திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
jpU cyhj; jpw;
tiru ulāt tiṟam
Gzuh tpuF nghUe;JW Ntl;ifapd; >uq;fy;
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
Third Thirumurai

009. tpag;G nkhop
viyappu moḻi

  ew;wha; eaj;jy;
  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. khju; kzpNa kfNseP tha;j;j jte;jhd; ahjwpNad;
  Ntju; mde;ju; khy;mde;ju; Nktp tzq;ff; fhz;ghpahu;
  ehju; eld ehafdhu; ey;Nyhu; csj;Js; ez;Zfpd;Nwhu;
  Nfhju; mwpahj; jpahfu;jikf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.
 • 2. jpUtpy; Njhd;W; kfNseP nra;j jte;jhd; ahu;mwpthu;
  kUtpy; Njhd;W; nfhd;iwae;jhu; khu;gu; xw;wp khefuhu;
  fUtpy; Njhd;W; vq;fs;capu; fhf;f epidj;j fUizapdhu;
  FUtpw; Nwhd;W; jpahfu;jikf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.
 • 3. vd;dh Uapu;Nghy; kfNseP vd;d jte;jhd; >aw;wpidNah
  nghd;dhu; GaD; kyNuhD; Nghw;wp tzq;F; nghw;gjj;jhu;
  njd;dhu; xw;wpj; jpUefuhu; jpahfu; vD;Xu; jpUg;ngauhu;
  nfhd;dhu; #yg; gilatiuf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.
 • 4. Nriy epfu;fz; kfNseP nra;j jte;jhd; nrg;ghpjhy;
  khiy maid thdtiu tUj;J; glpf;F kjpj;njOe;j
  Ntiy tplj;ij kplw;wzpe;jhu; tPl;L newpah; murpaw;nrq;
  Nfhiy mspj;jhu; mtu;j;ikf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.
 • 5. NjNdu; Fjiy kfNseP nra;j jte;jhd; vj;jtNkh
  khNdu; fuj;jhu; kotpilNky; tUthu; kUthu; nfhd;iwapdhu;
  ghNdu; ePw;wu; gRgjpahu; gts tz;zu; gy;rilNky;
  NfhNdu; gpiwahu; mtu;j;ikf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.
 • 6. tpy;yhu; Ejyha; kfNseP Nkiy ehl;nra; jt;vJNth
  fy;yhu; cs;s; fythjhu; fhkd; vhpaf; fz;tpopj;jhu;
  tpy;yhu; tpiraw; fUs;Ghpe;jhu; tpsq;F; xw;wp Nktpepd;whu;
  nfhy;yh newpahu; mtu;j;ikf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.
 • 7. mQ;nrhw; fpspNa kfNseP mhpa jtNk jhw;wpidNah
  ntQ;nrhw; Gfyhu; tQ;ru;jik Nkthu; G+thu; nfhd;iwapdhu;
  fQ;rw; fhpahu; jpUxw;wpf; fhty; cilahu; >d;nkhopahy;
  nfhQ;rj; jUthu; mtu;j;ikf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.
 • 8. G+tha; thl;fz; kfNseP Ghpe;j jte;jhd; vj;jtNkh
  Nrtha; tplq;fg; ngUkhdhu; jpUkhy; mwpahr; Nrtlpahu;
  fhtha;e; Njhq;F; jpUxw;wpf; fhty; cilahu; vt;nttu;f;F;
  Nfhtha; epd;whu; mtu;j;ikf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.
 • 9. kiyNeu; Kiyaha; kfNseP kjpf;F; jtNk jhw;wpidNah
  jiyNeu; myq;fy; jho;rilahu; rhjp mwpahr; rq;fudhu;
  >iyNeu; jiyKd; nwhspu;gilahu; vy;yh; cilahu; vUf;fpd;kyu;f;
  FiyNeu; rilahu; mtu;j;ikf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.
 • 10. kapypd; >ay;Nru; kfNseP kfpo;e;J Ghpe;j njj;jtNkh
  ntapypd; >ay;Nru; Nkdpapdhu; ntz;­ Wilahu; nts;tpilahu;
  gapypd; nkhopahs; ghq;Filahu; giz#o; xw;wpg; gjpmku;e;jhu;
  Fapypw; Fytp mtu;j;ikf; $lp cly; Fspu;e;jidNa.

வியப்பு மொழி // வியப்பு மொழி

No audios found!