திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
sallāpa viyaṉmoḻi
sallāpa viyaṉmoḻi
iṉpap pukaḻchsi
iṉpap pukaḻchsi
Third Thirumurai

006. iṉpak kiḷavi
iṉpak kiḷavi

  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. tillai vaḷattār ampalattār tiruvēṭ kaḷattār sevvaṇattār
  kallai vaḷaittār eṉṟaṉmaṉak kallaik kuḻaittār kaṅkaṇattāl
  ellai vaḷaittār tiyākartamai eḻilār oṟṟi eṉumnakaril
  ollai vaḷaittuk kaṇṭēṉnāṉ oṉṟum uraiyā tiruntārē.
 • 2. iruntār tiruvā rūrakattil eṇṇāk koṭiyār itayattil
  poruntār koṉṟaip polaṉpūntār puṉaintār tammaip pukaḻntārkaṇ
  viruntār tiruntār puramuṉtī viḷaittār oṟṟi nakarkiḷaittār
  taruntār kāma maruntārit taraṇi iṭattē taruvārē.
 • 3. taruvār taruvār selvamutal taruvār oṟṟit talamamarvār
  maruvār tamatu maṉamaruvār maruvār koṉṟai malarpuṉaivār
  tiruvār puyaṉum malarōṉum tēṭum tiyākap perumāṉār
  varuvār varuvār eṉaniṉṟu vaḻipārt tiruntēṉ vantilarē.
 • 4. vantār allar mātēnī varuntēl eṉṟu mārpilaṅkum
  tantār allal tavirntōṅkat tantār allar tayai uṭaiyār
  santār sōlai vaḷaroṟṟit talattār tiyākap perumāṉār
  pantār mulaiyārk kavarkoṭukkum parisē toṉṟum pārttilamē.
 • 5. ilamē seṟittār tāyariṉi eṉsey kuvateṉ ṟiruntēṟku
  nalamē taruvār pōlvanteṉ nalamē koṇṭu naḻuviṉarkāṇ
  ulamē aṉaiya tiruttōḷār oṟṟit tiyākap perumāṉār
  valamē valameṉa valamavalam mātē iṉieṉ vaḻuttuvatē.
 • 6. vaḻuttār purattai erittārnal valattār naṭaṉa malaraṭiyār
  seḻuttār mārpar tiruoṟṟit tikaḻun tiyākap perumāṉār
  kaḻuttār viṭattār tamataḻakaik kaṇṭu kaṉintu peruṅkāmam
  paḻuttār tammaik kalantiṭanaṟ patattār eṉṟum pārttilarē.
 • 7. pārā tiruntār tamatumukam pārttu varuntum pāvaitaṉaich
  sērā tiruntār tiruoṟṟit tikaḻun tiyākap perumāṉār
  vārā tiruntār iṉṉumivaḷ varuttaṅ kēṭṭum mālaitaṉait
  tārā tiruntār salamakaḷait tāḻnta saṭaiyil tarittārē.
 • 8. saṭaiyil tarittār oruttitaṉait taḻuvi makiḻmaṟ ṟorupeṇṇaip
  puṭaiyil tarittār makaḷēnī pōṉāl eṅkē tarippārō
  kaṭaiyil taritta viṭamataṉaik kaḷattil tarittār karittōlai
  iṭaiyil tarittār oṟṟiyūr iruntār iruntār eṉṉuḷattē.
 • 9. uḷattē iruntār tiruoṟṟi yūril iruntār uvarviṭattaik
  kaḷattē vatintār avareṉṟaṉ kaṇṇuḷ vatintār kaṭalamutām
  iḷattē moḻiyāy ātaliṉāl imaiyēṉ imaittal iyalpaṉṟē
  vaḷattē maṉattum pukukiṉṟār varuntēṉ saṟṟum varuntēṉē.
 • 10. varuntēṉ makaḷīr eṉaiovvār vaḷañsēr oṟṟi maṉṉavaṉār
  taruntēṉ amutam uṇṭeṉṟum saliya vāḻvil tarukkimakiḻn
  tiruntēṉ maṇāḷar eṉaippiriyār eṉṟum puṇarchsik kētuvitām
  maruntēṉ maiyaṟ perunōyai maṟantēṉ avarai maṟantilaṉē.

இன்பக் கிளவி // இன்பக் கிளவி

No audios found!