திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಇನ್ಪಪ್ ಪುಕೞ್ಸ್ಸಿ
iṉpap pukaḻchsi
ವಿಯಪ್ಪು ಮೊೞಿ
viyappu moḻi
Third Thirumurai

008. ತಿರು ಉಲಾತ್ ತಿಱಂ
tiru ulāt tiṟam

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತೇನಾರ್ ಕಮಲತ್ ತಟಞ್ಸೂೞುಂ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ವಾನಾರ್ ಅಮರರ್ ಮುನಿವರ್ತೊೞ ಮಣ್ಣೋರ್ ವಣಙ್ಕ ವರುಂಪವನಿ
  ತಾನಾರ್ ವಙ್ಕೊಣ್ ಟಕಮಲರತ್ ತಾೞ್ಂದು ಸೂೞ್ಂದು ಕಣ್ಟಲತು
  ಕಾನಾರ್ ಅಲಙ್ಕಱ್ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಉಱಕ್ಕಙ್ ಕೊಳ್ಳೇನೇ.
 • 2. ತಿರುಮಾಲ್ ವಣಙ್ಕುಂ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ ಸೆೞಿಕ್ಕುಂ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ಕರುಮಾಲ್ ಅಕಱ್ಱುನ್ ತೊಣ್ಟರ್ಕುೞಾಂ ಕಣ್ಟು ಕಳಿಕ್ಕ ವರುಂಪವನಿ
  ಮರುಮಾಣ್ ಪುಟೈಯ ಮನಮಕಿೞ್ಂದು ಮಲರ್ಕ್ಕೈ ಕೂಪ್ಪಿಕ್ ಕಣ್ಟಲತು
  ಪೆರುಮಾನ್ ವಟುಕ್ಕಣ್ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಪೆಱ್ಱಾ ಳೋಟುಂ ಪೇಸೇನೇ.
 • 3. ಸೇಲ್ಆರ್ ತಟಞ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ ಸೇರುಞ್ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ಆಲ್ಆರ್ ಕಳಮೇಲ್ ವಿಳಙ್ಕುಮುಕಂ ಅೞಕು ತತುಂಪ ವರುಂಪವನಿ
  ನಾಲ್ಆ ರಣಞ್ಸೂೞ್ ವೀತಿಯಿಟೈ ನಾಟಿಪ್ ಪುಕುಂದು ಕಣ್ಟಲತು
  ಪಾಲ್ಆರ್ ಕುತಲೈಪ್ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಪಾಯಿಱ್ ಪಟುಕ್ಕೈ ಪೊರುಂದೇನೇ.
 • 4. ಸೆಲ್ವನ್ ತುಱೞುಂ ಪೊೞಿಲ್ಒಱ್ಱಿತ್ ತೆಯ್ವತ್ ತಲಙ್ಕೊಳ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ವಿಲ್ವನ್ ತಿಕೞುಂ ಸೆಞ್ಸಟೈಮಿನ್ ವಿೞುಙ್ಕಿ ವಿಳಙ್ಕ ವರುಂಪವನಿ
  ಸೊಲ್ವನ್ ತೋಙ್ಕಕ್ ಕಣ್ಟುನಿನ್ಱು ತೊೞುತು ತುತಿತ್ತ ಪಿನ್ಅಲತು
  ಅಲ್ವನ್ ತಳಕಪ್ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಅವಿೞ್ಂದ ಕುೞಲುಂ ಮುಟಿಯೇನೇ.
 • 5. ಸೇವಾರ್ ಕೊಟಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ ತಿಕೞುಞ್ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ಪೂವಾರ್ ಕೊನ್ಱೈಪ್ ಪುಯಙ್ಕಳ್ಮನಂ ಪುಣರಪ್ ಪುಣರ ವರುಂಪವನಿ
  ಓವಾಕ್ ಕಳಿಪ್ಪೋ ಟಕಙ್ಕುಳಿರ ಉಟಲಙ್ ಕುಳಿರಕ್ ಕಣ್ಟಲತು
  ಪಾವಾರ್ ಕುತಲೈಪ್ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಪರಿಂದು ನೀರುಂ ಪರುಕೇನೇ.
 • 6. ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ ತಿಕೞುಞ್ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ಉಱ್ಱಙ್ ಕುವಂದೋರ್ ವಿನೈಕಳೆಲಾಂ ಓಟ ನಾಟಿ ವರುಂಪವನಿ
  ಸುಱ್ಱುಙ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಕಳಿಕೂರತ್ ತೊೞುತು ಕಣ್ಟ ಪಿನ್ಅಲತು
  ಮುಱ್ಱುಙ್ ಕನಿವಾಯ್ಪ್ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಮುಟಿಕ್ಕೋರ್ ಮಲರುಂ ಮುಟಿಯೇನೇ.
 • 7. ಸಿಂದೈಕ್ ಕಿನಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ ತಿಕೞುಞ್ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ಸಂದತ್ ತಟಂದೋಳ್ ಕಣ್ಟವರ್ಕಳ್ ತಂಮೈ ವಿೞುಙ್ಕ ವರುಂಪವನಿ
  ಮುಂದಪ್ ಪುಕುಂದು ಪುಳಕಮುಟನ್ ಮೂಟಿಕ್ ಕುಳಿರಕ್ ಕಣ್ಟಲತು
  ಕಂದಕ್ ಕುೞಲ್ವಾಯ್ಪ್ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಕಣ್­ರ್ ಒೞಿಯಕ್ ಕಾಣೇನೇ.
 • 8. ತೆನ್ನಞ್ ಸೋಲೈ ವಳರ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞ್ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ಪಿನ್ನುಞ್ ಸಟೈಮೇಲ್ ಪಿಱೈವಿಳಙ್ಕಿಪ್ ಪಿಱಙ್ಕಾ ನಿಱ್ಕ ವರುಂಪವನಿ
  ಮನ್ನುಙ್ ಕರಙ್ಕಳ್ ತಲೈಕುವಿತ್ತು ವಣಙ್ಕಿ ವಾೞ್ತ್ತಿಕ್ ಕಣ್ಟಲತು
  ತುನ್ನುನ್ ತುವರ್ವಾಯ್ಪ್ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಸೋಱೆಳ್ ಳಳವುಂ ಉಣ್ಣೇನೇ.
 • 9. ಸಿಂದಾ ಕುಲಂದೀರ್ತ್ ತರುಳ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞ್ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ವಂದಾರ್ ಕಣ್ಟಾರ್ ಅವರ್ಮನತ್ತೈ ವಾಙ್ಕಿಪ್ ಪೋಕ ವರುಂಪವನಿ
  ನಂದಾ ಮಕಿೞ್ವು ತಲೈಸಿಱಪ್ಪ ನಾಟಿ ಓಟಿಕ್ ಕಣ್ಟಲತು
  ಪಂದಾರ್ ಮಲರ್ಕ್ಕೈಪ್ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಪಾಟಲ್ ಆಟಲ್ ಪಯಿಲೇನೇ.
 • 10. ಸೆಕ್ಕರ್ಸ್ ಸಟೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ಸ್ ಸೇರುಞ್ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ಮಿಕ್ಕಱ್ ಪುತವಾಣ್ ಮುಕತ್ತಿನಕೈ ವಿಳಙ್ಕ ವಿರುಂಪಿ ವರುಂಪವನಿ
  ಮಕ್ಕಟ್ ಪಿಱವಿ ಎಟುತ್ತಪಯನ್ ವಸಿಕ್ಕ ವಣಙ್ಕಿಕ್ ಕಣ್ಟಲತು
  ನಕ್ಕಱ್ ಕಿಯೈಂದ ಪೆಣ್ಣೇನಾನ್ ಞಾಲತ್ ತೆವೈಯುಂ ನಯವೇನೇ.

திரு உலாத் திறம் // திரு உலாத் திறம்

No audios found!