திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചല്‍ലാപ വിയന്‍മൊഴി
sallāpa viyaṉmoḻi
ഇന്‍പപ് പുകഴ്ച്ചി
iṉpap pukaḻchsi
Third Thirumurai

006. ഇന്‍പക് കിളവി
iṉpak kiḷavi

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തില്‍ലൈ വളത്താര്‍ അംപലത്താര്‍ തിരുവേട് കളത്താര്‍ ചെവ്വണത്താര്‍
  കല്‍ലൈ വളൈത്താര്‍ എന്‍റന്‍മനക് കല്‍ലൈക് കുഴൈത്താര്‍ കങ്കണത്താല്‍
  എല്‍ലൈ വളൈത്താര്‍ തിയാകര്‍തമൈ എഴിലാര്‍ ഒറ്റി എനുംനകരില്‍
  ഒല്‍ലൈ വളൈത്തുക് കണ്‍ടേന്‍നാന്‍ ഒന്‍റും ഉരൈയാ തിരുന്താരേ.
 • 2. ഇരുന്താര്‍ തിരുവാ രൂരകത്തില്‍ എണ്‍ണാക് കൊടിയാര്‍ ഇതയത്തില്‍
  പൊരുന്താര്‍ കൊന്‍റൈപ് പൊലന്‍പൂന്താര്‍ പുനൈന്താര്‍ തംമൈപ് പുകഴ്ന്താര്‍കണ്‍
  വിരുന്താര്‍ തിരുന്താര്‍ പുരമുന്‍തീ വിളൈത്താര്‍ ഒറ്റി നകര്‍കിളൈത്താര്‍
  തരുന്താര്‍ കാമ മരുന്താര്‍ഇത് തരണി ഇടത്തേ തരുവാരേ.
 • 3. തരുവാര്‍ തരുവാര്‍ ചെല്‍വമുതല്‍ തരുവാര്‍ ഒറ്റിത് തലംഅമര്‍വാര്‍
  മരുവാര്‍ തമതു മനമരുവാര്‍ മരുവാര്‍ കൊന്‍റൈ മലര്‍പുനൈവാര്‍
  തിരുവാര്‍ പുയനും മലരോനും തേടും തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  വരുവാര്‍ വരുവാര്‍ എനനിന്‍റു വഴിപാര്‍ത് തിരുന്തേന്‍ വന്തിലരേ.
 • 4. വന്താര്‍ അല്‍ലര്‍ മാതേനീ വരുന്തേല്‍ എന്‍റു മാര്‍പിലങ്കും
  തന്താര്‍ അല്‍ലല്‍ തവിര്‍ന്തോങ്കത് തന്താര്‍ അല്‍ലര്‍ തയൈ ഉടൈയാര്‍
  ചന്താര്‍ ചോലൈ വളര്‍ഒറ്റിത് തലത്താര്‍ തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  പന്താര്‍ മുലൈയാര്‍ക് കവര്‍കൊടുക്കും പരിചേ തൊന്‍റും പാര്‍ത്തിലമേ.
 • 5. ഇലമേ ചെറിത്താര്‍ തായര്‍ഇനി എന്‍ചെയ് കുവതെന്‍ റിരുന്തേറ്കു
  നലമേ തരുവാര്‍ പോല്‍വന്തെന്‍ നലമേ കൊണ്‍ടു നഴുവിനര്‍കാണ്‍
  ഉലമേ അനൈയ തിരുത്തോളാര്‍ ഒറ്റിത് തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  വലമേ വലംഎന്‍അ വലംഅവലം മാതേ ഇനിഎന്‍ വഴുത്തുവതേ.
 • 6. വഴുത്താര്‍ പുരത്തൈ എരിത്താര്‍നല്‍ വലത്താര്‍ നടന മലരടിയാര്‍
  ചെഴുത്താര്‍ മാര്‍പര്‍ തിരുഒറ്റിത് തികഴുന്‍ തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  കഴുത്താര്‍ വിടത്താര്‍ തമതഴകൈക് കണ്‍ടു കനിന്തു പെരുങ്കാമം
  പഴുത്താര്‍ തംമൈക് കലന്തിടനറ് പതത്താര്‍ എന്‍റും പാര്‍ത്തിലരേ.
 • 7. പാരാ തിരുന്താര്‍ തമതുമുകം പാര്‍ത്തു വരുന്തും പാവൈതനൈച്
  ചേരാ തിരുന്താര്‍ തിരുഒറ്റിത് തികഴുന്‍ തിയാകപ് പെരുമാനാര്‍
  വാരാ തിരുന്താര്‍ ഇന്‍നുംഇവള്‍ വരുത്തങ് കേട്ടും മാലൈതനൈത്
  താരാ തിരുന്താര്‍ ചലമകളൈത് താഴ്ന്ത ചടൈയില്‍ തരിത്താരേ.
 • 8. ചടൈയില്‍ തരിത്താര്‍ ഒരുത്തിതനൈത് തഴുവി മകിഴ്മറ് റൊരുപെണ്‍ണൈപ്
  പുടൈയില്‍ തരിത്താര്‍ മകളേനീ പോനാല്‍ എങ്കേ തരിപ്പാരോ
  കടൈയില്‍ തരിത്ത വിടംഅതനൈക് കളത്തില്‍ തരിത്താര്‍ കരിത്തോലൈ
  ഇടൈയില്‍ തരിത്താര്‍ ഒറ്റിയൂര്‍ ഇരുന്താര്‍ ഇരുന്താര്‍ എന്‍നുളത്തേ.
 • 9. ഉളത്തേ ഇരുന്താര്‍ തിരുഒറ്റി യൂരില്‍ ഇരുന്താര്‍ ഉവര്‍വിടത്തൈക്
  കളത്തേ വതിന്താര്‍ അവര്‍എന്‍റന്‍ കണ്‍ണുള്‍ വതിന്താര്‍ കടല്‍അമുതാം
  ഇളത്തേ മൊഴിയായ് ആതലിനാല്‍ ഇമൈയേന്‍ ഇമൈത്തല്‍ ഇയല്‍പന്‍റേ
  വളത്തേ മനത്തും പുകുകിന്‍റാര്‍ വരുന്തേന്‍ ചറ്റും വരുന്തേനേ.
 • 10. വരുന്തേന്‍ മകളീര്‍ എനൈഒവ്വാര്‍ വളഞ്ചേര്‍ ഒറ്റി മന്‍നവനാര്‍
  തരുന്തേന്‍ അമുതം ഉണ്‍ടെന്‍റും ചലിയ വാഴ്വില്‍ തരുക്കിമകിഴ്ന്‍
  തിരുന്തേന്‍ മണാളര്‍ എനൈപ്പിരിയാര്‍ എന്‍റും പുണര്‍ച്ചിക് കേതുവിതാം
  മരുന്തേന്‍ മൈയറ് പെരുനോയൈ മറന്തേന്‍ അവരൈ മറന്തിലനേ.

இன்பக் கிளவி // இன்பக் கிளவி

No audios found!