திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರು ಉಲಾ ವಿಯಪ್ಪು
tiru ulā viyappu
ಇನ್ಪಕ್ ಕಿಳವಿ
iṉpak kiḷavi
Third Thirumurai

005. ಸಲ್ಲಾಪ ವಿಯನ್ಮೊೞಿ
sallāpa viyaṉmoḻi

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಾತು ನಟಂದ ಕಣ್ಮಟವಾಳ್ ಕಟಿಮಾ ಮನೈಕ್ಕುಕ್ ಕಾಲ್ವರುಂದತ್
  ತೂತು ನಟಂದ ಪೆರಿಯವರ್ಸಿಱ್ ಸುಕತ್ತಾ ರೊಱ್ಱಿತ್ ತೊನ್ನಕರಾರ್
  ವಾತು ನಟಂದಾನ್ ಸೆಯ್ಕಿನ್ಱೋರ್ ಮಾತು ನಟಂದು ವಾವೆನ್ಱಾರ್
  ಪೋತು ನಟಂದ ತೆನ್ಱೇನೆಪ್ ಪೋತು ನಟಂದ ತೆನ್ಱಾರೇ.
 • 2. ಕಸ್ಸೈ ಯಿಟುವಾರ್ ಪಟವರವೈಕ್ ಕಣ್ಮೂನ್ ಱುಟೈಯಾರ್ ವಾಮತ್ತಿಱ್
  ಪಸ್ಸೈ ಯಿಟುವಾ ರೊಱ್ಱಿಯುಳ್ಳಾರ್ ಪರಿಂದೆನ್ ಮನೈಯಿಱ್ ಪಲಿಕ್ಕುಱ್ಱಾರ್
  ಇಸ್ಸೈ ಯಿಟುವಾ ರುಣ್ಟಿಯೆನ್ಱಾ ರುಣ್ಟೇ ನೆನ್ಱೇ ನೆನಕ್ಕಿನ್ಱು
  ಪಿಸ್ಸೈ ಯಿಟುವಾ ಯೆನ್ಱಾರ್ನಾನ್ ಪಿಸ್ಸೈ ಯಟುವೇ ನೆನ್ಱೇನೇ.
 • 3. ಕರುತಱ್ ಕರಿಯಾರ್ ಕರಿಯಾರ್ಮುನ್ ಕಾಣಕ್ ಕಿಟೈಯಾಕ್ ಕೞಲಟಿಯಾರ್
  ಮರುತತ್ ತುಱೈವಾರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ವಾಣ ರಿನ್ಱೆನ್ ಮನೈಕ್ಕುಱ್ಱಾರ್
  ತರುತಱ್ ಕೆನ್ಪಾ ಲಿನ್ಱುವಂದೀ ರೆನ್ಱೇ ನತುನೀ ತಾನೆನ್ಱಾರ್
  ವರುತಱ್ ಕುರಿಯೀರ್ ವಾರುಮೆನ್ಱೇನ್ ವಂದೇ ನೆನ್ಱು ಮಱೈಂದಾರೇ.
 • 4. ಕಲ್ಲೈ ವಳೈಕ್ಕುಂ ಪೆರುಮಾನಾರ್ ಕೞಿಸೂ ೞೊಱ್ಱಿಕ್ ಕಟಿನಕರಾರ್
  ಎಲ್ಲೈ ವಳೈಕ್ಕುನ್ ತಿಲ್ಲೈಯುಳ್ಳಾ ರೆನ್ಱನ್ ಮನೈಕ್ಕುಪ್ ಪಲಿಕ್ಕುಱ್ಱಾರ್
  ಅಲ್ಲೈ ವಳೈಕ್ಕುಙ್ ಕುೞಲನ್ನ ಮನ್ಪಿ ನುತವಾ ವಿಟಿಲೋಪಂ
  ಇಲ್ಲೈ ವಳೈಕ್ಕು ಮೆನ್ಱಾರ್ನಾ ನಿಲ್ಲೈ ವಳೈಕ್ಕು ಮೆನ್ಱೇನೇ.
 • 5. ವೆಱ್ಱಿ ಯಿರುಂದ ಮೞುಪ್ಪಟೈಯಾರ್ ವಿಟೈಯಾರ್ ಮೇರು ವಿಲ್ಲುಟೈಯಾರ್
  ಪೆಱ್ಱಿ ಯಿರುಂದ ಮನತ್ತರ್ತಮುಟ್ ಪಿಱಙ್ಕುನ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ಸುಱ್ಱಿ ಯಿರುಂದ ಪೆಣ್ಕಳೆಲ್ಲಾಞ್ ಸೊಲ್ಲಿ ನಕೈಕ್ಕ ವರುಕಣೈಂದಾರ್
  ಒಱ್ಱಿ ಯಿರುಮೆನ್ ಱುರೈತ್ತೇನೋ ನೊಱ್ಱಿ ಯಿರುಂದೇ ನೆನ್ಱಾರೇ.
 • 6. ವಿಣ್ಟಙ್ ಕಮರರ್ ತುಯರ್ತವಿರ್ಕ್ಕುಂ ವೇಱ್ಕೈ ಮಕನೈ ವಿರುಂಪಿನಿನ್ಱೋರ್
  ವಣ್ಟಙ್ ಕಿಸೈಕ್ಕುಂ ಪೊೞಿಲೊಱ್ಱಿ ವತಿವಾ ರೆನ್ಱನ್ ಮನೈಯಟೈಂದಾರ್
  ತಣ್ಟಙ್ ಕೞಱ್ಕು ನಿಕರಾನೀರ್ ತಣ್ಟಙ್ ಕೞಱ್ಕೆನ್ ಱೇನ್ಮೊೞಿಯಾಱ್
  ಕಣ್ಟಙ್ ಕಱುತ್ತಾ ಯೆನ್ಱಾರ್ನೀರ್ ಕಣ್ಟಙ್ ಕಱುತ್ತೀ ರೆನ್ಱೇನೇ.
 • 7. ವಿಱ್ಕಣ್ ಟಾತ ನುತನ್ಮಟವಾಳ್ ವೇಟ್ಟ ನಟನ ವಿತ್ತಕನಾರ್
  ಸೊಱ್ಕಣ್ ಟಾತ ಪುಕೞೊಱ್ಱಿತ್ ತೂಯ ರಿನ್ಱೆನ್ ಮನೈಪುಕುಂದಾರ್
  ನಿಱ್ಕಣ್ ಟಾರ್ಕಣ್ ಮಯಲಟೈವಾ ರೆನ್ಱಾರ್ ನೀರ್ತಾ ನಿಕೞ್ತ್ತಿಯಸೊಱ್
  ಕಱ್ಕಣ್ ಟಾಮೆನ್ ಱುರೈತ್ತೇನಾನ್ ಕಱ್ಕಣ್ ಟಾಮೆನ್ ಱುರೈತ್ತಾರೇ.
 • 8. ವಿಟೈಯಾರ್ ಕೊಟಿಮೇ ಲುಯರ್ತ್ತರುಳುಂ ವೇತ ಕೀತಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ಉಟೈಯಾ ರೊಱ್ಱಿ ಯೂರಮರ್ಂದಾ ರುವಂದೆನ್ ಮನೈಯಿ ಲಿನ್ಱಟೈಂದಾರ್
  ಇಟೈಯಾ ವೈಯ ಮೆನ್ಱಾರ್ನಾ ನಿಟೈತಾ ನೈಯ ಮೆನ್ಱೇನಾಱ್
  ಕಟೈಯಾ ರಳಿಯಾ ರೆನ್ಱಾರ್ಕಟ್ ಕಟೈಯಾ ರಳಿಯಾ ರೆನ್ಱೇನೇ.
 • 9. ನಾಟೊನ್ ಱಿಯಸೀರ್ತ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ನಕರತ್ ತಮರ್ಂದ ನಾಯಕನಾರ್
  ಈಟೊನ್ ಱಿಲ್ಲಾ ರೆನ್ಮನೈಯುಱ್ ಱಿರುಂದಾರ್ ಪೂವುಣ್ ಟೆೞಿಲ್ಕೊಣ್ಟ
  ಮಾಟೊನ್ ಱೆಙ್ಕೇ ಯೆನ್ಱೇನುನ್ ಮನತ್ತಿ ಲೆನ್ಱಾರ್ ಮಕಿೞ್ಂದಮರ್ವೆಣ್
  ಕಾಟೊನ್ ಱುಟೈಯೀ ರೆನ್ಱೇನ್ಸೆಙ್ ಕಾಟೊನ್ ಱುಟೈಯೇ ನೆನ್ಱಾರೇ.
 • 10. ಸೊಲ್ಲಾ ಲಿಯನ್ಱ ತೊಟೈಪುನೈವಾರ್ ತೂಯಾ ರೊಱ್ಱಿತ್ ತೊನ್ನಕರಾರ್
  ಅಲ್ಲಾ ಲಿಯನ್ಱ ಮನತ್ತಾರ್ಪಾ ಲಣುಕಾ ರೆನ್ಱೆನ್ ಮನೈಪುಕುಂದಾರ್
  ವಲ್ಲಾ ಲಿಯನ್ಱ ಮುಲೈಯೆನ್ಱಾರ್ ವಲ್ಲಾರ್ ನೀರೆನ್ ಱೇನುನ್ಸೊಱ್
  ಕಲ್ಲಾ ಲಿಯನ್ಱ ತೆನ್ಱಾರ್ಮುನ್ ಕಲ್ಲಾ ಲಿಯನ್ಱ ತೆನ್ಱೇನೇ.

சல்லாப வியன்மொழி // சல்லாப வியன்மொழி

No audios found!