திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
>uq;fd; khiy
iraṅkaṉ mālai
ry;yhg tpad;nkhop
sallāpa viyaṉmoḻi
Third Thirumurai

004. jpU cyh tpag;G
tiru ulā viyappu

  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. nts;sr; rilahu; tpilahu;nrt; Ntyhu; E}yhu; Nkyhu;j;
  cs;sj; Jiwthu; epiwthu;ey; xw;wpj; jpahfg; ngUkhdu;
  ts;sw; Fzj;jhu; jpUg;gtdp te;jhu; vd;whu; m;nkhopia
  tps;sw; Fs;Ns kd;vd;id tpl;lq; ftu;Kd; nrd;wJNt.
 • 2. me;jhu; mzpA; nrQ;rilahu; milahu; Gu%d; witmdypd;
  ce;jh epd;w ntz;zifahu; xw;wpj; jpahfu; gtdp>q;F
  te;jhu; vd;whu; me;Njhehd; kfpo;e;J fhz tUKd;d;
  ke;jh fpdpNghy; kd;vd;id tQ;rpj; jtu;Kd; nrd;wJNt.
 • 3. nghd;Ndu; rilahu; fPs;cilahu; G+it jidXu; Gilcilahu;
  njd;Ndu; nghopy;#o; xw;wpa+u;j; jpfOe; jpahfu; jpUg;gtdp
  >d;Nd te;jhu; vd;whu;ehd; vOe;Njd; ehd;mq; nfOtjw;F
  Kd;Nd kd;vd; jidtpLj;J Ke;jp mtu;Kd; nrd;wJNt.
 • 4. fhz >dpahu; vd;>uz;L fz;fs; midahu; fly;tplj;ij
  Czpd; Efu;e;jhu; cau;e;jhu;ey; xw;wpj; jpahfg; ngUkhdhu;
  khz tPjp tUfpd;whu; vd;whu; fhz tUKd;ehd;
  ehz vidtpl; nld;kde;jhd; eae;jq; ftu;Kd; nrd;wJNt.
 • 5. nrOe;njz; flw;nws; mKjidahu; jpahfu; vD;Xu; jpUg;ngauhu;
  nfhOe;jz; nghopy;#o; xw;wpapdhu; Nfhyg; gtdp vd;whu;ehd;
  vOe;jpq; ftpo;e;j fiyGide;jq; NfF Kd;du; vidtpLj;Nj
  mOe;J neQ;r; tpOe;J$j; jhlp mtu;Kd; nrd;wJNt.
 • 6. rhy khY; NkY;>le; jhY; mwpahj; joy;cUthu;
  NrY; GdY; #o;xw;wpj; jpfOe; jpahfg; ngUkhdhu;
  ghYe; NjDq; fye;jnjdg; gtdp te;jhu; vd;wdu;ahd;
  NkYq; Nfl;F Kd;dkd; tpl;lq; ftu;Kd; nrd;wJNt.
 • 7. gpd;jho; rilahu; jpahfu;vdg; NgR; mUikg; ngUkhdhu;
  kd;whu; elj;jhu; xw;wpjdpy; te;jhu; gtdp vd;whu;ehd;
  ed;whj; Jfpiyj; jpUj;JKd; eyQ;Nru; nfhd;iw espu;g;G+tpd;
  nkd;jhu; thq;f kd;vd;id tpl;lq; ftu;Kd; nrd;wJNt.
 • 8. fz;zhu; Ejyhu; kzpfz;lu; fdf tiuahq; fdrpiyahu;
  ngz;zhu; ghfu; jpahfu;vdg; NgR; mUikg; ngUkhdhu;
  jz;zhu; nghopy;#o; xw;wpjdpy; rhu;e;jhu; gtdp vd;wdu;ehd;
  ez;zh Kd;d; vd;kde;jhd; ehlp mtu;Kd; nrd;wJNt.
 • 9. dpjku;thu;
  Nrkg; Gytu; njhO;xw;wpj; jpfOe; jpahfg; ngUkhdhu;
  thkg; ghit nahL;gtdp te;jhu; vd;whu; mJfhz;ghd;
  fhkg; gwit Nghy;vd;kd; fLfp mtu;Kd; nrd;wJNt.
 • 10. #yg;gilahu; G+jq;fs; Rw;W; gilahu; Jjpg;gtu;j;
  rPyg; gjpahu; jpUxw;wpj; jpfOe; jpahfg; ngUkhdhu;
  ePyf; fsj;jhu; jpUg;gtdp Neu;e;jhu; vd;whu; mJfhz;ghd;
  rhyg; grpj;jhu; Nghy;kde;jhd; jhtp mtu;Kd; nrd;wJNt.

திரு உலா வியப்பு // திரு உலா வியப்பு

No audios found!