திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇರಙ್ಕನ್ ಮಾಲೈ
iraṅkaṉ mālai
ಸಲ್ಲಾಪ ವಿಯನ್ಮೊೞಿ
sallāpa viyaṉmoḻi
Third Thirumurai

004. ತಿರು ಉಲಾ ವಿಯಪ್ಪು
tiru ulā viyappu

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವೆಳ್ಳಸ್ ಸಟೈಯಾರ್ ವಿಟೈಯಾರ್ಸೆವ್ ವೇಲಾರ್ ನೂಲಾರ್ ಮೇಲಾರ್ತಂ
  ಉಳ್ಳತ್ ತುಱೈವಾರ್ ನಿಱೈವಾರ್ನಲ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನರ್
  ವಳ್ಳಱ್ ಕುಣತ್ತಾರ್ ತಿರುಪ್ಪವನಿ ವಂದಾರ್ ಎನ್ಱಾರ್ ಅಂಮೊೞಿಯೈ
  ವಿಳ್ಳಱ್ ಕುಳ್ಳೇ ಮನಂಎನ್ನೈ ವಿಟ್ಟಙ್ ಕವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.
 • 2. ಅಂದಾರ್ ಅಣಿಯುಂ ಸೆಞ್ಸಟೈಯಾರ್ ಅಟೈಯಾರ್ ಪುರಮೂನ್ ಱವೈಅನಲಿನ್
  ಉಂದಾ ನಿನ್ಱ ವೆಣ್ಣಕೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ ಪವನಿಇಙ್ಕು
  ವಂದಾರ್ ಎನ್ಱಾರ್ ಅಂದೋನಾನ್ ಮಕಿೞ್ಂದು ಕಾಣ ವರುಮುನ್ನಂ
  ಮಂದಾ ಕಿನಿಪೋಲ್ ಮನಂಎನ್ನೈ ವಞ್ಸಿತ್ ತವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.
 • 3. ಪೊನ್ನೇರ್ ಸಟೈಯಾರ್ ಕೀಳ್ಉಟೈಯಾರ್ ಪೂವೈ ತನೈಓರ್ ಪುಟೈಉಟೈಯಾರ್
  ತೆನ್ನೇರ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಯೂರ್ತ್ ತಿಕೞುನ್ ತಿಯಾಕರ್ ತಿರುಪ್ಪವನಿ
  ಇನ್ನೇ ವಂದಾರ್ ಎನ್ಱಾರ್ನಾನ್ ಎೞುಂದೇನ್ ನಾನ್ಅಙ್ ಕೆೞುವತಱ್ಕು
  ಮುನ್ನೇ ಮನಂಎನ್ ತನೈವಿಟುತ್ತು ಮುಂದಿ ಅವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.
 • 4. ಕಾಣ ಇನಿಯಾರ್ ಎನ್ಇರಣ್ಟು ಕಣ್ಕಳ್ ಅನೈಯಾರ್ ಕಟಲ್ವಿಟತ್ತೈ
  ಊಣಿನ್ ನುಕರ್ಂದಾರ್ ಉಯರ್ಂದಾರ್ನಲ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ಮಾಣ ವೀತಿ ವರುಕಿನ್ಱಾರ್ ಎನ್ಱಾರ್ ಕಾಣ ವರುಮುನ್ನಾನ್
  ನಾಣ ಎನೈವಿಟ್ ಟೆನ್ಮನಂದಾನ್ ನಯಂದಙ್ ಕವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.
 • 5. ಸೆೞುಂದೆಣ್ ಕಟಱ್ಱೆಳ್ ಅಮುತನೈಯಾರ್ ತಿಯಾಕರ್ ಎನುಂಓರ್ ತಿರುಪ್ಪೆಯರಾರ್
  ಕೊೞುಂದಣ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ಕೋಲಪ್ ಪವನಿ ಎನ್ಱಾರ್ನಾನ್
  ಎೞುಂದಿಙ್ ಕವಿೞ್ಂದ ಕಲೈಪುನೈಂದಙ್ ಕೇಕು ಮುನ್ನರ್ ಎನೈವಿಟುತ್ತೇ
  ಅೞುಂದು ನೆಞ್ಸಂ ವಿೞುಂದುಕೂತ್ ತಾಟಿ ಅವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.
 • 6. ಸಾಲ ಮಾಲುಂ ಮೇಲುಂಇಟನ್ ತಾಲುಂ ಅಱಿಯಾತ್ ತೞಲ್ಉರುವಾರ್
  ಸೇಲುಂ ಪುನಲುಂ ಸೂೞ್ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಕೞುನ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ಪಾಲುನ್ ತೇನುಙ್ ಕಲಂದತೆನಪ್ ಪವನಿ ವಂದಾರ್ ಎನ್ಱನರ್ಯಾನ್
  ಮೇಲುಙ್ ಕೇಟ್ಕು ಮುನ್ನಮನಂ ವಿಟ್ಟಙ್ ಕವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.
 • 7. ಪಿನ್ತಾೞ್ ಸಟೈಯಾರ್ ತಿಯಾಕರ್ಎನಪ್ ಪೇಸುಂ ಅರುಮೈಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ಮನ್ಱಾರ್ ನಟತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿತನಿಲ್ ವಂದಾರ್ ಪವನಿ ಎನ್ಱಾರ್ನಾನ್
  ನನ್ಱಾತ್ ತುಕಿಲೈತ್ ತಿರುತ್ತುಮುನಂ ನಲಞ್ಸೇರ್ ಕೊನ್ಱೈ ನಳಿರ್ಪ್ಪೂವಿನ್
  ಮೆನ್ತಾರ್ ವಾಙ್ಕ ಮನಂಎನ್ನೈ ವಿಟ್ಟಙ್ ಕವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.
 • 8. ಕಣ್ಣಾರ್ ನುತಲಾರ್ ಮಣಿಕಣ್ಟರ್ ಕನಕ ವರೈಯಾಙ್ ಕನಸಿಲೈಯಾರ್
  ಪೆಣ್ಣಾರ್ ಪಾಕರ್ ತಿಯಾಕರ್ಎನಪ್ ಪೇಸುಂ ಅರುಮೈಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ತಣ್ಣಾರ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿತನಿಲ್ ಸಾರ್ಂದಾರ್ ಪವನಿ ಎನ್ಱನರ್ನಾನ್
  ನಣ್ಣಾ ಮುನ್ನಂ ಎನ್ಮನಂದಾನ್ ನಾಟಿ ಅವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.
 • 9. ಈಮಪ್ ಪುಱಙ್ಕಾಟ್ ಟೆರಿಯಾಟುಂ ಎೞಿಲಾರ್ ತಿಲ್ಲೈ ಇನಿತಮರ್ವಾರ್
  ಸೇಮಪ್ ಪುಲವರ್ ತೊೞುಂಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಕೞುನ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ವಾಮಪ್ ಪಾವೈ ಯೊಟುಂಪವನಿ ವಂದಾರ್ ಎನ್ಱಾರ್ ಅತುಕಾಣ್ಪಾನ್
  ಕಾಮಪ್ ಪಱವೈ ಪೋಲ್ಎನ್ಮನಂ ಕಟುಕಿ ಅವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.
 • 10. ಸೂಲಪ್ಪಟೈಯಾರ್ ಪೂತಙ್ಕಳ್ ಸುಱ್ಱುಂ ಪಟೈಯಾರ್ ತುತಿಪ್ಪವರ್ತಂ
  ಸೀಲಪ್ ಪತಿಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಕೞುನ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ನೀಲಕ್ ಕಳತ್ತಾರ್ ತಿರುಪ್ಪವನಿ ನೇರ್ಂದಾರ್ ಎನ್ಱಾರ್ ಅತುಕಾಣ್ಪಾನ್
  ಸಾಲಪ್ ಪಸಿತ್ತಾರ್ ಪೋಲ್ಮನಂದಾನ್ ತಾವಿ ಅವರ್ಮುನ್ ಸೆನ್ಱತುವೇ.

திரு உலா வியப்பு // திரு உலா வியப்பு

No audios found!