திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
tiru ulāt tiṟam
tiru ulāt tiṟam
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
Third Thirumurai

009. viyappu moḻi
viyappu moḻi

  naṟṟāy nayattal
  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. mātar maṇiyē makaḷēnī vāytta tavantāṉ yātaṟiyēṉ
  vētar aṉantar mālaṉantar mēvi vaṇaṅkak kāṇpariyār
  nātar naṭaṉa nāyakaṉār nallōr uḷattuḷ naṇṇukiṉṟōr
  kōtar aṟiyāt tiyākartamaik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.
 • 2. tiruvil tōṉṟum makaḷēnī seyta tavantāṉ yāraṟivār
  maruvil tōṉṟum koṉṟaiyantār mārpar oṟṟi mānakarār
  karuvil tōṉṟum eṅkaḷuyir kākka niṉaitta karuṇaiyiṉār
  kuruviṟ ṟōṉṟum tiyākartamaik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.
 • 3. eṉṉā ruyirpōl makaḷēnī eṉṉa tavantāṉ iyaṟṟiṉaiyō
  poṉṉār puyaṉum malarōṉum pōṟṟi vaṇaṅkum poṟpatattār
  teṉṉār oṟṟit tirunakarār tiyākar eṉumōr tiruppeyarār
  koṉṉār sūlap paṭaiyavaraik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.
 • 4. sēlai nikarkaṇ makaḷēnī seyta tavantāṉ sepparitāl
  mālai ayaṉai vāṉavarai varuttum paṭikku matitteḻunta
  vēlai viṭattai miṭaṟṟaṇintār vīṭṭu neṟiyām arasiyaṟseṅ
  kōlai aḷittār avartammaik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.
 • 5. tēṉēr kutalai makaḷēnī seyta tavantāṉ ettavamō
  māṉēr karattār maḻaviṭaimēl varuvār maruvār koṉṟaiyiṉār
  pāṉēr nīṟṟar pasupatiyār pavaḷa vaṇṇar palsaṭaimēl
  kōṉēr piṟaiyār avartammaik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.
 • 6. villār nutalāy makaḷēnī mēlai nāṭsey tavametuvō
  kallār uḷḷam kalavātār kāmaṉ eriyak kaṇviḻittār
  villār visaiyaṟ karuḷpurintār viḷaṅkum oṟṟi mēviniṉṟār
  kollā neṟiyār avartammaik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.
 • 7. añsoṟ kiḷiyē makaḷēnī ariya tavamē tāṟṟiṉaiyō
  veñsoṟ pukalār vañsartamai mēvār pūvār koṉṟaiyiṉār
  kañsaṟ kariyār tiruoṟṟik kāval uṭaiyār iṉmoḻiyāl
  koñsat taruvār avartammaik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.
 • 8. pūvāy vāṭkaṇ makaḷēnī purinta tavantāṉ ettavamō
  sēvāy viṭaṅkap perumāṉār tirumāl aṟiyāch sēvaṭiyār
  kāvāyn tōṅkum tiruoṟṟik kāval uṭaiyār evvaurkkum
  kōvāy niṉṟār avartammaik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.
 • 9. malainēr mulaiyāy makaḷēnī matikkum tavamē tāṟṟiṉaiyō
  talainēr alaṅkal tāḻsaṭaiyār sāti aṟiyāch saṅkaraṉār
  ilainēr talaimuṉ ṟoḷirpaṭaiyār ellām uṭaiyār erukkiṉmalark
  kulainēr saṭaiyār avartammaik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.
 • 10. mayiliṉ iyalsēr makaḷēnī makiḻntu purinta tettavamō
  veyiliṉ iyalsēr mēṉiyiṉār veṇ­ ṟuṭaiyār veḷviṭaiyār
  payiliṉ moḻiyāḷ pāṅkuṭaiyār paṇaisūḻ oṟṟip patiamarntār
  kuyiliṟ kulavi avartammaik kūṭi uṭalam kuḷirntaṉaiyē.

வியப்பு மொழி // வியப்பு மொழி

No audios found!