திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರು ಉಲಾತ್ ತಿಱಂ
tiru ulāt tiṟam
ಪುಣರಾ ವಿರಕು ಪೊರುಂದುಱು ವೇಟ್ಕೈಯಿನ್ ಇರಙ್ಕಲ್
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
Third Thirumurai

009. ವಿಯಪ್ಪು ಮೊೞಿ
viyappu moḻi

  ನಱ್ಱಾಯ್ ನಯತ್ತಲ್
  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮಾತರ್ ಮಣಿಯೇ ಮಕಳೇನೀ ವಾಯ್ತ್ತ ತವಂದಾನ್ ಯಾತಱಿಯೇನ್
  ವೇತರ್ ಅನಂದರ್ ಮಾಲ್ಅನಂದರ್ ಮೇವಿ ವಣಙ್ಕಕ್ ಕಾಣ್ಪರಿಯಾರ್
  ನಾತರ್ ನಟನ ನಾಯಕನಾರ್ ನಲ್ಲೋರ್ ಉಳತ್ತುಳ್ ನಣ್ಣುಕಿನ್ಱೋರ್
  ಕೋತರ್ ಅಱಿಯಾತ್ ತಿಯಾಕರ್ತಮೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.
 • 2. ತಿರುವಿಲ್ ತೋನ್ಱುಂ ಮಕಳೇನೀ ಸೆಯ್ತ ತವಂದಾನ್ ಯಾರ್ಅಱಿವಾರ್
  ಮರುವಿಲ್ ತೋನ್ಱುಂ ಕೊನ್ಱೈಯಂದಾರ್ ಮಾರ್ಪರ್ ಒಱ್ಱಿ ಮಾನಕರಾರ್
  ಕರುವಿಲ್ ತೋನ್ಱುಂ ಎಙ್ಕಳ್ಉಯಿರ್ ಕಾಕ್ಕ ನಿನೈತ್ತ ಕರುಣೈಯಿನಾರ್
  ಕುರುವಿಱ್ ಱೋನ್ಱುಂ ತಿಯಾಕರ್ತಮೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.
 • 3. ಎನ್ನಾ ರುಯಿರ್ಪೋಲ್ ಮಕಳೇನೀ ಎನ್ನ ತವಂದಾನ್ ಇಯಱ್ಱಿನೈಯೋ
  ಪೊನ್ನಾರ್ ಪುಯನುಂ ಮಲರೋನುಂ ಪೋಱ್ಱಿ ವಣಙ್ಕುಂ ಪೊಱ್ಪತತ್ತಾರ್
  ತೆನ್ನಾರ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿರುನಕರಾರ್ ತಿಯಾಕರ್ ಎನುಂಓರ್ ತಿರುಪ್ಪೆಯರಾರ್
  ಕೊನ್ನಾರ್ ಸೂಲಪ್ ಪಟೈಯವರೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.
 • 4. ಸೇಲೈ ನಿಕರ್ಕಣ್ ಮಕಳೇನೀ ಸೆಯ್ತ ತವಂದಾನ್ ಸೆಪ್ಪರಿತಾಲ್
  ಮಾಲೈ ಅಯನೈ ವಾನವರೈ ವರುತ್ತುಂ ಪಟಿಕ್ಕು ಮತಿತ್ತೆೞುಂದ
  ವೇಲೈ ವಿಟತ್ತೈ ಮಿಟಱ್ಱಣಿಂದಾರ್ ವೀಟ್ಟು ನೆಱಿಯಾಂ ಅರಸಿಯಱ್ಸೆಙ್
  ಕೋಲೈ ಅಳಿತ್ತಾರ್ ಅವರ್ತಂಮೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.
 • 5. ತೇನೇರ್ ಕುತಲೈ ಮಕಳೇನೀ ಸೆಯ್ತ ತವಂದಾನ್ ಎತ್ತವಮೋ
  ಮಾನೇರ್ ಕರತ್ತಾರ್ ಮೞವಿಟೈಮೇಲ್ ವರುವಾರ್ ಮರುವಾರ್ ಕೊನ್ಱೈಯಿನಾರ್
  ಪಾನೇರ್ ನೀಱ್ಱರ್ ಪಸುಪತಿಯಾರ್ ಪವಳ ವಣ್ಣರ್ ಪಲ್ಸಟೈಮೇಲ್
  ಕೋನೇರ್ ಪಿಱೈಯಾರ್ ಅವರ್ತಂಮೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.
 • 6. ವಿಲ್ಲಾರ್ ನುತಲಾಯ್ ಮಕಳೇನೀ ಮೇಲೈ ನಾಟ್ಸೆಯ್ ತವಂಎತುವೋ
  ಕಲ್ಲಾರ್ ಉಳ್ಳಂ ಕಲವಾತಾರ್ ಕಾಮನ್ ಎರಿಯಕ್ ಕಣ್ವಿೞಿತ್ತಾರ್
  ವಿಲ್ಲಾರ್ ವಿಸೈಯಱ್ ಕರುಳ್ಪುರಿಂದಾರ್ ವಿಳಙ್ಕುಂ ಒಱ್ಱಿ ಮೇವಿನಿನ್ಱಾರ್
  ಕೊಲ್ಲಾ ನೆಱಿಯಾರ್ ಅವರ್ತಂಮೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.
 • 7. ಅಞ್ಸೊಱ್ ಕಿಳಿಯೇ ಮಕಳೇನೀ ಅರಿಯ ತವಮೇ ತಾಱ್ಱಿನೈಯೋ
  ವೆಞ್ಸೊಱ್ ಪುಕಲಾರ್ ವಞ್ಸರ್ತಮೈ ಮೇವಾರ್ ಪೂವಾರ್ ಕೊನ್ಱೈಯಿನಾರ್
  ಕಞ್ಸಱ್ ಕರಿಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿಕ್ ಕಾವಲ್ ಉಟೈಯಾರ್ ಇನ್ಮೊೞಿಯಾಲ್
  ಕೊಞ್ಸತ್ ತರುವಾರ್ ಅವರ್ತಂಮೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.
 • 8. ಪೂವಾಯ್ ವಾಟ್ಕಣ್ ಮಕಳೇನೀ ಪುರಿಂದ ತವಂದಾನ್ ಎತ್ತವಮೋ
  ಸೇವಾಯ್ ವಿಟಙ್ಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್ ತಿರುಮಾಲ್ ಅಱಿಯಾಸ್ ಸೇವಟಿಯಾರ್
  ಕಾವಾಯ್ನ್ ತೋಙ್ಕುಂ ತಿರುಒಱ್ಱಿಕ್ ಕಾವಲ್ ಉಟೈಯಾರ್ ಎವ್ವೌರ್ಕ್ಕುಂ
  ಕೋವಾಯ್ ನಿನ್ಱಾರ್ ಅವರ್ತಂಮೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.
 • 9. ಮಲೈನೇರ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ ಮಕಳೇನೀ ಮತಿಕ್ಕುಂ ತವಮೇ ತಾಱ್ಱಿನೈಯೋ
  ತಲೈನೇರ್ ಅಲಙ್ಕಲ್ ತಾೞ್ಸಟೈಯಾರ್ ಸಾತಿ ಅಱಿಯಾಸ್ ಸಙ್ಕರನಾರ್
  ಇಲೈನೇರ್ ತಲೈಮುನ್ ಱೊಳಿರ್ಪಟೈಯಾರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಎರುಕ್ಕಿನ್ಮಲರ್ಕ್
  ಕುಲೈನೇರ್ ಸಟೈಯಾರ್ ಅವರ್ತಂಮೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.
 • 10. ಮಯಿಲಿನ್ ಇಯಲ್ಸೇರ್ ಮಕಳೇನೀ ಮಕಿೞ್ಂದು ಪುರಿಂದ ತೆತ್ತವಮೋ
  ವೆಯಿಲಿನ್ ಇಯಲ್ಸೇರ್ ಮೇನಿಯಿನಾರ್ ವೆಣ್­ ಱುಟೈಯಾರ್ ವೆಳ್ವಿಟೈಯಾರ್
  ಪಯಿಲಿನ್ ಮೊೞಿಯಾಳ್ ಪಾಙ್ಕುಟೈಯಾರ್ ಪಣೈಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಅಮರ್ಂದಾರ್
  ಕುಯಿಲಿಱ್ ಕುಲವಿ ಅವರ್ತಂಮೈಕ್ ಕೂಟಿ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದನೈಯೇ.

வியப்பு மொழி // வியப்பு மொழி

No audios found!