திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇನ್ಪಕ್ ಕಿಳವಿ
iṉpak kiḷavi
ತಿರು ಉಲಾತ್ ತಿಱಂ
tiru ulāt tiṟam
Third Thirumurai

007. ಇನ್ಪಪ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿ
iṉpap pukaḻchsi

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮಾಟೊನ್ ಱುಟೈಯಾರ್ ಉಣವಿನ್ಱಿ ಮಣ್ಣುನ್ ಟತುಕಾಣ್ ಮಲರೋನ್ಱನ್
  ಓಟೊನ್ ಱುಟೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿವೈತ್ತಾರ್ ಊರೈ ಮಕಿೞ್ವೋ ಟುವಂದಾಲಙ್
  ಕಾಟೊನ್ ಱುಟೈಯಾರ್ ಕಣ್ಟಮಟ್ಟುಙ್ ಕಱುತ್ತಾರ್ ಪೂತ ಕಣತ್ತೋಟುಂ
  ಈಟೊನ್ ಱುಟೈಯಾರ್ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.
 • 2. ಪಿತ್ತರ್ ಎನುಂಪೇರ್ ಪಿಱಙ್ಕನಿನ್ಱಾರ್ ಪೇಯೋ ಟಾಟಿಪ್ ಪವುರಿಕೊಣ್ಟಾರ್
  ಪತ್ತರ್ ತಮಕ್ಕುಪ್ ಪಣಿಸೆಯ್ವಾರ್ ಪಣಿಯೇ ಪಣಿಯಾಪ್ ಪರಿವುಱ್ಱಾರ್
  ಸಿತ್ತರ್ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ತಿಯಾಕರ್ ಎನ್ಱುನ್ ಕಲೈಕವರ್ಂದ
  ಎತ್ತರ್ ಅನ್ಱೋ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.
 • 3. ಕಟುತ್ತಾೞ್ ಕಳತ್ತಾರ್ ಕರಿತ್ತೋಲಾರ್ ಕಣ್ಣಾಲ್ ಮತನೈಕ್ ಕರಿಸೆಯ್ತಾರ್
  ಉಟುತ್ತಾರ್ ಮುನ್ಓರ್ ಮಣ್ಣೋಟ್ಟೈ ಒಳಿತ್ತೇ ತೊಣ್ಟ ನೊಟುಂವೞಕ್ಕುತ್
  ತೊಟುತ್ತಾರ್ ಪಾಂಪುಂ ಪುಲಿಯುಂಮೆಸ್ಸಿತ್ ತುತಿಕ್ಕ ಒರುಕಾಲ್ ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್
  ಎಟುತ್ತಾರ್ ಅನ್ಱೋ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.
 • 4. ಉರಪ್ಪಾರ್ ಮಿಸೈಯಿಲ್ ಪೂಸ್ಸೂಟ ಒಟ್ಟಾರ್ ಸಟೈಮೇಲ್ ಒರುಪೆಣ್ಣೈಕ್
  ಕರಪ್ಪಾರ್ ಮಲರ್ತೂ ವಿಯಮತನೈಕ್ ಕಣ್ಣಾಲ್ ಸುಟ್ಟಾರ್ ಕಲ್ಎಱಿಂದೋನ್
  ವರಪ್ಪಾರ್ ಮಿಸೈಕ್ಕಣ್ ವಾೞ್ಂದಿರುಕ್ಕ ವೈತ್ತಾರ್ ಪಲಿಕ್ಕು ಮನೈತೊಱುಂಪೋಯ್
  ಇರಪ್ಪಾರ್ ಅನ್ಱೋ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.
 • 5. ಕರುತುಂ ಅವರೈ ವೆಳಿಕ್ಕಿೞುಪ್ಪಾರ್ ಕಾಣಾ ತೆಲ್ಲಾಙ್ ಕಾಟ್ಟಿನಿಱ್ಪಾರ್
  ಮರುತಿಲ್ ಉಱೈವಾರ್ ಒಱ್ಱಿತನಿಲ್ ವತಿವಾರ್ ಪುರತ್ತೈ ಮಲೈವಿಲ್ಲಾಲ್
  ಪೊರುತು ಮುಟಿಪ್ಪಾರ್ ಪೋಲ್ನಕೈಪ್ಪಾರ್ ಪೂವುಣ್ ಟುಱಙ್ಕುಂ ಪುತುವೆಳ್ಳೈ
  ಎರುತಿಲ್ ವರುವಾರ್ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.
 • 6. ಆಕ್ಕಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ವಱುಮೈಯಿಲಾರ್ ಅರುವಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ಉರುವಮಿಲಾರ್
  ತೂಕ್ಕಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ಸುಕಂಇಲ್ಲಾರ್ ತುನ್ಪಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ತೋನ್ಱುಮಲ
  ವೀಕ್ಕಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ಕುಟುಂಪಮತು ವಿರುತ್ತಿ ಯಾಕ ವೇಣ್ಟುಮೆನುಂ
  ಏಕ್ಕಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.
 • 7. ಊರುಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ಒಱ್ಱಿವೈತ್ತಾರ್ ಉಱವೊನ್ ಱಿಲ್ಲಾರ್ ಪಕೈಇಲ್ಲಾರ್
  ಪೇರುಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ಎವ್ವಿಟತ್ತುಂ ಪಿಱವಾರ್ ಇಱವಾರ್ ಪೇಸ್ಸಿಲ್ಲಾರ್
  ನೇರುಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ತಾಯ್ತಂದೈ ನೇಯರ್ ತಂಮೋ ಟುಟನ್ಪಿಱಂದೋರ್
  ಯಾರುಂ ಇಲ್ಲಾರ್ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.
 • 8. ತಙ್ಕು ಮರುಪ್ಪಾರ್ ಕಣ್ಮಣಿಯೈತ್ ತರಿಪ್ಪಾರ್ ಎನ್ಪಿನ್ ತಾರ್ಪುನೈವಾರ್
  ತುಙ್ಕುಂ ಅರುಟ್ಕಾರ್ ಮುಕಿಲ್ಅನೈಯಾರ್ ಸೊಲ್ಲುಂ ನಮತು ಸೊಱ್ಕೇಟ್ಟೇ
  ಇಙ್ಕುಂ ಇರುಪ್ಪಾರ್ ಅಙ್ಕಿರುಪ್ಪಾರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಇಯಲ್ಪಿಲ್ ತಾಂಉಣರ್ಂದೇ
  ಎಙ್ಕುಂ ಇರುಪ್ಪಾರ್ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.
 • 9. ತುತ್ತಿಪ್ ಪಟತ್ತಾರ್ ಸಟೈತ್ತಲೈಯಾರ್ ತೊಲೈಯಾಪ್ ಪಲಿತೇರ್ ತೊನ್ಮೈಯಿನಾರ್
  ಮುತ್ತಿಕ್ ಕುಟೈಯಾರ್ ಮಣ್ಎಟುಪ್ಪಾರ್ ಮೊತ್ತುಣ್ ಟುೞಲ್ವಾರ್ ಮೊಯ್ಕೞಱ್ಕಾಂ
  ಪುತ್ತಿಕ್ ಕುರಿಯ ಪತ್ತರ್ಕಳ್ತಂ ಪೊರುಳೈ ಉಟಲೈ ಯಾವೈಯುಮೇ
  ಎತ್ತಿಪ್ ಪಱಿಪ್ಪಾರ್ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.
 • 10. ಮಾಱಿತ್ ತಿರಿವಾರ್ ಮನಂಅಟೈಯಾರ್ ವಣಙ್ಕುಂ ಅಟಿಯಾರ್ ಮನಂದೋಱುಂ
  ವೀಱಿತ್ ತಿರಿವಾರ್ ವೆಱುವೆಳಿಯಿನ್ ಮೇವಾ ನಿಱ್ಪಾರ್ ವಿಱಕುವಿಲೈ
  ಕೂಱಿತ್ ತಿರಿವಾರ್ ಕುತಿರೈಯಿನ್ಮೇಱ್ ಕೊಳ್ವಾರ್ ಪಸುವಿಱ್ ಕೋಲ್ವಳೈಯೋ
  ಟೇಱಿತ್ ತಿರಿವಾರ್ ಮಕಳೇನೀ ಏತುಕ್ ಕವರೈ ವಿೞೈಂದನೈಯೇ.

இன்பப் புகழ்ச்சி // இன்பப் புகழ்ச்சி

No audios found!