திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരു ഉലാ വിയപ്പു
tiru ulā viyappu
ഇന്‍പക് കിളവി
iṉpak kiḷavi
Third Thirumurai

005. ചല്‍ലാപ വിയന്‍മൊഴി
sallāpa viyaṉmoḻi

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കാതു നടന്ത കണ്‍മടവാള്‍ കടിമാ മനൈക്കുക് കാല്‍വരുന്തത്
  തൂതു നടന്ത പെരിയവര്‍ചിറ് ചുകത്താ രൊറ്റിത് തൊന്‍നകരാര്‍
  വാതു നടന്താന്‍ ചെയ്കിന്‍റോര്‍ മാതു നടന്തു വാവെന്‍റാര്‍
  പോതു നടന്ത തെന്‍റേനെപ് പോതു നടന്ത തെന്‍റാരേ.
 • 2. കച്ചൈ യിടുവാര്‍ പടവരവൈക് കണ്‍മൂന്‍ റുടൈയാര്‍ വാമത്തിറ്
  പച്ചൈ യിടുവാ രൊറ്റിയുള്‍ളാര്‍ പരിന്തെന്‍ മനൈയിറ് പലിക്കുറ്റാര്‍
  ഇച്ചൈ യിടുവാ രുണ്‍ടിയെന്‍റാ രുണ്‍ടേ നെന്‍റേ നെനക്കിന്‍റു
  പിച്ചൈ യിടുവാ യെന്‍റാര്‍നാന്‍ പിച്ചൈ യടുവേ നെന്‍റേനേ.
 • 3. കരുതറ് കരിയാര്‍ കരിയാര്‍മുന്‍ കാണക് കിടൈയാക് കഴലടിയാര്‍
  മരുതത് തുറൈവാര്‍ തിരുവൊറ്റി വാണ രിന്‍റെന്‍ മനൈക്കുറ്റാര്‍
  തരുതറ് കെന്‍പാ ലിന്‍റുവന്തീ രെന്‍റേ നതുനീ താനെന്‍റാര്‍
  വരുതറ് കുരിയീര്‍ വാരുമെന്‍റേന്‍ വന്തേ നെന്‍റു മറൈന്താരേ.
 • 4. കല്‍ലൈ വളൈക്കും പെരുമാനാര്‍ കഴിചൂ ഴൊറ്റിക് കടിനകരാര്‍
  എല്‍ലൈ വളൈക്കുന്‍ തില്‍ലൈയുള്‍ളാ രെന്‍റന്‍ മനൈക്കുപ് പലിക്കുറ്റാര്‍
  അല്‍ലൈ വളൈക്കുങ് കുഴലന്‍ന മന്‍പി നുതവാ വിടിലോപം
  ഇല്‍ലൈ വളൈക്കു മെന്‍റാര്‍നാ നില്‍ലൈ വളൈക്കു മെന്‍റേനേ.
 • 5. വെറ്റി യിരുന്ത മഴുപ്പടൈയാര്‍ വിടൈയാര്‍ മേരു വില്‍ലുടൈയാര്‍
  പെറ്റി യിരുന്ത മനത്തര്‍തമുട് പിറങ്കുന്‍ തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  ചുറ്റി യിരുന്ത പെണ്‍കളെല്‍ലാഞ് ചൊല്‍ലി നകൈക്ക വരുകണൈന്താര്‍
  ഒറ്റി യിരുമെന്‍ റുരൈത്തേനോ നൊറ്റി യിരുന്തേ നെന്‍റാരേ.
 • 6. വിണ്‍ടങ് കമരര്‍ തുയര്‍തവിര്‍ക്കും വേറ്കൈ മകനൈ വിരുംപിനിന്‍റോര്‍
  വണ്‍ടങ് കിചൈക്കും പൊഴിലൊറ്റി വതിവാ രെന്‍റന്‍ മനൈയടൈന്താര്‍
  തണ്‍ടങ് കഴറ്കു നികരാനീര്‍ തണ്‍ടങ് കഴറ്കെന്‍ റേന്‍മൊഴിയാറ്
  കണ്‍ടങ് കറുത്താ യെന്‍റാര്‍നീര്‍ കണ്‍ടങ് കറുത്തീ രെന്‍റേനേ.
 • 7. വിറ്കണ്‍ ടാത നുതന്‍മടവാള്‍ വേട്ട നടന വിത്തകനാര്‍
  ചൊറ്കണ്‍ ടാത പുകഴൊറ്റിത് തൂയ രിന്‍റെന്‍ മനൈപുകുന്താര്‍
  നിറ്കണ്‍ ടാര്‍കണ്‍ മയലടൈവാ രെന്‍റാര്‍ നീര്‍താ നികഴ്ത്തിയചൊറ്
  കറ്കണ്‍ ടാമെന്‍ റുരൈത്തേനാന്‍ കറ്കണ്‍ ടാമെന്‍ റുരൈത്താരേ.
 • 8. വിടൈയാര്‍ കൊടിമേ ലുയര്‍ത്തരുളും വേത കീതപ് പെരുമാനാര്‍
  ഉടൈയാ രൊറ്റി യൂരമര്‍ന്താ രുവന്തെന്‍ മനൈയി ലിന്‍റടൈന്താര്‍
  ഇടൈയാ വൈയ മെന്‍റാര്‍നാ നിടൈതാ നൈയ മെന്‍റേനാറ്
  കടൈയാ രളിയാ രെന്‍റാര്‍കട് കടൈയാ രളിയാ രെന്‍റേനേ.
 • 9. നാടൊന്‍ റിയചീര്‍ത് തിരുവൊറ്റി നകരത് തമര്‍ന്ത നായകനാര്‍
  ഈടൊന്‍ റില്‍ലാ രെന്‍മനൈയുറ് റിരുന്താര്‍ പൂവുണ്‍ ടെഴില്‍കൊണ്‍ട
  മാടൊന്‍ റെങ്കേ യെന്‍റേനുന്‍ മനത്തി ലെന്‍റാര്‍ മകിഴ്ന്തമര്‍വെണ്‍
  കാടൊന്‍ റുടൈയീ രെന്‍റേന്‍ചെങ് കാടൊന്‍ റുടൈയേ നെന്‍റാരേ.
 • 10. ചൊല്‍ലാ ലിയന്‍റ തൊടൈപുനൈവാര്‍ തൂയാ രൊറ്റിത് തൊന്‍നകരാര്‍
  അല്‍ലാ ലിയന്‍റ മനത്താര്‍പാ ലണുകാ രെന്‍റെന്‍ മനൈപുകുന്താര്‍
  വല്‍ലാ ലിയന്‍റ മുലൈയെന്‍റാര്‍ വല്‍ലാര്‍ നീരെന്‍ റേനുന്‍ചൊറ്
  കല്‍ലാ ലിയന്‍റ തെന്‍റാര്‍മുന്‍ കല്‍ലാ ലിയന്‍റ തെന്‍റേനേ.

சல்லாப வியன்மொழி // சல்லாப வியன்மொழி

No audios found!