திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
tiru ulā viyappu
tiru ulā viyappu
iṉpak kiḷavi
iṉpak kiḷavi
Third Thirumurai

005. sallāpa viyaṉmoḻi
sallāpa viyaṉmoḻi

  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. kātu naṭanta kaṇmaṭavāḷ kaṭimā maṉaikkuk kālvaruntat
  tūtu naṭanta periyavarsiṟ sukattā roṟṟit toṉṉakarār
  vātu naṭantāṉ seykiṉṟōr mātu naṭantu vāveṉṟār
  pōtu naṭanta teṉṟēṉep pōtu naṭanta teṉṟārē.
 • 2. kachsai yiṭuvār paṭavaravaik kaṇmūṉ ṟuṭaiyār vāmattiṟ
  pachsai yiṭuvā roṟṟiyuḷḷār parinteṉ maṉaiyiṟ palikkuṟṟār
  ichsai yiṭuvā ruṇṭiyeṉṟā ruṇṭē ṉeṉṟē ṉeṉakkiṉṟu
  pichsai yiṭuvā yeṉṟārnāṉ pichsai yaṭuvē ṉeṉṟēṉē.
 • 3. karutaṟ kariyār kariyārmuṉ kāṇak kiṭaiyāk kaḻalaṭiyār
  marutat tuṟaivār tiruvoṟṟi vāṇa riṉṟeṉ maṉaikkuṟṟār
  tarutaṟ keṉpā liṉṟuvantī reṉṟē ṉatunī tāṉeṉṟār
  varutaṟ kuriyīr vārumeṉṟēṉ vantē ṉeṉṟu maṟaintārē.
 • 4. kallai vaḷaikkum perumāṉār kaḻisū ḻoṟṟik kaṭinakarār
  ellai vaḷaikkun tillaiyuḷḷā reṉṟaṉ maṉaikkup palikkuṟṟār
  allai vaḷaikkuṅ kuḻalaṉṉa maṉpi ṉutavā viṭilōpam
  illai vaḷaikku meṉṟārnā ṉillai vaḷaikku meṉṟēṉē.
 • 5. veṟṟi yirunta maḻuppaṭaiyār viṭaiyār mēru villuṭaiyār
  peṟṟi yirunta maṉattartamuṭ piṟaṅkun tiyākap perumāṉār
  suṟṟi yirunta peṇkaḷellāñ solli nakaikka varukaṇaintār
  oṟṟi yirumeṉ ṟuraittēṉō ṉoṟṟi yiruntē ṉeṉṟārē.
 • 6. viṇṭaṅ kamarar tuyartavirkkum vēṟkai makaṉai virumpiniṉṟōr
  vaṇṭaṅ kisaikkum poḻiloṟṟi vativā reṉṟaṉ maṉaiyaṭaintār
  taṇṭaṅ kaḻaṟku nikarāṉīr taṇṭaṅ kaḻaṟkeṉ ṟēṉmoḻiyāṟ
  kaṇṭaṅ kaṟuttā yeṉṟārnīr kaṇṭaṅ kaṟuttī reṉṟēṉē.
 • 7. viṟkaṇ ṭāta nutaṉmaṭavāḷ vēṭṭa naṭaṉa vittakaṉār
  soṟkaṇ ṭāta pukaḻoṟṟit tūya riṉṟeṉ maṉaipukuntār
  niṟkaṇ ṭārkaṇ mayalaṭaivā reṉṟār nīrtā nikaḻttiyasoṟ
  kaṟkaṇ ṭāmeṉ ṟuraittēṉāṉ kaṟkaṇ ṭāmeṉ ṟuraittārē.
 • 8. viṭaiyār koṭimē luyarttaruḷum vēta kītap perumāṉār
  uṭaiyā roṟṟi yūramarntā ruvanteṉ maṉaiyi liṉṟaṭaintār
  iṭaiyā vaiya meṉṟārnā ṉiṭaitā ṉaiya meṉṟēṉāṟ
  kaṭaiyā raḷiyā reṉṟārkaṭ kaṭaiyā raḷiyā reṉṟēṉē.
 • 9. nāṭoṉ ṟiyasīrt tiruvoṟṟi nakarat tamarnta nāyakaṉār
  īṭoṉ ṟillā reṉmaṉaiyuṟ ṟiruntār pūvuṇ ṭeḻilkoṇṭa
  māṭoṉ ṟeṅkē yeṉṟēṉuṉ maṉatti leṉṟār makiḻntamarveṇ
  kāṭoṉ ṟuṭaiyī reṉṟēṉseṅ kāṭoṉ ṟuṭaiyē ṉeṉṟārē.
 • 10. sollā liyaṉṟa toṭaipuṉaivār tūyā roṟṟit toṉṉakarār
  allā liyaṉṟa maṉattārpā laṇukā reṉṟeṉ maṉaipukuntār
  vallā liyaṉṟa mulaiyeṉṟār vallār nīreṉ ṟēṉuṉsoṟ
  kallā liyaṉṟa teṉṟārmuṉ kallā liyaṉṟa teṉṟēṉē.

சல்லாப வியன்மொழி // சல்லாப வியன்மொழி

No audios found!