திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
jpU cyh tpag;G
tiru ulā viyappu
>d;gf; fpstp
iṉpak kiḷavi
Third Thirumurai

005. ry;yhg tpad;nkhop
sallāpa viyaṉmoḻi

  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. fhJ ele;j fz;klths; flpkh kidf;Ff; fhy;tUe;jj;
  JhJ ele;j nghpatu;rpw; Rfj;jh nuhw;wpj; njhd;dfuhu;
  thJ ele;jhd; nra;fpd;Nwhu; khJ ele;J thntd;whu;
  NghJ ele;j njd;Nwndg; NghJ ele;j njd;whNu.
 • 2. fr;ir apLthu; gltuitf; fz;%d; Wilahu; thkj;jpw;
  gr;ir apLth nuhw;wpAs;shu; ghpe;njd; kidapw; gypf;Fw;whu;
  >r;ir apLth Uz;lpnad;wh Uz;Nl ndd;Nw nddf;fpd;W
  gpr;ir apLth nad;whu;ehd; gpr;ir aLNt ndd;NwNd.
 • 3. fUjw; fhpahu; fhpahu;Kd; fhzf; fpilahf; foylpahu;
  kUjj; Jiwthu; jpUnthw;wp thz hpd;nwd; kidf;Fw;whu;
  jUjw; nfd;gh ypd;Wte;jP nud;Nw dJeP jhndd;whu;
  tUjw; FhpaPu; thUnkd;Nwd; te;Nj ndd;W kiwe;jhNu.
 • 4. fy;iy tisf;F; ngUkhdhu; fop# nohw;wpf; flpefuhu;
  vy;iy tisf;Fe; jpy;iyAs;sh nud;wd; kidf;Fg; gypf;Fw;whu;
  my;iy tisf;Fq; Foyd;d kd;gp Djth tplpNyhg;
  >y;iy tisf;F nkd;whu;eh dpy;iy tisf;F nkd;NwNd.
 • 5. ntw;wp apUe;j kOg;gilahu; tpilahu; NkU tpy;Yilahu;
  ngw;wp apUe;j kdj;ju;jKl; gpwq;Fe; jpahfg; ngUkhdhu;
  Rw;wp apUe;j ngz;fnsy;yhQ; nrhy;yp eiff;f tUfize;jhu;
  xw;wp apUnkd; Wiuj;NjNdh ndhw;wp apUe;Nj ndd;whNu.
 • 6. tpz;lq; fkuu; Jau;jtpu;f;F; Ntw;if kfid tpU;gpepd;Nwhu;
  tz;lq; fpirf;F; nghopnyhw;wp tjpth nud;wd; kidaile;jhu;
  jz;lq; fow;F epfuhdPu; jz;lq; fow;nfd; Nwd;nkhopahw;
  fz;lq; fWj;jh nad;whu;ePu; fz;lq; fWj;jP nud;NwNd.
 • 7. tpw;fz; lhj Ejd;klths; Ntl;l eld tpj;jfdhu;
  nrhw;fz; lhj Gfnohw;wpj; Jha hpd;nwd; kidGFe;jhu;
  epw;fz; lhu;fz; kayilth nud;whu; ePu;jh epfo;j;jpanrhw;
  fw;fz; lhnkd; Wiuj;Njdhd; fw;fz; lhnkd; Wiuj;jhNu.
 • 8. tpilahu; nfhlpNk Yau;j;jUS; Ntj fPjg; ngUkhdhu;
  cilah nuhw;wp a+uku;e;jh Ute;njd; kidap ypd;wile;jhu;
  >ilah ita nkd;whu;eh dpiljh ida nkd;Nwdhw;
  filah uspah nud;whu;fl; filah uspah nud;NwNd.
 • 9. ehnlhd; wparPu;j; jpUnthw;wp efuj; jku;e;j ehafdhu;

  khnlhd; nwq;Nf nad;NwDd; kdj;jp nyd;whu; kfpo;e;jku;ntz;
  fhnlhd; WilaP nud;Nwd;nrq; fhnlhd; WilNa ndd;whNu.
 • 10. nrhy;yh ypad;w njhilGidthu; Jhah nuhw;wpj; njhd;dfuhu;
  my;yh ypad;w kdj;jhu;gh yZfh nud;nwd; kidGFe;jhu;
  ty;yh ypad;w Kiynad;whu; ty;yhu; ePnud; NwDd;nrhw;
  fy;yh ypad;w njd;whu;Kd; fy;yh ypad;w njd;NwNd.

சல்லாப வியன்மொழி // சல்லாப வியன்மொழி

No audios found!