திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸಲ್ಲಾಪ ವಿಯನ್ಮೊೞಿ
sallāpa viyaṉmoḻi
ಇನ್ಪಪ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿ
iṉpap pukaḻchsi
Third Thirumurai

006. ಇನ್ಪಕ್ ಕಿಳವಿ
iṉpak kiḷavi

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿಲ್ಲೈ ವಳತ್ತಾರ್ ಅಂಪಲತ್ತಾರ್ ತಿರುವೇಟ್ ಕಳತ್ತಾರ್ ಸೆವ್ವಣತ್ತಾರ್
  ಕಲ್ಲೈ ವಳೈತ್ತಾರ್ ಎನ್ಱನ್ಮನಕ್ ಕಲ್ಲೈಕ್ ಕುೞೈತ್ತಾರ್ ಕಙ್ಕಣತ್ತಾಲ್
  ಎಲ್ಲೈ ವಳೈತ್ತಾರ್ ತಿಯಾಕರ್ತಮೈ ಎೞಿಲಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಎನುಂನಕರಿಲ್
  ಒಲ್ಲೈ ವಳೈತ್ತುಕ್ ಕಣ್ಟೇನ್ನಾನ್ ಒನ್ಱುಂ ಉರೈಯಾ ತಿರುಂದಾರೇ.
 • 2. ಇರುಂದಾರ್ ತಿರುವಾ ರೂರಕತ್ತಿಲ್ ಎಣ್ಣಾಕ್ ಕೊಟಿಯಾರ್ ಇತಯತ್ತಿಲ್
  ಪೊರುಂದಾರ್ ಕೊನ್ಱೈಪ್ ಪೊಲನ್ಪೂಂದಾರ್ ಪುನೈಂದಾರ್ ತಂಮೈಪ್ ಪುಕೞ್ಂದಾರ್ಕಣ್
  ವಿರುಂದಾರ್ ತಿರುಂದಾರ್ ಪುರಮುನ್ತೀ ವಿಳೈತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ನಕರ್ಕಿಳೈತ್ತಾರ್
  ತರುಂದಾರ್ ಕಾಮ ಮರುಂದಾರ್ಇತ್ ತರಣಿ ಇಟತ್ತೇ ತರುವಾರೇ.
 • 3. ತರುವಾರ್ ತರುವಾರ್ ಸೆಲ್ವಮುತಲ್ ತರುವಾರ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಲಂಅಮರ್ವಾರ್
  ಮರುವಾರ್ ತಮತು ಮನಮರುವಾರ್ ಮರುವಾರ್ ಕೊನ್ಱೈ ಮಲರ್ಪುನೈವಾರ್
  ತಿರುವಾರ್ ಪುಯನುಂ ಮಲರೋನುಂ ತೇಟುಂ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ವರುವಾರ್ ವರುವಾರ್ ಎನನಿನ್ಱು ವೞಿಪಾರ್ತ್ ತಿರುಂದೇನ್ ವಂದಿಲರೇ.
 • 4. ವಂದಾರ್ ಅಲ್ಲರ್ ಮಾತೇನೀ ವರುಂದೇಲ್ ಎನ್ಱು ಮಾರ್ಪಿಲಙ್ಕುಂ
  ತಂದಾರ್ ಅಲ್ಲಲ್ ತವಿರ್ಂದೋಙ್ಕತ್ ತಂದಾರ್ ಅಲ್ಲರ್ ತಯೈ ಉಟೈಯಾರ್
  ಸಂದಾರ್ ಸೋಲೈ ವಳರ್ಒಱ್ಱಿತ್ ತಲತ್ತಾರ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ಪಂದಾರ್ ಮುಲೈಯಾರ್ಕ್ ಕವರ್ಕೊಟುಕ್ಕುಂ ಪರಿಸೇ ತೊನ್ಱುಂ ಪಾರ್ತ್ತಿಲಮೇ.
 • 5. ಇಲಮೇ ಸೆಱಿತ್ತಾರ್ ತಾಯರ್ಇನಿ ಎನ್ಸೆಯ್ ಕುವತೆನ್ ಱಿರುಂದೇಱ್ಕು
  ನಲಮೇ ತರುವಾರ್ ಪೋಲ್ವಂದೆನ್ ನಲಮೇ ಕೊಣ್ಟು ನೞುವಿನರ್ಕಾಣ್
  ಉಲಮೇ ಅನೈಯ ತಿರುತ್ತೋಳಾರ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ವಲಮೇ ವಲಂಎನ್ಅ ವಲಂಅವಲಂ ಮಾತೇ ಇನಿಎನ್ ವೞುತ್ತುವತೇ.
 • 6. ವೞುತ್ತಾರ್ ಪುರತ್ತೈ ಎರಿತ್ತಾರ್ನಲ್ ವಲತ್ತಾರ್ ನಟನ ಮಲರಟಿಯಾರ್
  ಸೆೞುತ್ತಾರ್ ಮಾರ್ಪರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಕೞುನ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ಕೞುತ್ತಾರ್ ವಿಟತ್ತಾರ್ ತಮತೞಕೈಕ್ ಕಣ್ಟು ಕನಿಂದು ಪೆರುಙ್ಕಾಮಂ
  ಪೞುತ್ತಾರ್ ತಂಮೈಕ್ ಕಲಂದಿಟನಱ್ ಪತತ್ತಾರ್ ಎನ್ಱುಂ ಪಾರ್ತ್ತಿಲರೇ.
 • 7. ಪಾರಾ ತಿರುಂದಾರ್ ತಮತುಮುಕಂ ಪಾರ್ತ್ತು ವರುಂದುಂ ಪಾವೈತನೈಸ್
  ಸೇರಾ ತಿರುಂದಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಕೞುನ್ ತಿಯಾಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ವಾರಾ ತಿರುಂದಾರ್ ಇನ್ನುಂಇವಳ್ ವರುತ್ತಙ್ ಕೇಟ್ಟುಂ ಮಾಲೈತನೈತ್
  ತಾರಾ ತಿರುಂದಾರ್ ಸಲಮಕಳೈತ್ ತಾೞ್ಂದ ಸಟೈಯಿಲ್ ತರಿತ್ತಾರೇ.
 • 8. ಸಟೈಯಿಲ್ ತರಿತ್ತಾರ್ ಒರುತ್ತಿತನೈತ್ ತೞುವಿ ಮಕಿೞ್ಮಱ್ ಱೊರುಪೆಣ್ಣೈಪ್
  ಪುಟೈಯಿಲ್ ತರಿತ್ತಾರ್ ಮಕಳೇನೀ ಪೋನಾಲ್ ಎಙ್ಕೇ ತರಿಪ್ಪಾರೋ
  ಕಟೈಯಿಲ್ ತರಿತ್ತ ವಿಟಂಅತನೈಕ್ ಕಳತ್ತಿಲ್ ತರಿತ್ತಾರ್ ಕರಿತ್ತೋಲೈ
  ಇಟೈಯಿಲ್ ತರಿತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯೂರ್ ಇರುಂದಾರ್ ಇರುಂದಾರ್ ಎನ್ನುಳತ್ತೇ.
 • 9. ಉಳತ್ತೇ ಇರುಂದಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ಯೂರಿಲ್ ಇರುಂದಾರ್ ಉವರ್ವಿಟತ್ತೈಕ್
  ಕಳತ್ತೇ ವತಿಂದಾರ್ ಅವರ್ಎನ್ಱನ್ ಕಣ್ಣುಳ್ ವತಿಂದಾರ್ ಕಟಲ್ಅಮುತಾಂ
  ಇಳತ್ತೇ ಮೊೞಿಯಾಯ್ ಆತಲಿನಾಲ್ ಇಮೈಯೇನ್ ಇಮೈತ್ತಲ್ ಇಯಲ್ಪನ್ಱೇ
  ವಳತ್ತೇ ಮನತ್ತುಂ ಪುಕುಕಿನ್ಱಾರ್ ವರುಂದೇನ್ ಸಱ್ಱುಂ ವರುಂದೇನೇ.
 • 10. ವರುಂದೇನ್ ಮಕಳೀರ್ ಎನೈಒವ್ವಾರ್ ವಳಞ್ಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿ ಮನ್ನವನಾರ್
  ತರುಂದೇನ್ ಅಮುತಂ ಉಣ್ಟೆನ್ಱುಂ ಸಲಿಯ ವಾೞ್ವಿಲ್ ತರುಕ್ಕಿಮಕಿೞ್ನ್
  ತಿರುಂದೇನ್ ಮಣಾಳರ್ ಎನೈಪ್ಪಿರಿಯಾರ್ ಎನ್ಱುಂ ಪುಣರ್ಸ್ಸಿಕ್ ಕೇತುವಿತಾಂ
  ಮರುಂದೇನ್ ಮೈಯಱ್ ಪೆರುನೋಯೈ ಮಱಂದೇನ್ ಅವರೈ ಮಱಂದಿಲನೇ.

இன்பக் கிளவி // இன்பக் கிளவி

No audios found!