திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
इऩ्पप् पुकऴ्स्सि
iṉpap pukaḻchsi
वियप्पु मॊऴि
viyappu moḻi
Third Thirumurai

008. तिरु उलात् तिऱम्
tiru ulāt tiṟam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तेऩार् कमलत् तटञ्सूऴुम् तिरुवाऴ् ऒऱ्ऱित् तियाकर्अवर्
  वाऩार् अमरर् मुऩिवर्तॊऴ मण्णोर् वणङ्क वरुम्पवऩि
  ताऩार् वङ्कॊण् टकमलरत् ताऴ्न्दु सूऴ्न्दु कण्टलतु
  काऩार् अलङ्कऱ् पॆण्णेनाऩ् कण्कळ् उऱक्कङ् कॊळ्ळेऩे.
 • 2. तिरुमाल् वणङ्कुम् ऒऱ्ऱिनकर् सॆऴिक्कुम् सॆल्वत् तियाकर्अवर्
  करुमाल् अकऱ्ऱुन् तॊण्टर्कुऴाम् कण्टु कळिक्क वरुम्पवऩि
  मरुमाण् पुटैय मऩमकिऴ्न्दु मलर्क्कै कूप्पिक् कण्टलतु
  पॆरुमाऩ् वटुक्कण् पॆण्णेनाऩ् पॆऱ्ऱा ळोटुम् पेसेऩे.
 • 3. सेल्आर् तटञ्सूऴ् ऒऱ्ऱिनकर् सेरुञ् सॆल्वत् तियाकर्अवर्
  आल्आर् कळमेल् विळङ्कुमुकम् अऴकु ततुम्प वरुम्पवऩि
  नाल्आ रणञ्सूऴ् वीतियिटै नाटिप् पुकुन्दु कण्टलतु
  पाल्आर् कुतलैप् पॆण्णेनाऩ् पायिऱ् पटुक्कै पॊरुन्देऩे.
 • 4. सॆल्वन् तुऱऴुम् पॊऴिल्ऒऱ्ऱित् तॆय्वत् तलङ्कॊळ् तियाकर्अवर्
  विल्वन् तिकऴुम् सॆञ्सटैमिऩ् विऴुङ्कि विळङ्क वरुम्पवऩि
  सॊल्वन् तोङ्कक् कण्टुनिऩ्ऱु तॊऴुतु तुतित्त पिऩ्अलतु
  अल्वन् तळकप् पॆण्णेनाऩ् अविऴ्न्द कुऴलुम् मुटियेऩे.
 • 5. सेवार् कॊटियार् ऒऱ्ऱिनकर् तिकऴुञ् सॆल्वत् तियाकर्अवर्
  पूवार् कॊऩ्ऱैप् पुयङ्कळ्मऩम् पुणरप् पुणर वरुम्पवऩि
  ओवाक् कळिप्पो टकङ्कुळिर उटलङ् कुळिरक् कण्टलतु
  पावार् कुतलैप् पॆण्णेनाऩ् परिन्दु नीरुम् परुकेऩे.
 • 6. सिऱ्ऱम् पलत्तार् ऒऱ्ऱिनकर् तिकऴुञ् सॆल्वत् तियाकर्अवर्
  उऱ्ऱङ् कुवन्दोर् विऩैकळॆलाम् ओट नाटि वरुम्पवऩि
  सुऱ्ऱुङ् कण्कळ् कळिकूरत् तॊऴुतु कण्ट पिऩ्अलतु
  मुऱ्ऱुङ् कऩिवाय्प् पॆण्णेनाऩ् मुटिक्कोर् मलरुम् मुटियेऩे.
 • 7. सिन्दैक् किऩियार् ऒऱ्ऱिनकर् तिकऴुञ् सॆल्वत् तियाकर्अवर्
  सन्दत् तटन्दोळ् कण्टवर्कळ् तम्मै विऴुङ्क वरुम्पवऩि
  मुन्दप् पुकुन्दु पुळकमुटऩ् मूटिक् कुळिरक् कण्टलतु
  कन्दक् कुऴल्वाय्प् पॆण्णेनाऩ् कण्­र् ऒऴियक् काणेऩे.
 • 8. तॆऩ्ऩञ् सोलै वळर्ऒऱ्ऱि यूर्वाऴ् सॆल्वत् तियाकर्अवर्
  पिऩ्ऩुञ् सटैमेल् पिऱैविळङ्किप् पिऱङ्का निऱ्क वरुम्पवऩि
  मऩ्ऩुङ् करङ्कळ् तलैकुवित्तु वणङ्कि वाऴ्त्तिक् कण्टलतु
  तुऩ्ऩुन् तुवर्वाय्प् पॆण्णेनाऩ् सोऱॆळ् ळळवुम् उण्णेऩे.
 • 9. सिन्दा कुलन्दीर्त् तरुळ्ऒऱ्ऱि यूर्वाऴ् सॆल्वत् तियाकर्अवर्
  वन्दार् कण्टार् अवर्मऩत्तै वाङ्किप् पोक वरुम्पवऩि
  नन्दा मकिऴ्वु तलैसिऱप्प नाटि ओटिक् कण्टलतु
  पन्दार् मलर्क्कैप् पॆण्णेनाऩ् पाटल् आटल् पयिलेऩे.
 • 10. सॆक्कर्स् सटैयार् ऒऱ्ऱिनकर्स् सेरुञ् सॆल्वत् तियाकर्अवर्
  मिक्कऱ् पुतवाण् मुकत्तिऩकै विळङ्क विरुम्पि वरुम्पवऩि
  मक्कट् पिऱवि ऎटुत्तपयऩ् वसिक्क वणङ्किक् कण्टलतु
  नक्कऱ् कियैन्द पॆण्णेनाऩ् ञालत् तॆवैयुम् नयवेऩे.

திரு உலாத் திறம் // திரு உலாத் திறம்

No audios found!