திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരു ഉലാത് തിറം
tiru ulāt tiṟam
പുണരാ വിരകു പൊരുന്തുറു വേട്കൈയിന്‍ ഇരങ്കല്‍
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
Third Thirumurai

009. വിയപ്പു മൊഴി
viyappu moḻi

  നറ്റായ് നയത്തല്‍
  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മാതര്‍ മണിയേ മകളേനീ വായ്ത്ത തവന്താന്‍ യാതറിയേന്‍
  വേതര്‍ അനന്തര്‍ മാല്‍അനന്തര്‍ മേവി വണങ്കക് കാണ്‍പരിയാര്‍
  നാതര്‍ നടന നായകനാര്‍ നല്‍ലോര്‍ ഉളത്തുള്‍ നണ്‍ണുകിന്‍റോര്‍
  കോതര്‍ അറിയാത് തിയാകര്‍തമൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.
 • 2. തിരുവില്‍ തോന്‍റും മകളേനീ ചെയ്ത തവന്താന്‍ യാര്‍അറിവാര്‍
  മരുവില്‍ തോന്‍റും കൊന്‍റൈയന്താര്‍ മാര്‍പര്‍ ഒറ്റി മാനകരാര്‍
  കരുവില്‍ തോന്‍റും എങ്കള്‍ഉയിര്‍ കാക്ക നിനൈത്ത കരുണൈയിനാര്‍
  കുരുവിറ് റോന്‍റും തിയാകര്‍തമൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.
 • 3. എന്‍നാ രുയിര്‍പോല്‍ മകളേനീ എന്‍ന തവന്താന്‍ ഇയറ്റിനൈയോ
  പൊന്‍നാര്‍ പുയനും മലരോനും പോറ്റി വണങ്കും പൊറ്പതത്താര്‍
  തെന്‍നാര്‍ ഒറ്റിത് തിരുനകരാര്‍ തിയാകര്‍ എനുംഓര്‍ തിരുപ്പെയരാര്‍
  കൊന്‍നാര്‍ ചൂലപ് പടൈയവരൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.
 • 4. ചേലൈ നികര്‍കണ്‍ മകളേനീ ചെയ്ത തവന്താന്‍ ചെപ്പരിതാല്‍
  മാലൈ അയനൈ വാനവരൈ വരുത്തും പടിക്കു മതിത്തെഴുന്ത
  വേലൈ വിടത്തൈ മിടറ്റണിന്താര്‍ വീട്ടു നെറിയാം അരചിയറ്ചെങ്
  കോലൈ അളിത്താര്‍ അവര്‍തംമൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.
 • 5. തേനേര്‍ കുതലൈ മകളേനീ ചെയ്ത തവന്താന്‍ എത്തവമോ
  മാനേര്‍ കരത്താര്‍ മഴവിടൈമേല്‍ വരുവാര്‍ മരുവാര്‍ കൊന്‍റൈയിനാര്‍
  പാനേര്‍ നീറ്റര്‍ പചുപതിയാര്‍ പവള വണ്‍ണര്‍ പല്‍ചടൈമേല്‍
  കോനേര്‍ പിറൈയാര്‍ അവര്‍തംമൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.
 • 6. വില്‍ലാര്‍ നുതലായ് മകളേനീ മേലൈ നാട്ചെയ് തവംഎതുവോ
  കല്‍ലാര്‍ ഉള്‍ളം കലവാതാര്‍ കാമന്‍ എരിയക് കണ്‍വിഴിത്താര്‍
  വില്‍ലാര്‍ വിചൈയറ് കരുള്‍പുരിന്താര്‍ വിളങ്കും ഒറ്റി മേവിനിന്‍റാര്‍
  കൊല്‍ലാ നെറിയാര്‍ അവര്‍തംമൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.
 • 7. അഞ്ചൊറ് കിളിയേ മകളേനീ അരിയ തവമേ താറ്റിനൈയോ
  വെഞ്ചൊറ് പുകലാര്‍ വഞ്ചര്‍തമൈ മേവാര്‍ പൂവാര്‍ കൊന്‍റൈയിനാര്‍
  കഞ്ചറ് കരിയാര്‍ തിരുഒറ്റിക് കാവല്‍ ഉടൈയാര്‍ ഇന്‍മൊഴിയാല്‍
  കൊഞ്ചത് തരുവാര്‍ അവര്‍തംമൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.
 • 8. പൂവായ് വാട്കണ്‍ മകളേനീ പുരിന്ത തവന്താന്‍ എത്തവമോ
  ചേവായ് വിടങ്കപ് പെരുമാനാര്‍ തിരുമാല്‍ അറിയാച് ചേവടിയാര്‍
  കാവായ്ന്‍ തോങ്കും തിരുഒറ്റിക് കാവല്‍ ഉടൈയാര്‍ എവ്വൗര്‍ക്കും
  കോവായ് നിന്‍റാര്‍ അവര്‍തംമൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.
 • 9. മലൈനേര്‍ മുലൈയായ് മകളേനീ മതിക്കും തവമേ താറ്റിനൈയോ
  തലൈനേര്‍ അലങ്കല്‍ താഴ്ചടൈയാര്‍ ചാതി അറിയാച് ചങ്കരനാര്‍
  ഇലൈനേര്‍ തലൈമുന്‍ റൊളിര്‍പടൈയാര്‍ എല്‍ലാം ഉടൈയാര്‍ എരുക്കിന്‍മലര്‍ക്
  കുലൈനേര്‍ ചടൈയാര്‍ അവര്‍തംമൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.
 • 10. മയിലിന്‍ ഇയല്‍ചേര്‍ മകളേനീ മകിഴ്ന്തു പുരിന്ത തെത്തവമോ
  വെയിലിന്‍ ഇയല്‍ചേര്‍ മേനിയിനാര്‍ വെണ്‍­ റുടൈയാര്‍ വെള്‍വിടൈയാര്‍
  പയിലിന്‍ മൊഴിയാള്‍ പാങ്കുടൈയാര്‍ പണൈചൂഴ് ഒറ്റിപ് പതിഅമര്‍ന്താര്‍
  കുയിലിറ് കുലവി അവര്‍തംമൈക് കൂടി ഉടലം കുളിര്‍ന്തനൈയേ.

வியப்பு மொழி // வியப்பு மொழி

No audios found!