திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
इऩ्पक् किळवि
iṉpak kiḷavi
तिरु उलात् तिऱम्
tiru ulāt tiṟam
Third Thirumurai

007. इऩ्पप् पुकऴ्स्सि
iṉpap pukaḻchsi

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. माटॊऩ् ऱुटैयार् उणविऩ्ऱि मण्णुऩ् टतुकाण् मलरोऩ्ऱऩ्
  ओटॊऩ् ऱुटैयार् ऒऱ्ऱिवैत्तार् ऊरै मकिऴ्वो टुवन्दालङ्
  काटॊऩ् ऱुटैयार् कण्टमट्टुङ् कऱुत्तार् पूत कणत्तोटुम्
  ईटॊऩ् ऱुटैयार् मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.
 • 2. पित्तर् ऎऩुम्पेर् पिऱङ्कनिऩ्ऱार् पेयो टाटिप् पवुरिकॊण्टार्
  पत्तर् तमक्कुप् पणिसॆय्वार् पणिये पणियाप् परिवुऱ्ऱार्
  सित्तर् तिरुवाऴ् ऒऱ्ऱियिऩार् तियाकर् ऎऩ्ऱुऩ् कलैकवर्न्द
  ऎत्तर् अऩ्ऱो मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.
 • 3. कटुत्ताऴ् कळत्तार् करित्तोलार् कण्णाल् मतऩैक् करिसॆय्तार्
  उटुत्तार् मुऩ्ओर् मण्णोट्टै ऒळित्ते तॊण्ट ऩॊटुम्वऴक्कुत्
  तॊटुत्तार् पाम्पुम् पुलियुम्मॆस्सित् तुतिक्क ऒरुकाल् अम्पलत्तिल्
  ऎटुत्तार् अऩ्ऱो मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.
 • 4. उरप्पार् मिसैयिल् पूस्सूट ऒट्टार् सटैमेल् ऒरुपॆण्णैक्
  करप्पार् मलर्तू वियमतऩैक् कण्णाल् सुट्टार् कल्ऎऱिन्दोऩ्
  वरप्पार् मिसैक्कण् वाऴ्न्दिरुक्क वैत्तार् पलिक्कु मऩैतॊऱुम्पोय्
  इरप्पार् अऩ्ऱो मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.
 • 5. करुतुम् अवरै वॆळिक्किऴुप्पार् काणा तॆल्लाङ् काट्टिनिऱ्पार्
  मरुतिल् उऱैवार् ऒऱ्ऱितऩिल् वतिवार् पुरत्तै मलैविल्लाल्
  पॊरुतु मुटिप्पार् पोल्नकैप्पार् पूवुण् टुऱङ्कुम् पुतुवॆळ्ळै
  ऎरुतिल् वरुवार् मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.
 • 6. आक्कम् इल्लार् वऱुमैयिलार् अरुवम् इल्लार् उरुवमिलार्
  तूक्कम् इल्लार् सुकम्इल्लार् तुऩ्पम् इल्लार् तोऩ्ऱुमल
  वीक्कम् इल्लार् कुटुम्पमतु विरुत्ति याक वेण्टुमॆऩुम्
  एक्कम् इल्लार् मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.
 • 7. ऊरुम् इल्लार् ऒऱ्ऱिवैत्तार् उऱवॊऩ् ऱिल्लार् पकैइल्लार्
  पेरुम् इल्लार् ऎव्विटत्तुम् पिऱवार् इऱवार् पेस्सिल्लार्
  नेरुम् इल्लार् ताय्तन्दै नेयर् तम्मो टुटऩ्पिऱन्दोर्
  यारुम् इल्लार् मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.
 • 8. तङ्कु मरुप्पार् कण्मणियैत् तरिप्पार् ऎऩ्पिऩ् तार्पुऩैवार्
  तुङ्कुम् अरुट्कार् मुकिल्अऩैयार् सॊल्लुम् नमतु सॊऱ्केट्टे
  इङ्कुम् इरुप्पार् अङ्किरुप्पार् ऎल्लाम् इयल्पिल् ताम्उणर्न्दे
  ऎङ्कुम् इरुप्पार् मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.
 • 9. तुत्तिप् पटत्तार् सटैत्तलैयार् तॊलैयाप् पलितेर् तॊऩ्मैयिऩार्
  मुत्तिक् कुटैयार् मण्ऎटुप्पार् मॊत्तुण् टुऴल्वार् मॊय्कऴऱ्काम्
  पुत्तिक् कुरिय पत्तर्कळ्तम् पॊरुळै उटलै यावैयुमे
  ऎत्तिप् पऱिप्पार् मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.
 • 10. माऱित् तिरिवार् मऩम्अटैयार् वणङ्कुम् अटियार् मऩन्दोऱुम्
  वीऱित् तिरिवार् वॆऱुवॆळियिऩ् मेवा निऱ्पार् विऱकुविलै
  कूऱित् तिरिवार् कुतिरैयिऩ्मेऱ् कॊळ्वार् पसुविऱ् कोल्वळैयो
  टेऱित् तिरिवार् मकळेनी एतुक् कवरै विऴैन्दऩैये.

இன்பப் புகழ்ச்சி // இன்பப் புகழ்ச்சி

No audios found!