திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
iṉpap pukaḻchsi
iṉpap pukaḻchsi
viyappu moḻi
viyappu moḻi
Third Thirumurai

008. tiru ulāt tiṟam
tiru ulāt tiṟam

  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. tēṉār kamalat taṭañsūḻum tiruvāḻ oṟṟit tiyākaravar
  vāṉār amarar muṉivartoḻa maṇṇōr vaṇaṅka varumpavaṉi
  tāṉār vaṅkoṇ ṭakamalarat tāḻntu sūḻntu kaṇṭalatu
  kāṉār alaṅkaṟ peṇṇēnāṉ kaṇkaḷ uṟakkaṅ koḷḷēṉē.
 • 2. tirumāl vaṇaṅkum oṟṟinakar seḻikkum selvat tiyākaravar
  karumāl akaṟṟun toṇṭarkuḻām kaṇṭu kaḷikka varumpavaṉi
  marumāṇ puṭaiya maṉamakiḻntu malarkkai kūppik kaṇṭalatu
  perumāṉ vaṭukkaṇ peṇṇēnāṉ peṟṟā ḷōṭum pēsēṉē.
 • 3. sēlār taṭañsūḻ oṟṟinakar sēruñ selvat tiyākaravar
  ālār kaḷamēl viḷaṅkumukam aḻaku tatumpa varumpavaṉi
  nālā raṇañsūḻ vītiyiṭai nāṭip pukuntu kaṇṭalatu
  pālār kutalaip peṇṇēnāṉ pāyiṟ paṭukkai poruntēṉē.
 • 4. selvan tuṟaḻum poḻiloṟṟit teyvat talaṅkoḷ tiyākaravar
  vilvan tikaḻum señsaṭaimiṉ viḻuṅki viḷaṅka varumpavaṉi
  solvan tōṅkak kaṇṭuniṉṟu toḻutu tutitta piṉalatu
  alvan taḷakap peṇṇēnāṉ aviḻnta kuḻalum muṭiyēṉē.
 • 5. sēvār koṭiyār oṟṟinakar tikaḻuñ selvat tiyākaravar
  pūvār koṉṟaip puyaṅkaḷmaṉam puṇarap puṇara varumpavaṉi
  ōvāk kaḷippō ṭakaṅkuḷira uṭalaṅ kuḷirak kaṇṭalatu
  pāvār kutalaip peṇṇēnāṉ parintu nīrum parukēṉē.
 • 6. siṟṟam palattār oṟṟinakar tikaḻuñ selvat tiyākaravar
  uṟṟaṅ kuvantōr viṉaikaḷelām ōṭa nāṭi varumpavaṉi
  suṟṟuṅ kaṇkaḷ kaḷikūrat toḻutu kaṇṭa piṉalatu
  muṟṟuṅ kaṉivāyp peṇṇēnāṉ muṭikkōr malarum muṭiyēṉē.
 • 7. sintaik kiṉiyār oṟṟinakar tikaḻuñ selvat tiyākaravar
  santat taṭantōḷ kaṇṭavarkaḷ tammai viḻuṅka varumpavaṉi
  muntap pukuntu puḷakamuṭaṉ mūṭik kuḷirak kaṇṭalatu
  kantak kuḻalvāyp peṇṇēnāṉ kaṇ­r oḻiyak kāṇēṉē.
 • 8. teṉṉañ sōlai vaḷaroṟṟi yūrvāḻ selvat tiyākaravar
  piṉṉuñ saṭaimēl piṟaiviḷaṅkip piṟaṅkā niṟka varumpavaṉi
  maṉṉuṅ karaṅkaḷ talaikuvittu vaṇaṅki vāḻttik kaṇṭalatu
  tuṉṉun tuvarvāyp peṇṇēnāṉ sōṟeḷ ḷaḷavum uṇṇēṉē.
 • 9. sintā kulantīrt taruḷoṟṟi yūrvāḻ selvat tiyākaravar
  vantār kaṇṭār avarmaṉattai vāṅkip pōka varumpavaṉi
  nantā makiḻvu talaisiṟappa nāṭi ōṭik kaṇṭalatu
  pantār malarkkaip peṇṇēnāṉ pāṭal āṭal payilēṉē.
 • 10. sekkarch saṭaiyār oṟṟinakarch sēruñ selvat tiyākaravar
  mikkaṟ putavāṇ mukattiṉakai viḷaṅka virumpi varumpavaṉi
  makkaṭ piṟavi eṭuttapayaṉ vasikka vaṇaṅkik kaṇṭalatu
  nakkaṟ kiyainta peṇṇēnāṉ ñālat tevaiyum nayavēṉē.

திரு உலாத் திறம் // திரு உலாத் திறம்

No audios found!