திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നാരൈയും കിളിയും നാട്ടുറു തൂതു
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
തിരു ഉലാ വിയപ്പു
tiru ulā viyappu
Third Thirumurai

003. ഇരങ്കന്‍ മാലൈ
iraṅkaṉ mālai

  തലൈവി ഇരങ്കല്‍
  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. നന്‍റു പുരിവാര്‍ തിരുവൊറ്റി നാതര്‍ എനതു നായകനാര്‍
  മന്‍റുള്‍ അമര്‍വാര്‍ മാല്‍വിടൈമേല്‍ വരുവാര്‍ അവരൈ മാലൈയിട്ട
  അന്‍റു മുതലായ് ഇന്‍റളവും അന്തോ ചറ്റും അണൈന്തറിയേന്‍
  കുന്‍റു നികര്‍പൂണ്‍ മുലൈയായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 2. തകൈചേര്‍ ഒറ്റിത് തലത്തമര്‍ന്താര്‍ തരിയാര്‍ പുരങ്കള്‍ തഴലാക്ക
  നകൈചേര്‍ന്‍ തവരൈ മാലൈയിട്ട നാളേ മുതല്‍ഇന്‍ നാള്‍അളവും
  പകൈചേര്‍ മതന്‍പൂച് ചൂടല്‍അന്‍റിപ് പതപ്പൂച് ചൂടപ് പാര്‍ത്തറിയേന്‍
  കുകൈചേര്‍ ഇരുട്പൂങ് കുഴലായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 3. തോടാര്‍ കുഴൈയാര്‍ ഒറ്റിയിനാര്‍ തൂയര്‍ക് കലതു ചുകംഅരുള
  നാടാര്‍ അവര്‍ക്കു മാലൈയിട്ട നാളേ മുതല്‍ഇന്‍ നാള്‍അളവും
  ചൂടാ മലര്‍പോല്‍ ഇരുന്തതല്‍ലാല്‍ ചുകമോര്‍ അണുവുന്‍ തുയ്ത്തറിയേന്‍
  കോടാ ഒല്‍കുങ് കൊടിയേഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 4. അണ്‍ടര്‍ എവര്‍ക്കും അറിവൊണ്‍ണാര്‍ അണിയാര്‍ ഒറ്റി യാര്‍നീല
  കണ്‍ടര്‍ അവര്‍ക്കു മാലൈയിട്ട കടനേ അന്‍റി മറ്റവരാല്‍
  പണ്‍ടം അറിയേന്‍ പലന്‍അറിയേന്‍ പരിവോ ടണൈയപ് പാര്‍ത്തറിയേന്‍
  കൊണ്‍ടന്‍ മണക്കുങ് കോതായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 5. പാടല്‍ കമഴും പതംഉടൈയാര്‍ പണൈചേര്‍ ഒറ്റിപ് പതിഉടൈയാര്‍
  വാടല്‍ എനവേ മാലൈയിട്ട മാണ്‍പേ അന്‍റി മറ്റവരാല്‍
  ആടല്‍ അളിചൂഴ് കുഴലായ്ഉന്‍ ആണൈ ഒന്‍റും അറിയനടി
  കൂടല്‍ പെറവേ വരുന്തുകിന്‍റേന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 6. തുടിചേര്‍ കരത്താര്‍ ഒറ്റിയില്‍വാഴ് ചോതി വെണ്‍­റ് റഴകര്‍അവര്‍
  കടിചേര്‍ന്‍ തെന്‍നൈ മാലൈയിട്ട കടനേ അന്‍റി മറ്റവരാല്‍
  പിടിചേര്‍ നടൈനേര്‍ പെണ്‍കളൈപ്പോല്‍ പിന്‍നൈ യാതും പെറ്ററിയേന്‍
  കൊടിനേര്‍ ഇടൈയായ് എന്‍നടിഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 7. ഒറ്റി നകര്‍വാഴ് ഉത്തമനാര്‍ ഉയര്‍മാല്‍ വിടൈയാര്‍ ഉടൈയാര്‍താം
  പറ്റി എന്‍നൈ മാലൈയിട്ട പരിചേ അന്‍റിപ് പകൈതെരിന്തു
  വെറ്റി മതനന്‍ വീറടങ്ക മേവി അണൈന്താര്‍ അല്‍ലരടി
  കുറ്റം അണുവും ചെയ്തറിയേന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 8. വാനും പുവിയും പുകഴ്ഒറ്റി വാണര്‍ മലര്‍ക്കൈ മഴുവിനൊടു
  മാനും ഉടൈയാര്‍ എന്‍റനക്കു മാലൈ യിട്ട തൊന്‍റല്‍ലാല്‍
  നാനും അവരുങ് കൂടിയൊരു നാളും കലന്ത തില്‍ലൈയടി
  കോനുന്‍ തിയവേറ് കണ്‍ണായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 9. തെറിത്തു മണികള്‍ അലൈചിറക്കും തിരുവാഴ് ഒറ്റിത് തേവര്‍എനൈ
  വറിത്തിങ് കെളിയേന്‍ വരുന്താമല്‍ മാലൈ യിട്ട നാള്‍അലതു
  മറിത്തും ഒരുനാള്‍ വന്തെന്‍നൈ മരുവി അണൈയ നാനറിയേന്‍
  കുറിത്തിങ് കുഴന്‍റേന്‍ മാതേഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 10. മിന്‍നോ ടൊക്കും വേണിയിനാര്‍ വിമലര്‍ ഒറ്റി വാണര്‍എനൈത്
  തെന്‍നോ ടൊക്ക മാലൈയിട്ടുച് ചെന്‍റാര്‍ പിന്‍പു ചേര്‍ന്തറിയാര്‍
  എന്‍നോ ടൊത്ത പെണ്‍കളെലാം ഏചി നകൈക്ക ഇടരുഴന്തേന്‍
  കൊന്‍നോ ടൊത്ത കണ്‍ണായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 11. ഉടുത്തും അതളാര്‍ ഒറ്റിയിനാര്‍ ഉലകം പുകഴും ഉത്തമനാര്‍
  തൊടുത്തിങ് കെനക്കു മാലൈയിട്ട ചുകമേ അന്‍റി എന്‍നുടനേ
  പടുത്തും അറിയാര്‍ എനക്കുരിയ പരിവിറ് പൊരുള്‍ഓര്‍ എള്‍ളളവും
  കൊടുത്തും അറിയാര്‍ മാതേഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 12. ഉഴൈഒന്‍ റണികൈത് തലംഉടൈയാര്‍ ഒറ്റി ഉടൈയാര്‍ എന്‍റനക്കു
  മഴൈഒന്‍ റലര്‍പൂ മാലൈയിട്ടാര്‍ മറിത്തും വന്താര്‍ അല്‍ലരടി
  പിഴൈഒന്‍ ററിയേന്‍ പെണ്‍കളെലാം പേചി നകൈക്കപ് പെറ്റേന്‍കാണ്‍
  കുഴൈഒന്‍ റിയകണ്‍ മാതേഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 13. ഏടാര്‍ പൊഴില്‍ചൂഴ് ഒറ്റിയിനാര്‍ എന്‍കണ്‍ അനൈയാര്‍ എന്‍തലൈവര്‍
  പീടാര്‍ മാലൈ ഇട്ടതന്‍റിപ് പിന്‍നോര്‍ ചുകമും പെറ്ററിയേന്‍
  വാടാക് കാതറ് പെണ്‍കളെലാം വലതു പേച നിന്‍റനടി
  കോടാര്‍ കൊങ്കൈ മാതേഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 14. കഞ്ചന്‍ അറിയാര്‍ ഒറ്റിയിനാര്‍ കണ്‍മൂന്‍ റുടൈയാര്‍ കനവിനിലും
  വഞ്ചം അറിയാര്‍ എന്‍റനക്കു മാലൈഇട്ട തൊന്‍റല്‍ലാല്‍
  മഞ്ചം അതനില്‍ എന്‍നോടു മരുവി ഇരുക്ക നാന്‍അറിയേന്‍
  കൊഞ്ചം മതിനേര്‍ നുതലായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 15. ആലം ഇരുന്ത കളത്തഴകര്‍ അണിചേര്‍ ഒറ്റി ആലയത്താര്‍
  ചാല എനക്കു മാലൈയിട്ട തന്‍മൈ ഒന്‍റേ അല്‍ലാതു
  കാല നിരംപ അവര്‍പുയത്തൈക് കട്ടി അണൈന്ത തില്‍ലൈയടി
  കോല മതിവാണ്‍ മുകത്തായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 16. നെയ്തല്‍ പണൈചൂഴ് ഒറ്റിയിനാര്‍ നിരുത്തം പയില്‍വാര്‍ മാല്‍അയനും
  എയ്തറ് കരിയാര്‍ മാലൈയിട്ടാര്‍ എനക്കെന്‍ റുരൈക്കും പെരുമൈഅല്‍ലാല്‍
  ഉയ്തറ് കടിയേന്‍ മനൈയിന്‍കണ്‍ ഒരുനാ ളേനും ഉറ്ററിയാര്‍
  കൊയ്തറ് കരിതാങ് കൊടിയേഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 17. പോര്‍ക്കും ഉരിയാര്‍ മാല്‍പിരമന്‍ പോകി മുതലാം പുങ്കവര്‍കള്‍
  യാര്‍ക്കും അരിയാര്‍ എനക്കെളിയര്‍ ആകി എന്‍നൈ മാലൈയിട്ടാര്‍
  ഈര്‍ക്കും പുകുതാ മുലൈമതത്തൈ ഇന്‍നുന്‍ തവിര്‍ത്താര്‍ അല്‍ലരടി
  കൂര്‍ക്കും നെടുവേറ് കണ്‍ണായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 18. ഇറൈയാര്‍ ഒറ്റി യൂരിനിടൈ ഇരുന്താര്‍ ഇനിയാര്‍ എന്‍കണവര്‍
  മറൈയാര്‍ എനക്കു മാലൈയിട്ടാര്‍ മരുവാര്‍ എന്‍നൈ വഞ്ചനൈയോ
  പൊറൈയാര്‍ ഇരക്കം മികവുടൈയാര്‍ പൊയ്ഒന്‍ റുരൈയാര്‍ പൊയ്യലടി
  കുറൈയാ മതിവാണ്‍ മുകത്തായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 19. ഉടുപ്പാര്‍ കരിത്തോല്‍ ഒറ്റിഎനും ഊരാര്‍ എന്‍നൈ ഉടൈയവനാര്‍
  മടുപ്പാര്‍ ഇന്‍പ മാലൈയിട്ടാര്‍ മരുവാര്‍ എനതു പിഴൈഉരൈത്തുക്
  കെടുപ്പാര്‍ ഇല്‍ലൈ എന്‍ചൊലിനും കേളാര്‍ എനതു കേള്‍വര്‍അവര്‍
  കൊടുപ്പാര്‍ എന്‍റോ മാതേഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 20. എരുതില്‍ വരുവാര്‍ ഒറ്റിയുളാര്‍ എന്‍നാ യകനാര്‍ എനക്കിനിയാര്‍
  വരുതി എനവേ മാലൈയിട്ടാര്‍ വന്താല്‍ ഒന്‍റും വായ്തിറവാര്‍
  കരുതി അവര്‍തങ് കട്ടളൈയൈക് കടന്തു നടന്തേന്‍ അല്‍ലവടി
  കുരുകുണ്‍ കരത്തായ് എന്‍നടിഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 21. മാവെന്‍ റുരിത്താര്‍ മാലൈയിട്ട മണാളര്‍ എന്‍റേ വന്തടൈന്താല്‍
  വാവെന്‍ റുരൈയാര്‍ പോഎന്‍നാര്‍ മൗനഞ് ചാതിത് തിരുന്തനര്‍കാണ്‍
  ആവെന്‍ റലറിക് കണ്‍­ര്‍വിട് ടഴുതാല്‍ തുയരം ആറുമടി
  കോവെന്‍ റിരുവേല്‍ കൊണ്‍ടായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 22. നാട്ടും പുകഴാര്‍ തിരുഒറ്റി നകര്‍വാഴ് ചിവനാര്‍ നന്‍മൈയെലാം
  കാട്ടും പടിക്കു മാലൈയിട്ട കണവര്‍ എനഓര്‍ കാചളവില്‍
  കേട്ടും അറിയേന്‍ തന്തറിയാര്‍ കേട്ടാല്‍ എന്‍ന വിളൈയുമടി
  കോട്ടു മണിപ്പൂണ്‍ മുലൈയായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 23. വെറ്പൈ വളൈത്താര്‍ തിരുഒറ്റി മേവി അമര്‍ന്താര്‍ അവര്‍എനതു
  കറ്പൈ അഴിത്താര്‍ മാലൈയിട്ടുക് കണവര്‍ ആനാര്‍ എന്‍പതല്‍ലാല്‍
  ചിറ്പ മണിമേ ടൈയില്‍എന്‍നൈച് ചേര്‍ന്താര്‍ എന്‍പ തില്‍ലൈയടി
  കൊറ്പൈ അരവിന്‍ ഇടൈയായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 24. എന്‍ന കൊടുത്തും കിടൈപ്പരിയാര്‍ എഴിലാര്‍ ഒറ്റി നാതര്‍എനൈച്
  ചിന്‍ന വയതില്‍ മാലൈയിട്ടുച് ചെന്‍റാര്‍ ചെന്‍റ തിറന്‍അല്‍ലാല്‍
  ഇന്‍നും മരുവ വന്തിലര്‍കാണ്‍ യാതോ അവര്‍തം എണ്‍ണമതു
  കൊന്‍നുണ്‍ വടിവേറ് കണ്‍ണായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 25. കരുംപിന്‍ ഇനിയാര്‍ കണ്‍ണുതലാര്‍ കടിചേര്‍ ഒറ്റിക് കാവലനാര്‍
  ഇരുംപിന്‍ മനത്തേന്‍ തനൈമാലൈ ഇട്ടാര്‍ ഇട്ട അന്‍റലതു
  തിരുംപി ഒരുകാല്‍ വന്തെന്‍നൈച് ചേര്‍ന്തു മകിഴ്ന്ത തില്‍ലൈയടി
  കുരുംപൈ അനൈയ മുലൈയായ്എന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 26. തീതു തവിര്‍പ്പാര്‍ തിരുവൊറ്റിത് തിയാകര്‍ അഴിയാത് തിറത്താര്‍അവര്‍
  മാതു മകിഴ്തി എനഎന്‍നൈ മാലൈ യിട്ടാര്‍ മാലൈയിട്ട
  പോതു കണ്‍ട തിരുമുകത്തൈപ് പോറ്റി മറിത്തും കണ്‍ടറിയേന്‍
  കോതു കണ്‍ടേന്‍ മാതേഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 27. വെന്‍റിക് കൊടിമേല്‍ വിടൈഉയര്‍ത്താര്‍ മേലാര്‍ ഒറ്റി യൂരര്‍എന്‍പാല്‍
  ചെന്‍റിക് കുളിര്‍പൂ മാലൈയിട്ടാര്‍ ചേര്‍ന്താര്‍ അല്‍ലര്‍ യാന്‍അവരൈ
  അന്‍റിപ് പിറരൈ നാടിനനോ അംമാ ഒന്‍റും അറിയനടി
  കുന്‍റിറ് റുയര്‍കൊണ്‍ ടഴുംഎനതു കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 28. തോളാ മണിനേര്‍ വടിവഴകര്‍ ചോലൈ ചൂഴ്ന്ത ഒറ്റിയിനാര്‍
  മാളാ നിലൈയര്‍ എന്‍റനക്കു മാലൈ ഇട്ടാര്‍ മരുവിലര്‍കാണ്‍
  കേളായ് മാതേ എന്‍നിടൈയേ കെടുതി ഇരുന്ത തെനിനുംഅതൈക്
  കോളാര്‍ ഉരൈപ്പാര്‍ എന്‍നടിഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 29. വാടാ തിരുന്തേന്‍ മഴൈപൊഴിയും മലര്‍ക്കാ വനഞ്ചൂഴ് ഒറ്റിയിനാര്‍
  ഏടാര്‍ അണിപൂ മാലൈഎനക് കിട്ടാര്‍ അവര്‍ക്കു മാലൈയിട്ടേന്‍
  തേടാ തിരുന്തേന്‍ അല്‍ലടിയാന്‍ തേടി അരുകിറ് ചേര്‍ന്തുംഎനൈക്
  കൂടാ തിരുന്താര്‍ എന്‍നടിഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 30. നലത്തിറ് ചിറന്ത ഒറ്റിനകര്‍ നണ്‍ണും എനതു നായകനാര്‍
  വലത്തിറ് ചിറന്താര്‍ മാലൈയിട്ടു മറിത്തും മരുവാര്‍ വാരാരേല്‍
  നിലത്തിറ് ചിറന്ത ഉറവിനര്‍കള്‍ നിന്തിത് തൈയോ എനൈത്തമതു
  കുലത്തിറ് ചേരാര്‍ എന്‍നടിഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.
 • 31. ഈര്‍ന്തേന്‍ അളിചൂഴ് ഒറ്റിഉളാര്‍ എന്‍കണ്‍ മണിയാര്‍ എന്‍കണവര്‍
  വാര്‍ന്തേന്‍ ചടൈയാര്‍ മാലൈയിട്ടും വാഴാ തലൈന്തു മനമെലിന്തു
  ചോര്‍ന്തേന്‍ പതൈത്തുത് തുയര്‍ക്കടലൈച് ചൂഴ്ന്തേന്‍ ഇന്‍നും തുടിക്കിന്‍റേന്‍
  കൂര്‍ന്തേന്‍ കുഴലായ് എന്‍നടിഎന്‍ കുറൈയൈ എവര്‍ക്കുക് കൂറുവനേ.

இரங்கன் மாலை // இரங்கன் மாலை

No audios found!