திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇന്‍പപ് പുകഴ്ച്ചി
iṉpap pukaḻchsi
വിയപ്പു മൊഴി
viyappu moḻi
Third Thirumurai

008. തിരു ഉലാത് തിറം
tiru ulāt tiṟam

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തേനാര്‍ കമലത് തടഞ്ചൂഴും തിരുവാഴ് ഒറ്റിത് തിയാകര്‍അവര്‍
  വാനാര്‍ അമരര്‍ മുനിവര്‍തൊഴ മണ്‍ണോര്‍ വണങ്ക വരുംപവനി
  താനാര്‍ വങ്കൊണ്‍ ടകമലരത് താഴ്ന്തു ചൂഴ്ന്തു കണ്‍ടലതു
  കാനാര്‍ അലങ്കറ് പെണ്‍ണേനാന്‍ കണ്‍കള്‍ ഉറക്കങ് കൊള്‍ളേനേ.
 • 2. തിരുമാല്‍ വണങ്കും ഒറ്റിനകര്‍ ചെഴിക്കും ചെല്‍വത് തിയാകര്‍അവര്‍
  കരുമാല്‍ അകറ്റുന്‍ തൊണ്‍ടര്‍കുഴാം കണ്‍ടു കളിക്ക വരുംപവനി
  മരുമാണ്‍ പുടൈയ മനമകിഴ്ന്തു മലര്‍ക്കൈ കൂപ്പിക് കണ്‍ടലതു
  പെരുമാന്‍ വടുക്കണ്‍ പെണ്‍ണേനാന്‍ പെറ്റാ ളോടും പേചേനേ.
 • 3. ചേല്‍ആര്‍ തടഞ്ചൂഴ് ഒറ്റിനകര്‍ ചേരുഞ് ചെല്‍വത് തിയാകര്‍അവര്‍
  ആല്‍ആര്‍ കളമേല്‍ വിളങ്കുമുകം അഴകു തതുംപ വരുംപവനി
  നാല്‍ആ രണഞ്ചൂഴ് വീതിയിടൈ നാടിപ് പുകുന്തു കണ്‍ടലതു
  പാല്‍ആര്‍ കുതലൈപ് പെണ്‍ണേനാന്‍ പായിറ് പടുക്കൈ പൊരുന്തേനേ.
 • 4. ചെല്‍വന്‍ തുറഴും പൊഴില്‍ഒറ്റിത് തെയ്വത് തലങ്കൊള്‍ തിയാകര്‍അവര്‍
  വില്‍വന്‍ തികഴും ചെഞ്ചടൈമിന്‍ വിഴുങ്കി വിളങ്ക വരുംപവനി
  ചൊല്‍വന്‍ തോങ്കക് കണ്‍ടുനിന്‍റു തൊഴുതു തുതിത്ത പിന്‍അലതു
  അല്‍വന്‍ തളകപ് പെണ്‍ണേനാന്‍ അവിഴ്ന്ത കുഴലും മുടിയേനേ.
 • 5. ചേവാര്‍ കൊടിയാര്‍ ഒറ്റിനകര്‍ തികഴുഞ് ചെല്‍വത് തിയാകര്‍അവര്‍
  പൂവാര്‍ കൊന്‍റൈപ് പുയങ്കള്‍മനം പുണരപ് പുണര വരുംപവനി
  ഓവാക് കളിപ്പോ ടകങ്കുളിര ഉടലങ് കുളിരക് കണ്‍ടലതു
  പാവാര്‍ കുതലൈപ് പെണ്‍ണേനാന്‍ പരിന്തു നീരും പരുകേനേ.
 • 6. ചിറ്റം പലത്താര്‍ ഒറ്റിനകര്‍ തികഴുഞ് ചെല്‍വത് തിയാകര്‍അവര്‍
  ഉറ്റങ് കുവന്തോര്‍ വിനൈകളെലാം ഓട നാടി വരുംപവനി
  ചുറ്റുങ് കണ്‍കള്‍ കളികൂരത് തൊഴുതു കണ്‍ട പിന്‍അലതു
  മുറ്റുങ് കനിവായ്പ് പെണ്‍ണേനാന്‍ മുടിക്കോര്‍ മലരും മുടിയേനേ.
 • 7. ചിന്തൈക് കിനിയാര്‍ ഒറ്റിനകര്‍ തികഴുഞ് ചെല്‍വത് തിയാകര്‍അവര്‍
  ചന്തത് തടന്തോള്‍ കണ്‍ടവര്‍കള്‍ തംമൈ വിഴുങ്ക വരുംപവനി
  മുന്തപ് പുകുന്തു പുളകമുടന്‍ മൂടിക് കുളിരക് കണ്‍ടലതു
  കന്തക് കുഴല്‍വായ്പ് പെണ്‍ണേനാന്‍ കണ്‍­ര്‍ ഒഴിയക് കാണേനേ.
 • 8. തെന്‍നഞ് ചോലൈ വളര്‍ഒറ്റി യൂര്‍വാഴ് ചെല്‍വത് തിയാകര്‍അവര്‍
  പിന്‍നുഞ് ചടൈമേല്‍ പിറൈവിളങ്കിപ് പിറങ്കാ നിറ്ക വരുംപവനി
  മന്‍നുങ് കരങ്കള്‍ തലൈകുവിത്തു വണങ്കി വാഴ്ത്തിക് കണ്‍ടലതു
  തുന്‍നുന്‍ തുവര്‍വായ്പ് പെണ്‍ണേനാന്‍ ചോറെള്‍ ളളവും ഉണ്‍ണേനേ.
 • 9. ചിന്താ കുലന്തീര്‍ത് തരുള്‍ഒറ്റി യൂര്‍വാഴ് ചെല്‍വത് തിയാകര്‍അവര്‍
  വന്താര്‍ കണ്‍ടാര്‍ അവര്‍മനത്തൈ വാങ്കിപ് പോക വരുംപവനി
  നന്താ മകിഴ്വു തലൈചിറപ്പ നാടി ഓടിക് കണ്‍ടലതു
  പന്താര്‍ മലര്‍ക്കൈപ് പെണ്‍ണേനാന്‍ പാടല്‍ ആടല്‍ പയിലേനേ.
 • 10. ചെക്കര്‍ച് ചടൈയാര്‍ ഒറ്റിനകര്‍ച് ചേരുഞ് ചെല്‍വത് തിയാകര്‍അവര്‍
  മിക്കറ് പുതവാണ്‍ മുകത്തിനകൈ വിളങ്ക വിരുംപി വരുംപവനി
  മക്കട് പിറവി എടുത്തപയന്‍ വചിക്ക വണങ്കിക് കണ്‍ടലതു
  നക്കറ് കിയൈന്ത പെണ്‍ണേനാന്‍ ഞാലത് തെവൈയും നയവേനേ.

திரு உலாத் திறம் // திரு உலாத் திறம்

No audios found!