திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
>d;gg; Gfo;r;rp
iṉpap pukaḻchsi
tpag;G nkhop
viyappu moḻi
Third Thirumurai

008. jpU cyhj; jpw;
tiru ulāt tiṟam

  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. Njdhu; fkyj; jlQ;#O; jpUtho; xw;wpj; jpahfu;mtu;
  thdhu; mkuu; Kdptu;njho kz;Nzhu; tzq;f tU;gtdp
  jhdhu; tq;nfhz; lfkyuj; jho;e;J #o;e;J fz;lyJ
  fhdhu; myq;fw; ngz;Nzehd; fz;fs; cwf;fq; nfhs;NsNd.
 • 2. jpUkhy; tzq;F; xw;wpefu; nropf;F; nry;tj; jpahfu;mtu;
  fUkhy; mfw;We; njhz;lu;Foh; fz;L fspf;f tU;gtdp
  kUkhz; Gila kdkfpo;e;J kyu;f;if $g;gpf; fz;lyJ
  ngUkhd; tLf;fz; ngz;Nzehd; ngw;wh NshL; NgNrNd.
 • 3. Nry;Mu; jlQ;#o; xw;wpefu; NrUQ; nry;tj; jpahfu;mtu;
  My;Mu; fsNky; tpsq;FKf; moF jJ;g tU;gtdp
  ehy;M uzQ;#o; tPjpapil ehlpg; GFe;J fz;lyJ
  ghy;Mu; Fjiyg; ngz;Nzehd; ghapw; gLf;if nghUe;NjNd.
 • 4. nry;te; JwO; nghopy;xw;wpj; nja;tj; jyq;nfhs; jpahfu;mtu;
  tpy;te; jpfO; nrQ;rilkpd; tpOq;fp tpsq;f tU;gtdp
  nrhy;te; Njhq;ff; fz;Lepd;W njhOJ Jjpj;j gpd;myJ
  my;te; jsfg; ngz;Nzehd; mtpo;e;j FoY; KlpNaNd.
 • 5. Nrthu; nfhlpahu; xw;wpefu; jpfOQ; nry;tj; jpahfu;mtu;
  G+thu; nfhd;iwg; Gaq;fs;kd; Gzug; Gzu tU;gtdp
  Xthf; fspg;Ngh lfq;Fspu clyq; Fspuf; fz;lyJ
  ghthu; Fjiyg; ngz;Nzehd; ghpe;J ePU; gUNfNd.
 • 6. rpw;w; gyj;jhu; xw;wpefu; jpfOQ; nry;tj; jpahfu;mtu;
  cw;wq; Fte;Njhu; tpidfnsyh; Xl ehlp tU;gtdp
  Rw;Wq; fz;fs; fsp$uj; njhOJ fz;l gpd;myJ
  Kw;Wq; fdptha;g; ngz;Nzehd; Klpf;Nfhu; kyU; KlpNaNd.
 • 7. rpe;ijf; fpdpahu; xw;wpefu; jpfOQ; nry;tj; jpahfu;mtu;
  re;jj; jle;Njhs; fz;ltu;fs; j;ik tpOq;f tU;gtdp
  Ke;jg; GFe;J GsfKld; %lpf; Fspuf; fz;lyJ
  fe;jf; Foy;tha;g; ngz;Nzehd; fz;­u; xopaf; fhNzNd.
 • 8. njd;dQ; Nrhiy tsu;xw;wp a+u;tho; nry;tj; jpahfu;mtu;
  gpd;DQ; rilNky; gpiwtpsq;fpg; gpwq;fh epw;f tU;gtdp
  kd;Dq; fuq;fs; jiyFtpj;J tzq;fp tho;j;jpf; fz;lyJ
  Jd;De; Jtu;tha;g; ngz;Nzehd; Nrhnws; ssT; cz;NzNd.
 • 9. rpe;jh Fye;jPu;j; jUs;xw;wp a+u;tho; nry;tj; jpahfu;mtu;
  te;jhu; fz;lhu; mtu;kdj;ij thq;fpg; Nghf tU;gtdp
  ee;jh kfpo;T jiyrpwg;g ehlp Xlpf; fz;lyJ
  ge;jhu; kyu;f;ifg; ngz;Nzehd; ghly; Mly; gapNyNd.
 • 10. nrf;fu;r; rilahu; xw;wpefu;r; NrUQ; nry;tj; jpahfu;mtu;
  kpf;fw; Gjthz; Kfj;jpdif tpsq;f tpU;gp tU;gtdp
  kf;fl; gpwtp vLj;jgad; trpf;f tzq;fpf; fz;lyJ
  ef;fw; fpiae;j ngz;Nzehd; Qhyj; njitA; eaNtNd.

திரு உலாத் திறம் // திரு உலாத் திறம்

No audios found!