திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
iṉpak kiḷavi
iṉpak kiḷavi
tiru ulāt tiṟam
tiru ulāt tiṟam
Third Thirumurai

007. iṉpap pukaḻchsi
iṉpap pukaḻchsi

  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. māṭoṉ ṟuṭaiyār uṇaviṉṟi maṇṇuṉ ṭatukāṇ malarōṉṟaṉ
  ōṭoṉ ṟuṭaiyār oṟṟivaittār ūrai makiḻvō ṭuvantālaṅ
  kāṭoṉ ṟuṭaiyār kaṇṭamaṭṭuṅ kaṟuttār pūta kaṇattōṭum
  īṭoṉ ṟuṭaiyār makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.
 • 2. pittar eṉumpēr piṟaṅkaniṉṟār pēyō ṭāṭip pavurikoṇṭār
  pattar tamakkup paṇiseyvār paṇiyē paṇiyāp parivuṟṟār
  sittar tiruvāḻ oṟṟiyiṉār tiyākar eṉṟuṉ kalaikavarnta
  ettar aṉṟō makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.
 • 3. kaṭuttāḻ kaḷattār karittōlār kaṇṇāl mataṉaik kariseytār
  uṭuttār muṉōr maṇṇōṭṭai oḷittē toṇṭa ṉoṭumvaḻakkut
  toṭuttār pāmpum puliyummechsit tutikka orukāl ampalattil
  eṭuttār aṉṟō makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.
 • 4. urappār misaiyil pūchsūṭa oṭṭār saṭaimēl orupeṇṇaik
  karappār malartū viyamataṉaik kaṇṇāl suṭṭār kaleṟintōṉ
  varappār misaikkaṇ vāḻntirukka vaittār palikku maṉaitoṟumpōy
  irappār aṉṟō makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.
 • 5. karutum avarai veḷikkiḻuppār kāṇā tellāṅ kāṭṭiniṟpār
  marutil uṟaivār oṟṟitaṉil vativār purattai malaivillāl
  porutu muṭippār pōlnakaippār pūvuṇ ṭuṟaṅkum putuveḷḷai
  erutil varuvār makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.
 • 6. ākkam illār vaṟumaiyilār aruvam illār uruvamilār
  tūkkam illār sukamillār tuṉpam illār tōṉṟumala
  vīkkam illār kuṭumpamatu virutti yāka vēṇṭumeṉum
  ēkkam illār makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.
 • 7. ūrum illār oṟṟivaittār uṟavoṉ ṟillār pakaiillār
  pērum illār evviṭattum piṟavār iṟavār pēchsillār
  nērum illār tāytantai nēyar tammō ṭuṭaṉpiṟantōr
  yārum illār makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.
 • 8. taṅku maruppār kaṇmaṇiyait tarippār eṉpiṉ tārpuṉaivār
  tuṅkum aruṭkār mukilaṉaiyār sollum namatu soṟkēṭṭē
  iṅkum iruppār aṅkiruppār ellām iyalpil tāmuṇarntē
  eṅkum iruppār makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.
 • 9. tuttip paṭattār saṭaittalaiyār tolaiyāp palitēr toṉmaiyiṉār
  muttik kuṭaiyār maṇeṭuppār mottuṇ ṭuḻalvār moykaḻaṟkām
  puttik kuriya pattarkaḷtam poruḷai uṭalai yāvaiyumē
  ettip paṟippār makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.
 • 10. māṟit tirivār maṉamaṭaiyār vaṇaṅkum aṭiyār maṉantōṟum
  vīṟit tirivār veṟuveḷiyiṉ mēvā niṟpār viṟakuvilai
  kūṟit tirivār kutiraiyiṉmēṟ koḷvār pasuviṟ kōlvaḷaiyō
  ṭēṟit tirivār makaḷēnī ētuk kavarai viḻaintaṉaiyē.

இன்பப் புகழ்ச்சி // இன்பப் புகழ்ச்சி

No audios found!