಱವರಾಲ್
  ಪಣ್ಟಂ ಅಱಿಯೇನ್ ಪಲನ್ಅಱಿಯೇನ್ ಪರಿವೋ ಟಣೈಯಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಱಿಯೇನ್
  ಕೊಣ್ಟನ್ ಮಣಕ್ಕುಙ್ ಕೋತಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 5. ಪಾಟಲ್ ಕಮೞುಂ ಪತಂಉಟೈಯಾರ್ ಪಣೈಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಉಟೈಯಾರ್
  ವಾಟಲ್ ಎನವೇ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ಮಾಣ್ಪೇ ಅನ್ಱಿ ಮಱ್ಱವರಾಲ್
  ಆಟಲ್ ಅಳಿಸೂೞ್ ಕುೞಲಾಯ್ಉನ್ ಆಣೈ ಒನ್ಱುಂ ಅಱಿಯನಟಿ
  ಕೂಟಲ್ ಪೆಱವೇ ವರುಂದುಕಿನ್ಱೇನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 6. ತುಟಿಸೇರ್ ಕರತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ಸೋತಿ ವೆಣ್­ಱ್ ಱೞಕರ್ಅವರ್
  ಕಟಿಸೇರ್ನ್ ತೆನ್ನೈ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ಕಟನೇ ಅನ್ಱಿ ಮಱ್ಱವರಾಲ್
  ಪಿಟಿಸೇರ್ ನಟೈನೇರ್ ಪೆಣ್ಕಳೈಪ್ಪೋಲ್ ಪಿನ್ನೈ ಯಾತುಂ ಪೆಱ್ಱಱಿಯೇನ್
  ಕೊಟಿನೇರ್ ಇಟೈಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 7. ಒಱ್ಱಿ ನಕರ್ವಾೞ್ ಉತ್ತಮನಾರ್ ಉಯರ್ಮಾಲ್ ವಿಟೈಯಾರ್ ಉಟೈಯಾರ್ತಾಂ
  ಪಱ್ಱಿ ಎನ್ನೈ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ಪರಿಸೇ ಅನ್ಱಿಪ್ ಪಕೈತೆರಿಂದು
  ವೆಱ್ಱಿ ಮತನನ್ ವೀಱಟಙ್ಕ ಮೇವಿ ಅಣೈಂದಾರ್ ಅಲ್ಲರಟಿ
  ಕುಱ್ಱಂ ಅಣುವುಂ ಸೆಯ್ತಱಿಯೇನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 8. ವಾನುಂ ಪುವಿಯುಂ ಪುಕೞ್ಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಮಲರ್ಕ್ಕೈ ಮೞುವಿನೊಟು
  ಮಾನುಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಎನ್ಱನಕ್ಕು ಮಾಲೈ ಯಿಟ್ಟ ತೊನ್ಱಲ್ಲಾಲ್
  ನಾನುಂ ಅವರುಙ್ ಕೂಟಿಯೊರು ನಾಳುಂ ಕಲಂದ ತಿಲ್ಲೈಯಟಿ
  ಕೋನುನ್ ತಿಯವೇಱ್ ಕಣ್ಣಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 9. ತೆಱಿತ್ತು ಮಣಿಕಳ್ ಅಲೈಸಿಱಕ್ಕುಂ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ಎನೈ
  ವಱಿತ್ತಿಙ್ ಕೆಳಿಯೇನ್ ವರುಂದಾಮಲ್ ಮಾಲೈ ಯಿಟ್ಟ ನಾಳ್ಅಲತು
  ಮಱಿತ್ತುಂ ಒರುನಾಳ್ ವಂದೆನ್ನೈ ಮರುವಿ ಅಣೈಯ ನಾನಱಿಯೇನ್
  ಕುಱಿತ್ತಿಙ್ ಕುೞನ್ಱೇನ್ ಮಾತೇಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 10. ಮಿನ್ನೋ ಟೊಕ್ಕುಂ ವೇಣಿಯಿನಾರ್ ವಿಮಲರ್ ಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ಎನೈತ್
  ತೆನ್ನೋ ಟೊಕ್ಕ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟುಸ್ ಸೆನ್ಱಾರ್ ಪಿನ್ಪು ಸೇರ್ಂದಱಿಯಾರ್
  ಎನ್ನೋ ಟೊತ್ತ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಂ ಏಸಿ ನಕೈಕ್ಕ ಇಟರುೞಂದೇನ್
  ಕೊನ್ನೋ ಟೊತ್ತ ಕಣ್ಣಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 11. ಉಟುತ್ತುಂ ಅತಳಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ಉಲಕಂ ಪುಕೞುಂ ಉತ್ತಮನಾರ್
  ತೊಟುತ್ತಿಙ್ ಕೆನಕ್ಕು ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ಸುಕಮೇ ಅನ್ಱಿ ಎನ್ನುಟನೇ
  ಪಟುತ್ತುಂ ಅಱಿಯಾರ್ ಎನಕ್ಕುರಿಯ ಪರಿವಿಱ್ ಪೊರುಳ್ಓರ್ ಎಳ್ಳಳವುಂ
  ಕೊಟುತ್ತುಂ ಅಱಿಯಾರ್ ಮಾತೇಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 12. ಉೞೈಒನ್ ಱಣಿಕೈತ್ ತಲಂಉಟೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಉಟೈಯಾರ್ ಎನ್ಱನಕ್ಕು
  ಮೞೈಒನ್ ಱಲರ್ಪೂ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟಾರ್ ಮಱಿತ್ತುಂ ವಂದಾರ್ ಅಲ್ಲರಟಿ
  ಪಿೞೈಒನ್ ಱಱಿಯೇನ್ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಂ ಪೇಸಿ ನಕೈಕ್ಕಪ್ ಪೆಱ್ಱೇನ್ಕಾಣ್
  ಕುೞೈಒನ್ ಱಿಯಕಣ್ ಮಾತೇಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 13. ಏಟಾರ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ಎನ್ಕಣ್ ಅನೈಯಾರ್ ಎನ್ತಲೈವರ್
  ಪೀಟಾರ್ ಮಾಲೈ ಇಟ್ಟತನ್ಱಿಪ್ ಪಿನ್ನೋರ್ ಸುಕಮುಂ ಪೆಱ್ಱಱಿಯೇನ್
  ವಾಟಾಕ್ ಕಾತಱ್ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಂ ವಲತು ಪೇಸ ನಿನ್ಱನಟಿ
  ಕೋಟಾರ್ ಕೊಙ್ಕೈ ಮಾತೇಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 14. ಕಞ್ಸನ್ ಅಱಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ಕಣ್ಮೂನ್ ಱುಟೈಯಾರ್ ಕನವಿನಿಲುಂ
  ವಞ್ಸಂ ಅಱಿಯಾರ್ ಎನ್ಱನಕ್ಕು ಮಾಲೈಇಟ್ಟ ತೊನ್ಱಲ್ಲಾಲ್
  ಮಞ್ಸಂ ಅತನಿಲ್ ಎನ್ನೋಟು ಮರುವಿ ಇರುಕ್ಕ ನಾನ್ಅಱಿಯೇನ್
  ಕೊಞ್ಸಂ ಮತಿನೇರ್ ನುತಲಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 15. ಆಲಂ ಇರುಂದ ಕಳತ್ತೞಕರ್ ಅಣಿಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿ ಆಲಯತ್ತಾರ್
  ಸಾಲ ಎನಕ್ಕು ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ತನ್ಮೈ ಒನ್ಱೇ ಅಲ್ಲಾತು
  ಕಾಲ ನಿರಂಪ ಅವರ್ಪುಯತ್ತೈಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಣೈಂದ ತಿಲ್ಲೈಯಟಿ
  ಕೋಲ ಮತಿವಾಣ್ ಮುಕತ್ತಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 16. ನೆಯ್ತಲ್ ಪಣೈಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ನಿರುತ್ತಂ ಪಯಿಲ್ವಾರ್ ಮಾಲ್ಅಯನುಂ
  ಎಯ್ತಱ್ ಕರಿಯಾರ್ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟಾರ್ ಎನಕ್ಕೆನ್ ಱುರೈಕ್ಕುಂ ಪೆರುಮೈಅಲ್ಲಾಲ್
  ಉಯ್ತಱ್ ಕಟಿಯೇನ್ ಮನೈಯಿನ್ಕಣ್ ಒರುನಾ ಳೇನುಂ ಉಱ್ಱಱಿಯಾರ್
  ಕೊಯ್ತಱ್ ಕರಿತಾಙ್ ಕೊಟಿಯೇಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 17. ಪೋರ್ಕ್ಕುಂ ಉರಿಯಾರ್ ಮಾಲ್ಪಿರಮನ್ ಪೋಕಿ ಮುತಲಾಂ ಪುಙ್ಕವರ್ಕಳ್
  ಯಾರ್ಕ್ಕುಂ ಅರಿಯಾರ್ ಎನಕ್ಕೆಳಿಯರ್ ಆಕಿ ಎನ್ನೈ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟಾರ್
  ಈರ್ಕ್ಕುಂ ಪುಕುತಾ ಮುಲೈಮತತ್ತೈ ಇನ್ನುನ್ ತವಿರ್ತ್ತಾರ್ ಅಲ್ಲರಟಿ
  ಕೂರ್ಕ್ಕುಂ ನೆಟುವೇಱ್ ಕಣ್ಣಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 18. ಇಱೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಯೂರಿನಿಟೈ ಇರುಂದಾರ್ ಇನಿಯಾರ್ ಎನ್ಕಣವರ್
  ಮಱೈಯಾರ್ ಎನಕ್ಕು ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟಾರ್ ಮರುವಾರ್ ಎನ್ನೈ ವಞ್ಸನೈಯೋ
  ಪೊಱೈಯಾರ್ ಇರಕ್ಕಂ ಮಿಕವುಟೈಯಾರ್ ಪೊಯ್ಒನ್ ಱುರೈಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯಲಟಿ
  ಕುಱೈಯಾ ಮತಿವಾಣ್ ಮುಕತ್ತಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 19. ಉಟುಪ್ಪಾರ್ ಕರಿತ್ತೋಲ್ ಒಱ್ಱಿಎನುಂ ಊರಾರ್ ಎನ್ನೈ ಉಟೈಯವನಾರ್
  ಮಟುಪ್ಪಾರ್ ಇನ್ಪ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟಾರ್ ಮರುವಾರ್ ಎನತು ಪಿೞೈಉರೈತ್ತುಕ್
  ಕೆಟುಪ್ಪಾರ್ ಇಲ್ಲೈ ಎನ್ಸೊಲಿನುಂ ಕೇಳಾರ್ ಎನತು ಕೇಳ್ವರ್ಅವರ್
  ಕೊಟುಪ್ಪಾರ್ ಎನ್ಱೋ ಮಾತೇಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 20. ಎರುತಿಲ್ ವರುವಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯುಳಾರ್ ಎನ್ನಾ ಯಕನಾರ್ ಎನಕ್ಕಿನಿಯಾರ್
  ವರುತಿ ಎನವೇ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟಾರ್ ವಂದಾಲ್ ಒನ್ಱುಂ ವಾಯ್ತಿಱವಾರ್
  ಕರುತಿ ಅವರ್ತಙ್ ಕಟ್ಟಳೈಯೈಕ್ ಕಟಂದು ನಟಂದೇನ್ ಅಲ್ಲವಟಿ
  ಕುರುಕುಣ್ ಕರತ್ತಾಯ್ ಎನ್ನಟಿಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 21. ಮಾವೆನ್ ಱುರಿತ್ತಾರ್ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ಮಣಾಳರ್ ಎನ್ಱೇ ವಂದಟೈಂದಾಲ್
  ವಾವೆನ್ ಱುರೈಯಾರ್ ಪೋಎನ್ನಾರ್ ಮೌನಞ್ ಸಾತಿತ್ ತಿರುಂದನರ್ಕಾಣ್
  ಆವೆನ್ ಱಲಱಿಕ್ ಕಣ್­ರ್ವಿಟ್ ಟೞುತಾಲ್ ತುಯರಂ ಆಱುಮಟಿ
  ಕೋವೆನ್ ಱಿರುವೇಲ್ ಕೊಣ್ಟಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 22. ನಾಟ್ಟುಂ ಪುಕೞಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ನಕರ್ವಾೞ್ ಸಿವನಾರ್ ನನ್ಮೈಯೆಲಾಂ
  ಕಾಟ್ಟುಂ ಪಟಿಕ್ಕು ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ ಕಣವರ್ ಎನಓರ್ ಕಾಸಳವಿಲ್
  ಕೇಟ್ಟುಂ ಅಱಿಯೇನ್ ತಂದಱಿಯಾರ್ ಕೇಟ್ಟಾಲ್ ಎನ್ನ ವಿಳೈಯುಮಟಿ
  ಕೋಟ್ಟು ಮಣಿಪ್ಪೂಣ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 23. ವೆಱ್ಪೈ ವಳೈತ್ತಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ಮೇವಿ ಅಮರ್ಂದಾರ್ ಅವರ್ಎನತು
  ಕಱ್ಪೈ ಅೞಿತ್ತಾರ್ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟುಕ್ ಕಣವರ್ ಆನಾರ್ ಎನ್ಪತಲ್ಲಾಲ್
  ಸಿಱ್ಪ ಮಣಿಮೇ ಟೈಯಿಲ್ಎನ್ನೈಸ್ ಸೇರ್ಂದಾರ್ ಎನ್ಪ ತಿಲ್ಲೈಯಟಿ
  ಕೊಱ್ಪೈ ಅರವಿನ್ ಇಟೈಯಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 24. ಎನ್ನ ಕೊಟುತ್ತುಂ ಕಿಟೈಪ್ಪರಿಯಾರ್ ಎೞಿಲಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ನಾತರ್ಎನೈಸ್
  ಸಿನ್ನ ವಯತಿಲ್ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟುಸ್ ಸೆನ್ಱಾರ್ ಸೆನ್ಱ ತಿಱನ್ಅಲ್ಲಾಲ್
  ಇನ್ನುಂ ಮರುವ ವಂದಿಲರ್ಕಾಣ್ ಯಾತೋ ಅವರ್ತಂ ಎಣ್ಣಮತು
  ಕೊನ್ನುಣ್ ವಟಿವೇಱ್ ಕಣ್ಣಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 25. ಕರುಂಪಿನ್ ಇನಿಯಾರ್ ಕಣ್ಣುತಲಾರ್ ಕಟಿಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿಕ್ ಕಾವಲನಾರ್
  ಇರುಂಪಿನ್ ಮನತ್ತೇನ್ ತನೈಮಾಲೈ ಇಟ್ಟಾರ್ ಇಟ್ಟ ಅನ್ಱಲತು
  ತಿರುಂಪಿ ಒರುಕಾಲ್ ವಂದೆನ್ನೈಸ್ ಸೇರ್ಂದು ಮಕಿೞ್ಂದ ತಿಲ್ಲೈಯಟಿ
  ಕುರುಂಪೈ ಅನೈಯ ಮುಲೈಯಾಯ್ಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 26. ತೀತು ತವಿರ್ಪ್ಪಾರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ ಅೞಿಯಾತ್ ತಿಱತ್ತಾರ್ಅವರ್
  ಮಾತು ಮಕಿೞ್ತಿ ಎನಎನ್ನೈ ಮಾಲೈ ಯಿಟ್ಟಾರ್ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟ
  ಪೋತು ಕಣ್ಟ ತಿರುಮುಕತ್ತೈಪ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಮಱಿತ್ತುಂ ಕಣ್ಟಱಿಯೇನ್
  ಕೋತು ಕಣ್ಟೇನ್ ಮಾತೇಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 27. ವೆನ್ಱಿಕ್ ಕೊಟಿಮೇಲ್ ವಿಟೈಉಯರ್ತ್ತಾರ್ ಮೇಲಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಯೂರರ್ಎನ್ಪಾಲ್
  ಸೆನ್ಱಿಕ್ ಕುಳಿರ್ಪೂ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟಾರ್ ಸೇರ್ಂದಾರ್ ಅಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ಅವರೈ
  ಅನ್ಱಿಪ್ ಪಿಱರೈ ನಾಟಿನನೋ ಅಂಮಾ ಒನ್ಱುಂ ಅಱಿಯನಟಿ
  ಕುನ್ಱಿಱ್ ಱುಯರ್ಕೊಣ್ ಟೞುಂಎನತು ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 28. ತೋಳಾ ಮಣಿನೇರ್ ವಟಿವೞಕರ್ ಸೋಲೈ ಸೂೞ್ಂದ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್
  ಮಾಳಾ ನಿಲೈಯರ್ ಎನ್ಱನಕ್ಕು ಮಾಲೈ ಇಟ್ಟಾರ್ ಮರುವಿಲರ್ಕಾಣ್
  ಕೇಳಾಯ್ ಮಾತೇ ಎನ್ನಿಟೈಯೇ ಕೆಟುತಿ ಇರುಂದ ತೆನಿನುಂಅತೈಕ್
  ಕೋಳಾರ್ ಉರೈಪ್ಪಾರ್ ಎನ್ನಟಿಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 29. ವಾಟಾ ತಿರುಂದೇನ್ ಮೞೈಪೊೞಿಯುಂ ಮಲರ್ಕ್ಕಾ ವನಞ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್
  ಏಟಾರ್ ಅಣಿಪೂ ಮಾಲೈಎನಕ್ ಕಿಟ್ಟಾರ್ ಅವರ್ಕ್ಕು ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟೇನ್
  ತೇಟಾ ತಿರುಂದೇನ್ ಅಲ್ಲಟಿಯಾನ್ ತೇಟಿ ಅರುಕಿಱ್ ಸೇರ್ಂದುಂಎನೈಕ್
  ಕೂಟಾ ತಿರುಂದಾರ್ ಎನ್ನಟಿಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 30. ನಲತ್ತಿಱ್ ಸಿಱಂದ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ ನಣ್ಣುಂ ಎನತು ನಾಯಕನಾರ್
  ವಲತ್ತಿಱ್ ಸಿಱಂದಾರ್ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟು ಮಱಿತ್ತುಂ ಮರುವಾರ್ ವಾರಾರೇಲ್
  ನಿಲತ್ತಿಱ್ ಸಿಱಂದ ಉಱವಿನರ್ಕಳ್ ನಿಂದಿತ್ ತೈಯೋ ಎನೈತ್ತಮತು
  ಕುಲತ್ತಿಱ್ ಸೇರಾರ್ ಎನ್ನಟಿಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.
 • 31. ಈರ್ಂದೇನ್ ಅಳಿಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಉಳಾರ್ ಎನ್ಕಣ್ ಮಣಿಯಾರ್ ಎನ್ಕಣವರ್
  ವಾರ್ಂದೇನ್ ಸಟೈಯಾರ್ ಮಾಲೈಯಿಟ್ಟುಂ ವಾೞಾ ತಲೈಂದು ಮನಮೆಲಿಂದು
  ಸೋರ್ಂದೇನ್ ಪತೈತ್ತುತ್ ತುಯರ್ಕ್ಕಟಲೈಸ್ ಸೂೞ್ಂದೇನ್ ಇನ್ನುಂ ತುಟಿಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಕೂರ್ಂದೇನ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಎನ್ನಟಿಎನ್ ಕುಱೈಯೈ ಎವರ್ಕ್ಕುಕ್ ಕೂಱುವನೇ.

இரங்கன் மாலை // இரங்கன் மாலை

No audios found!