திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇരങ്കന്‍ മാലൈ
iraṅkaṉ mālai
ചല്‍ലാപ വിയന്‍മൊഴി
sallāpa viyaṉmoḻi
Third Thirumurai

004. തിരു ഉലാ വിയപ്പു
tiru ulā viyappu

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വെള്‍ളച് ചടൈയാര്‍ വിടൈയാര്‍ചെവ് വേലാര്‍ നൂലാര്‍ മേലാര്‍തം
  ഉള്‍ളത് തുറൈവാര്‍ നിറൈവാര്‍നല്‍ ഒറ്റിത് തിയാകപ് പെരുമാനര്‍
  വള്‍ളറ് കുണത്താര്‍ തിരുപ്പവനി വന്താര്‍ എന്‍റാര്‍ അംമൊഴിയൈ
  വിള്‍ളറ് കുള്‍ളേ മനംഎന്‍നൈ വിട്ടങ് കവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.
 • 2. അന്താര്‍ അണിയും ചെഞ്ചടൈയാര്‍ അടൈയാര്‍ പുരമൂന്‍ റവൈഅനലിന്‍
  ഉന്താ നിന്‍റ വെണ്‍ണകൈയാര്‍ ഒറ്റിത് തിയാകര്‍ പവനിഇങ്കു
  വന്താര്‍ എന്‍റാര്‍ അന്തോനാന്‍ മകിഴ്ന്തു കാണ വരുമുന്‍നം
  മന്താ കിനിപോല്‍ മനംഎന്‍നൈ വഞ്ചിത് തവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.
 • 3. പൊന്‍നേര്‍ ചടൈയാര്‍ കീള്‍ഉടൈയാര്‍ പൂവൈ തനൈഓര്‍ പുടൈഉടൈയാര്‍
  തെന്‍നേര്‍ പൊഴില്‍ചൂഴ് ഒറ്റിയൂര്‍ത് തികഴുന്‍ തിയാകര്‍ തിരുപ്പവനി
  ഇന്‍നേ വന്താര്‍ എന്‍റാര്‍നാന്‍ എഴുന്തേന്‍ നാന്‍അങ് കെഴുവതറ്കു
  മുന്‍നേ മനംഎന്‍ തനൈവിടുത്തു മുന്തി അവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.
 • 4. കാണ ഇനിയാര്‍ എന്‍ഇരണ്‍ടു കണ്‍കള്‍ അനൈയാര്‍ കടല്‍വിടത്തൈ
  ഊണിന്‍ നുകര്‍ന്താര്‍ ഉയര്‍ന്താര്‍നല്‍ ഒറ്റിത് തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  മാണ വീതി വരുകിന്‍റാര്‍ എന്‍റാര്‍ കാണ വരുമുന്‍നാന്‍
  നാണ എനൈവിട് ടെന്‍മനന്താന്‍ നയന്തങ് കവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.
 • 5. ചെഴുന്തെണ്‍ കടറ്റെള്‍ അമുതനൈയാര്‍ തിയാകര്‍ എനുംഓര്‍ തിരുപ്പെയരാര്‍
  കൊഴുന്തണ്‍ പൊഴില്‍ചൂഴ് ഒറ്റിയിനാര്‍ കോലപ് പവനി എന്‍റാര്‍നാന്‍
  എഴുന്തിങ് കവിഴ്ന്ത കലൈപുനൈന്തങ് കേകു മുന്‍നര്‍ എനൈവിടുത്തേ
  അഴുന്തു നെഞ്ചം വിഴുന്തുകൂത് താടി അവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.
 • 6. ചാല മാലും മേലുംഇടന്‍ താലും അറിയാത് തഴല്‍ഉരുവാര്‍
  ചേലും പുനലും ചൂഴ്ഒറ്റിത് തികഴുന്‍ തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  പാലുന്‍ തേനുങ് കലന്തതെനപ് പവനി വന്താര്‍ എന്‍റനര്‍യാന്‍
  മേലുങ് കേട്കു മുന്‍നമനം വിട്ടങ് കവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.
 • 7. പിന്‍താഴ് ചടൈയാര്‍ തിയാകര്‍എനപ് പേചും അരുമൈപ് പെരുമാനാര്‍
  മന്‍റാര്‍ നടത്താര്‍ ഒറ്റിതനില്‍ വന്താര്‍ പവനി എന്‍റാര്‍നാന്‍
  നന്‍റാത് തുകിലൈത് തിരുത്തുമുനം നലഞ്ചേര്‍ കൊന്‍റൈ നളിര്‍പ്പൂവിന്‍
  മെന്‍താര്‍ വാങ്ക മനംഎന്‍നൈ വിട്ടങ് കവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.
 • 8. കണ്‍ണാര്‍ നുതലാര്‍ മണികണ്‍ടര്‍ കനക വരൈയാങ് കനചിലൈയാര്‍
  പെണ്‍ണാര്‍ പാകര്‍ തിയാകര്‍എനപ് പേചും അരുമൈപ് പെരുമാനാര്‍
  തണ്‍ണാര്‍ പൊഴില്‍ചൂഴ് ഒറ്റിതനില്‍ ചാര്‍ന്താര്‍ പവനി എന്‍റനര്‍നാന്‍
  നണ്‍ണാ മുന്‍നം എന്‍മനന്താന്‍ നാടി അവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.
 • 9. ഈമപ് പുറങ്കാട് ടെരിയാടും എഴിലാര്‍ തില്‍ലൈ ഇനിതമര്‍വാര്‍
  ചേമപ് പുലവര്‍ തൊഴുംഒറ്റിത് തികഴുന്‍ തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  വാമപ് പാവൈ യൊടുംപവനി വന്താര്‍ എന്‍റാര്‍ അതുകാണ്‍പാന്‍
  കാമപ് പറവൈ പോല്‍എന്‍മനം കടുകി അവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.
 • 10. ചൂലപ്പടൈയാര്‍ പൂതങ്കള്‍ ചുറ്റും പടൈയാര്‍ തുതിപ്പവര്‍തം
  ചീലപ് പതിയാര്‍ തിരുഒറ്റിത് തികഴുന്‍ തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  നീലക് കളത്താര്‍ തിരുപ്പവനി നേര്‍ന്താര്‍ എന്‍റാര്‍ അതുകാണ്‍പാന്‍
  ചാലപ് പചിത്താര്‍ പോല്‍മനന്താന്‍ താവി അവര്‍മുന്‍ ചെന്‍റതുവേ.

திரு உலா வியப்பு // திரு உலா வியப்பு

No audios found!