திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ry;yhg tpad;nkhop
sallāpa viyaṉmoḻi
>d;gg; Gfo;r;rp
iṉpap pukaḻchsi
Third Thirumurai

006. >d;gf; fpstp
iṉpak kiḷavi

  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. jpy;iy tsj;jhu; m;gyj;jhu; jpUNtl; fsj;jhu; nrt;tzj;jhu;
  fy;iy tisj;jhu; vd;wd;kdf; fy;iyf; Fioj;jhu; fq;fzj;jhy;
  vy;iy tisj;jhu; jpahfu;jik vopyhu; xw;wp vD;efhpy;
  xy;iy tisj;Jf; fz;Nld;ehd; xd;W; ciuah jpUe;jhNu.
 • 2. >Ue;jhu; jpUth &ufj;jpy; vz;zhf; nfhlpahu; >jaj;jpy;
  nghUe;jhu; nfhd;iwg; nghyd;G+e;jhu; Gide;jhu; j;ikg; Gfo;e;jhu;fz;
  tpUe;jhu; jpUe;jhu; GuKd;jP tpisj;jhu; xw;wp efu;fpisj;jhu;
  jUe;jhu; fhk kUe;jhu;>j; juzp >lj;Nj jUthNu.
 • 3. jUthu; jUthu; nry;tKjy; jUthu; xw;wpj; jy;mku;thu;
  kUthu; jkJ kdkUthu; kUthu; nfhd;iw kyu;Gidthu;
  jpUthu; GaD; kyNuhD; NjL; jpahfg; ngUkhdhu;
  tUthu; tUthu; vdepd;W topghu;j; jpUe;Njd; te;jpyNu.
 • 4. te;jhu; my;yu; khNjeP tUe;Njy; vd;W khu;gpyq;F;
  je;jhu; my;yy; jtpu;e;Njhq;fj; je;jhu; my;yu; jia cilahu;
  re;jhu; Nrhiy tsu;xw;wpj; jyj;jhu; jpahfg; ngUkhdhu;
  ge;jhu; Kiyahu;f; ftu;nfhLf;F; ghpNr njhd;W; ghu;j;jpyNk.
 • 5. >yNk nrwpj;jhu; jhau;>dp vd;nra; Ftnjd; wpUe;Njw;F
  eyNk jUthu; Nghy;te;njd; eyNk nfhz;L eOtpdu;fhz;
  cyNk mida jpUj;Njhshu; xw;wpj; jpahfg; ngUkhdhu;
  tyNk ty;vd;m ty;mty; khNj >dpvd; tOj;JtNj.
 • 6. tOj;jhu; Guj;ij vhpj;jhu;ey; tyj;jhu; eld kyulpahu;
  nrOj;jhu; khu;gu; jpUxw;wpj; jpfOe; jpahfg; ngUkhdhu;
  fOj;jhu; tplj;jhu; jkjoiff; fz;L fdpe;J ngUq;fhk;
  gOj;jhu; j;ikf; fye;jplew; gjj;jhu; vd;W; ghu;j;jpyNu.
 • 7. ghuh jpUe;jhu; jkJKf; ghu;j;J tUe;J; ghitjidr;
  Nruh jpUe;jhu; jpUxw;wpj; jpfOe; jpahfg; ngUkhdhu;
  thuh jpUe;jhu; >d;D;>ts; tUj;jq; Nfl;L; khiyjidj;
  jhuh jpUe;jhu; rykfisj; jho;e;j rilapy; jhpj;jhNu.
 • 8. rilapy; jhpj;jhu; xUj;jpjidj; jOtp kfpo;kw; nwhUngz;izg;
  Gilapy; jhpj;jhu; kfNseP Nghdhy; vq;Nf jhpg;ghNuh
  filapy; jhpj;j tpl;mjidf; fsj;jpy; jhpj;jhu; fhpj;Njhiy
  >ilapy; jhpj;jhu; xw;wpa+u; >Ue;jhu; >Ue;jhu; vd;Dsj;Nj.
 • 9. csj;Nj >Ue;jhu; jpUxw;wp a+hpy; >Ue;jhu; ctu;tplj;ijf;
  fsj;Nj tjpe;jhu; mtu;vd;wd; fz;Zs; tjpe;jhu; fly;mKjh;
  >sj;Nj nkhopaha; Mjypdhy; >ikNad; >ikj;jy; >ay;gd;Nw
  tsj;Nj kdj;J; GFfpd;whu; tUe;Njd; rw;W; tUe;NjNd.
 • 10. tUe;Njd; kfsPu; vidxt;thu; tsQ;Nru; xw;wp kd;dtdhu;
  jUe;Njd; mKj; cz;nld;W; rypa tho;tpy; jUf;fpkfpo;e;
  jpUe;Njd; kzhsu; vidg;gphpahu; vd;W; Gzu;r;rpf; NfJtpjh;
  kUe;Njd; ikaw; ngUNehia kwe;Njd; mtiu kwe;jpyNd.

இன்பக் கிளவி // இன்பக் கிளவி

No audios found!