திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
>d;gf; fpstp
iṉpak kiḷavi
jpU cyhj; jpw;
tiru ulāt tiṟam
Third Thirumurai

007. >d;gg; Gfo;r;rp
iṉpap pukaḻchsi

  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. khnlhd; Wilahu; cztpd;wp kz;Zd; lJfhz; kyNuhd;wd;
  Xnlhd; Wilahu; xw;wpitj;jhu; Ciu kfpo;Nth Lte;jhyq;
  fhnlhd; Wilahu; fz;lkl;Lq; fWj;jhu; G+j fzj;NjhL;

 • 2. gpj;ju; vD;Ngu; gpwq;fepd;whu; NgNah lhlpg; gThpnfhz;lhu;
  gj;ju; jkf;Fg; gzpnra;thu; gzpNa gzpahg; ghpTw;whu;
  rpj;ju; jpUtho; xw;wpapdhu; jpahfu; vd;Wd; fiyftu;e;j
  vj;ju; md;Nwh kfNseP VJf; ftiu tpioe;jidNa.
 • 3. fLj;jho; fsj;jhu; fhpj;Njhyhu; fz;zhy; kjidf; fhpnra;jhu;
  cLj;jhu; Kd;Xu; kz;Nzhl;il xspj;Nj njhz;l ndhL;tof;Fj;
  njhLj;jhu; gh;G; GypA;nkr;rpj; Jjpf;f xUfhy; m;gyj;jpy;
  vLj;jhu; md;Nwh kfNseP VJf; ftiu tpioe;jidNa.
 • 4. cug;ghu; kpirapy; G+r;#l xl;lhu; rilNky; xUngz;izf;
  fug;ghu; kyu;Jh tpakjidf; fz;zhy; Rl;lhu; fy;vwpe;Njhd;
  tug;ghu; kpirf;fz; tho;e;jpUf;f itj;jhu; gypf;F kidnjhW;Ngha;
  >ug;ghu; md;Nwh kfNseP VJf; ftiu tpioe;jidNa.
 • 5. fUJ; mtiu ntspf;fpOg;ghu; fhzh njy;yhq; fhl;lpepw;ghu;
  kUjpy; ciwthu; xw;wpjdpy; tjpthu; Guj;ij kiytpy;yhy;
  nghUJ Klpg;ghu; Nghy;eifg;ghu; G+Tz; Lwq;F; GJnts;is
  vUjpy; tUthu; kfNseP VJf; ftiu tpioe;jidNa.
 • 6. Mf;f; >y;yhu; tWikapyhu; mUt; >y;yhu; cUtkpyhu;
  Jhf;f; >y;yhu; Rf;>y;yhu; Jd;g; >y;yhu; Njhd;Wky
  tPf;f; >y;yhu; FL;gkJ tpUj;jp ahf Ntz;LnkD;
  Vf;f; >y;yhu; kfNseP VJf; ftiu tpioe;jidNa.
 • 7. CU; >y;yhu; xw;wpitj;jhu; cwnthd; wpy;yhu; gif>y;yhu;
  NgU; >y;yhu; vt;tplj;J; gpwthu; >wthu; Ngr;rpy;yhu;
  NeU; >y;yhu; jha;je;ij Neau; j;Nkh Lld;gpwe;Njhu;
  ahU; >y;yhu; kfNseP VJf; ftiu tpioe;jidNa.
 • 8. jq;F kUg;ghu; fz;kzpiaj; jhpg;ghu; vd;gpd; jhu;Gidthu;
  Jq;F; mUl;fhu; Kfpy;midahu; nrhy;Y; ekJ nrhw;Nfl;Nl
  >q;F; >Ug;ghu; mq;fpUg;ghu; vy;yh; >ay;gpy; jh;czu;e;Nj
  vq;F; >Ug;ghu; kfNseP VJf; ftiu tpioe;jidNa.
 • 9. Jj;jpg; glj;jhu; rilj;jiyahu; njhiyahg; gypNju; njhd;ikapdhu;
  Kj;jpf; Filahu; kz;vLg;ghu; nkhj;Jz; Loy;thu; nkha;fow;fh;
  Gj;jpf; Fhpa gj;ju;fs;j; nghUis cliy ahitANk
  vj;jpg; gwpg;ghu; kfNseP VJf; ftiu tpioe;jidNa.
 • 10. khwpj; jphpthu; kd;milahu; tzq;F; mlpahu; kde;NjhW;
  tPwpj; jphpthu; ntWntspapd; Nkth epw;ghu; tpwFtpiy
  $wpj; jphpthu; Fjpiuapd;Nkw; nfhs;thu; gRtpw; Nfhy;tisNah
  Nlwpj; jphpthu; kfNseP VJf; ftiu tpioe;jidNa.

இன்பப் புகழ்ச்சி // இன்பப் புகழ்ச்சி

No audios found!