திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
iraṅkaṉ mālai
iraṅkaṉ mālai
sallāpa viyaṉmoḻi
sallāpa viyaṉmoḻi
Third Thirumurai

004. tiru ulā viyappu
tiru ulā viyappu

  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. veḷḷach saṭaiyār viṭaiyārsev vēlār nūlār mēlārtam
  uḷḷat tuṟaivār niṟaivārnal oṟṟit tiyākap perumāṉar
  vaḷḷaṟ kuṇattār tiruppavaṉi vantār eṉṟār ammoḻiyai
  viḷḷaṟ kuḷḷē maṉameṉṉai viṭṭaṅ kavarmuṉ seṉṟatuvē.
 • 2. antār aṇiyum señsaṭaiyār aṭaiyār puramūṉ ṟavaiaṉaliṉ
  untā niṉṟa veṇṇakaiyār oṟṟit tiyākar pavaṉiiṅku
  vantār eṉṟār antōnāṉ makiḻntu kāṇa varumuṉṉam
  mantā kiṉipōl maṉameṉṉai vañsit tavarmuṉ seṉṟatuvē.
 • 3. poṉṉēr saṭaiyār kīḷuṭaiyār pūvai taṉaiōr puṭaiuṭaiyār
  teṉṉēr poḻilsūḻ oṟṟiyūrt tikaḻun tiyākar tiruppavaṉi
  iṉṉē vantār eṉṟārnāṉ eḻuntēṉ nāṉaṅ keḻuvataṟku
  muṉṉē maṉameṉ taṉaiviṭuttu munti avarmuṉ seṉṟatuvē.
 • 4. kāṇa iṉiyār eṉiraṇṭu kaṇkaḷ aṉaiyār kaṭalviṭattai
  ūṇiṉ nukarntār uyarntārnal oṟṟit tiyākap perumāṉār
  māṇa vīti varukiṉṟār eṉṟār kāṇa varumuṉnāṉ
  nāṇa eṉaiviṭ ṭeṉmaṉantāṉ nayantaṅ kavarmuṉ seṉṟatuvē.
 • 5. seḻunteṇ kaṭaṟṟeḷ amutaṉaiyār tiyākar eṉumōr tiruppeyarār
  koḻuntaṇ poḻilsūḻ oṟṟiyiṉār kōlap pavaṉi eṉṟārnāṉ
  eḻuntiṅ kaviḻnta kalaipuṉaintaṅ kēku muṉṉar eṉaiviṭuttē
  aḻuntu neñsam viḻuntukūt tāṭi avarmuṉ seṉṟatuvē.
 • 6. sāla mālum mēlumiṭan tālum aṟiyāt taḻaluruvār
  sēlum puṉalum sūḻoṟṟit tikaḻun tiyākap perumāṉār
  pālun tēṉuṅ kalantateṉap pavaṉi vantār eṉṟaṉaryāṉ
  mēluṅ kēṭku muṉṉamaṉam viṭṭaṅ kavarmuṉ seṉṟatuvē.
 • 7. piṉtāḻ saṭaiyār tiyākareṉap pēsum arumaip perumāṉār
  maṉṟār naṭattār oṟṟitaṉil vantār pavaṉi eṉṟārnāṉ
  naṉṟāt tukilait tiruttumuṉam nalañsēr koṉṟai naḷirppūviṉ
  meṉtār vāṅka maṉameṉṉai viṭṭaṅ kavarmuṉ seṉṟatuvē.
 • 8. kaṇṇār nutalār maṇikaṇṭar kaṉaka varaiyāṅ kaṉasilaiyār
  peṇṇār pākar tiyākareṉap pēsum arumaip perumāṉār
  taṇṇār poḻilsūḻ oṟṟitaṉil sārntār pavaṉi eṉṟaṉarnāṉ
  naṇṇā muṉṉam eṉmaṉantāṉ nāṭi avarmuṉ seṉṟatuvē.
 • 9. īmap puṟaṅkāṭ ṭeriyāṭum eḻilār tillai iṉitamarvār
  sēmap pulavar toḻumoṟṟit tikaḻun tiyākap perumāṉār
  vāmap pāvai yoṭumpavaṉi vantār eṉṟār atukāṇpāṉ
  kāmap paṟavai pōleṉmaṉam kaṭuki avarmuṉ seṉṟatuvē.
 • 10. sūlappaṭaiyār pūtaṅkaḷ suṟṟum paṭaiyār tutippavartam
  sīlap patiyār tiruoṟṟit tikaḻun tiyākap perumāṉār
  nīlak kaḷattār tiruppavaṉi nērntār eṉṟār atukāṇpāṉ
  sālap pasittār pōlmaṉantāṉ tāvi avarmuṉ seṉṟatuvē.

திரு உலா வியப்பு // திரு உலா வியப்பு

No audios found!