திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇന്‍പക് കിളവി
iṉpak kiḷavi
തിരു ഉലാത് തിറം
tiru ulāt tiṟam
Third Thirumurai

007. ഇന്‍പപ് പുകഴ്ച്ചി
iṉpap pukaḻchsi

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മാടൊന്‍ റുടൈയാര്‍ ഉണവിന്‍റി മണ്‍ണുന്‍ ടതുകാണ്‍ മലരോന്‍റന്‍
  ഓടൊന്‍ റുടൈയാര്‍ ഒറ്റിവൈത്താര്‍ ഊരൈ മകിഴ്വോ ടുവന്താലങ്
  കാടൊന്‍ റുടൈയാര്‍ കണ്‍ടമട്ടുങ് കറുത്താര്‍ പൂത കണത്തോടും
  ഈടൊന്‍ റുടൈയാര്‍ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.
 • 2. പിത്തര്‍ എനുംപേര്‍ പിറങ്കനിന്‍റാര്‍ പേയോ ടാടിപ് പവുരികൊണ്‍ടാര്‍
  പത്തര്‍ തമക്കുപ് പണിചെയ്വാര്‍ പണിയേ പണിയാപ് പരിവുറ്റാര്‍
  ചിത്തര്‍ തിരുവാഴ് ഒറ്റിയിനാര്‍ തിയാകര്‍ എന്‍റുന്‍ കലൈകവര്‍ന്ത
  എത്തര്‍ അന്‍റോ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.
 • 3. കടുത്താഴ് കളത്താര്‍ കരിത്തോലാര്‍ കണ്‍ണാല്‍ മതനൈക് കരിചെയ്താര്‍
  ഉടുത്താര്‍ മുന്‍ഓര്‍ മണ്‍ണോട്ടൈ ഒളിത്തേ തൊണ്‍ട നൊടുംവഴക്കുത്
  തൊടുത്താര്‍ പാംപും പുലിയുംമെച്ചിത് തുതിക്ക ഒരുകാല്‍ അംപലത്തില്‍
  എടുത്താര്‍ അന്‍റോ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.
 • 4. ഉരപ്പാര്‍ മിചൈയില്‍ പൂച്ചൂട ഒട്ടാര്‍ ചടൈമേല്‍ ഒരുപെണ്‍ണൈക്
  കരപ്പാര്‍ മലര്‍തൂ വിയമതനൈക് കണ്‍ണാല്‍ ചുട്ടാര്‍ കല്‍എറിന്തോന്‍
  വരപ്പാര്‍ മിചൈക്കണ്‍ വാഴ്ന്തിരുക്ക വൈത്താര്‍ പലിക്കു മനൈതൊറുംപോയ്
  ഇരപ്പാര്‍ അന്‍റോ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.
 • 5. കരുതും അവരൈ വെളിക്കിഴുപ്പാര്‍ കാണാ തെല്‍ലാങ് കാട്ടിനിറ്പാര്‍
  മരുതില്‍ ഉറൈവാര്‍ ഒറ്റിതനില്‍ വതിവാര്‍ പുരത്തൈ മലൈവില്‍ലാല്‍
  പൊരുതു മുടിപ്പാര്‍ പോല്‍നകൈപ്പാര്‍ പൂവുണ്‍ ടുറങ്കും പുതുവെള്‍ളൈ
  എരുതില്‍ വരുവാര്‍ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.
 • 6. ആക്കം ഇല്‍ലാര്‍ വറുമൈയിലാര്‍ അരുവം ഇല്‍ലാര്‍ ഉരുവമിലാര്‍
  തൂക്കം ഇല്‍ലാര്‍ ചുകംഇല്‍ലാര്‍ തുന്‍പം ഇല്‍ലാര്‍ തോന്‍റുമല
  വീക്കം ഇല്‍ലാര്‍ കുടുംപമതു വിരുത്തി യാക വേണ്‍ടുമെനും
  ഏക്കം ഇല്‍ലാര്‍ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.
 • 7. ഊരും ഇല്‍ലാര്‍ ഒറ്റിവൈത്താര്‍ ഉറവൊന്‍ റില്‍ലാര്‍ പകൈഇല്‍ലാര്‍
  പേരും ഇല്‍ലാര്‍ എവ്വിടത്തും പിറവാര്‍ ഇറവാര്‍ പേച്ചില്‍ലാര്‍
  നേരും ഇല്‍ലാര്‍ തായ്തന്തൈ നേയര്‍ തംമോ ടുടന്‍പിറന്തോര്‍
  യാരും ഇല്‍ലാര്‍ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.
 • 8. തങ്കു മരുപ്പാര്‍ കണ്‍മണിയൈത് തരിപ്പാര്‍ എന്‍പിന്‍ താര്‍പുനൈവാര്‍
  തുങ്കും അരുട്കാര്‍ മുകില്‍അനൈയാര്‍ ചൊല്‍ലും നമതു ചൊറ്കേട്ടേ
  ഇങ്കും ഇരുപ്പാര്‍ അങ്കിരുപ്പാര്‍ എല്‍ലാം ഇയല്‍പില്‍ താംഉണര്‍ന്തേ
  എങ്കും ഇരുപ്പാര്‍ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.
 • 9. തുത്തിപ് പടത്താര്‍ ചടൈത്തലൈയാര്‍ തൊലൈയാപ് പലിതേര്‍ തൊന്‍മൈയിനാര്‍
  മുത്തിക് കുടൈയാര്‍ മണ്‍എടുപ്പാര്‍ മൊത്തുണ്‍ ടുഴല്‍വാര്‍ മൊയ്കഴറ്കാം
  പുത്തിക് കുരിയ പത്തര്‍കള്‍തം പൊരുളൈ ഉടലൈ യാവൈയുമേ
  എത്തിപ് പറിപ്പാര്‍ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.
 • 10. മാറിത് തിരിവാര്‍ മനംഅടൈയാര്‍ വണങ്കും അടിയാര്‍ മനന്തോറും
  വീറിത് തിരിവാര്‍ വെറുവെളിയിന്‍ മേവാ നിറ്പാര്‍ വിറകുവിലൈ
  കൂറിത് തിരിവാര്‍ കുതിരൈയിന്‍മേറ് കൊള്‍വാര്‍ പചുവിറ് കോല്‍വളൈയോ
  ടേറിത് തിരിവാര്‍ മകളേനീ ഏതുക് കവരൈ വിഴൈന്തനൈയേ.

இன்பப் புகழ்ச்சி // இன்பப் புகழ்ச்சி

No audios found!