திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
tpag;G nkhop
viyappu moḻi
Fwp Muha;r;rp
kuṟi ārāychsi
Third Thirumurai

010. Gzuh tpuF nghUe;JW Ntl;ifapd; >uq;fy;
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal

  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. cs;shu; Gwj;jhu; xw;wpvD; Cuhu; xg;ngd; nwhd;Wkpyhu;
  ts;shy; vd;W kiwJjpf;f tUthu; >d;D; te;jpyNu
  vs;sh jpUe;j ngz;fnsyh; >foh epd;whu; >dpankhopj;
  njs;shu; mKNj vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 2. khNy Wilj;jhq; nfhlpcilahu; tsQ;Nru; xw;wp khefuhu;
  ghNy wzpePw; wofu;mtu; ghtp Naidg; ghpe;jpyNu
  NfhNy Wz;l kjd;fU;igf; Fdpj;jhd; m;Gq; Nfhj;jdd;fhz;
  NrNy Wz;fz; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 3. ngha;au; csj;Jg; GFe;jwpahu; Nghj ndhLkhy; fhz;ghpjh;
  Iau; jpUtho; xw;wpefu; mku;e;jhu; >d;D; mize;jpyNu
  ita klthu; eiff;fpd;whu; khud; fizahy; jpiff;fpd;Nwd;
  nra;a Kfj;jha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 4. ee;jpg; ghpahu; jpUxw;wp ehju; mad;khy; ehLfpD;
  re;jpg; ghpahu; vd;mUikj; jiytu; >d;DQ; rhu;e;jpyNu
  me;jpg; nghONjh te;jjpdp me;Njh kjpa; mdy;nrhhpA;
  rpe;jpg; GilNad; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 5. vd;M Uapu;f;Nfhu; Jizahdhu; vd;Mz; ltdhu; vd;Dilahu;
  nghd;dhu; xw;wp efu;mku;e;jhu; Gzu;thd; >d;D; Nghe;jpyNu
  xd;dhu; vdNt jhA;vid xWj;jhs; ehD; capu;nghWj;Njd;
  njd;dhu; Foyha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 6. khzp capu;fhj; je;jfid kWj;jhu; xw;wp khefuhu;
  fhzp cilahu; cyFilahu; fdptha; >d;Dq; fye;jpyNu
  Ngzp thohg; ngz;vdNt ngz;f nsy;yh; NgRfpd;whu;
  Nrzpd; wpope;jha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 7. td;nrhw; Gfyhu; Xu;capU; tUe;j epidahu; kdkfpo
  >d;nrhw; Gfy;thu; xw;wpAshu; vd;eh afdhu; te;jpyNu
  Gd;nrhw; nrtpfs; Gfj;Jau; nghWj;J KlpNad; Gy;gpepd;Nwd;
  njd;nrhw; fpspNa vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 8. vl;lpf; fdpA; khq;fdpNghy; >dpf;f ciuf;F; >d;nrhypdhu;
  jl;lpw; nghUe;jhu; xw;wpapy;tho; jiytu; >d;D; rhu;e;jpyNu
  kl;lpw; nghypA; kyu;f;fiznry; topNa gopnry; topmd;Nwh
  njl;lpw; nghypA; tpopaha;ehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 9. fhiy kyu;e;j fky;Nghy; ftpd;nra; Kfj;jhu; fz;Ejyhu;
  Nrhiy kyu;e;j xw;wpapdhu; Nrhfe; jPu;f;f te;jpyNu
  khiy kyu;e;j ikay;Neha; tre;j; mjdhy; tsu;e;jijNah
  Nriy tpopaha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 10. cyf; cilahu; vd;Dila cs;s; cilahu; xw;wpapdhu;
  myfpy; Gfohu; vd;jiytu; me;Njh >d;D; mize;jpyNu
  fyf; cilahu; khju;vyh; fy;neQ; Rilahu; Jhju;vyh;
  jpyf Kfj;jha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 11. khY; mwpahd; mad;mwpahd; kiwA; mwpah thdtu;vf;
  fhY; mwpahu; xw;wpepw;Fq; fs;tu; mtiuf; fz;lpyNd
  NfhY; kfspu; myu;xd;Nwh Nfhlh Nfhlp vd;gjy;yhy;
  NrYz; tpopaha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 12. ce;J kUj;Njh il;G+j; Mdhu; xw;wp a+u;mku;e;jhu;
  >e;J kpUj;J; rilj;jiyahu; vd;ghy; >d;D; va;jpyNu
  re;J nghWj;J thu;mwpNad; jkpa shfj; jsu;fpd;Nwd;
  rpe;Jw; gtj;jha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 13. Mly; mofu; m;gyj;jhu; Iah Wilahu; md;gu;fNsh(L)
  Cly; mwpahu; xw;wpapdhu; ctif Xq;f cw;wpyNu
  thly; vdNt vidj;Njw;W thiu mwpNad; tha;e;jtiuj;
  Njly; mwpNad; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 14. njhOJ tzq;F; Re;juu;f;Fj; JhJ ele;j Re;judhu;
  mOJ tzq;F; mtu;f;Fkpf mUs;xw; wpapdhu; mize;jpyNu
  nghOJ tzq;F; >Uz;khiyg; nghOJ KLfpg; GFe;jJfhz;
  nrOik tpopaha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 15. ght; mWg;ghu; gopmWg;ghu; gtK; mWg;ghu; mt;mWg;ghu;
  Nfht; mWg;ghu; xw;wpapy;vd; nfhOeu; >d;D; $lpyNu
  Jht kjd;Iq; fizkhju; JhW Jhtj; Jau;fpd;Nwd;
  Njt kltha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 16. capu;f;Fs; capuha; ciwfpd;Nwhu; xw;wp efuhu; gw;wpyiur;
  nrapu;f;Fs; mOj;jhu; kzpfz;lj; Njtu; >d;D; Nru;e;jpyNu
  ntapw;F nkype;j nre;jspu;Nghy; Nts; gjdhy; nkypfpd;Nwd;
  nraw;if kltha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 17. Cd; milahu; xw;wpapdhu; ciug;ghu; cs;sj; Jiwfpd;Nwhu;
  fhd; cilahu; ehLilahu; fdptha; >d;D; fye;jpyNu
  khd; cilahu; v;KwNthu; thoh ikf;Nf tUe;Jfpd;whu;
  jPd; milaha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 18. kiyia tisj;jhu; khy;tpilNky; te;jhu; te;njd; tisapndhL
  fiyia tisj;jhu; xw;wpapy;vd; fztu; vd;idf; fye;jpyNu
  rpiyia tisj;jhd; kjd;m;G njhpe;jhd; tpLf;fr; rpidf;fpd;whd;
  jpyf Ejyha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 19. gpukd; jiyapy; gypnfhs;S; gpj;ju; mUikg; ngUkhdhu;
  cukd; dparPu; xw;wpefu; cs;shu; >d;D; cw;wpyNu
  mukd; dpaNtw; gilad;Nwh m;kh mayhu; myu;nkhopjhd;
  jpukd; DfpNyd; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 20. gts epwj;jhu; jpUxw;wpg; gjpapy; mku;e;jhu; gurptdhu;
  jts epwePw; wzpmofu; jkpNad; jd;idr; rhu;e;jpyNu
  JtS; >iljhd; >wKiyfs; Js;sh epd;w njd;dsNth
  jptS; >ioaha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 21. tz;lhu; nfhd;iw tsu;rilahu; kjpf;f vOe;j ty;tplj;ij
  cz;lhu; xw;wp a+u;mku;e;jhu; cilahu; vd;ghy; cw;wpyNu
  fz;lhu; fz;l glpNgrf; fyq;fpg; Gy;gy; my;yhJ
  nrz;lhu; Kiyaha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 22. czit >oe;J; Njtu;vyh; czuh xUtu; xw;wpapy;vd;
  fztu; mlpNad; fz;mfyhf; fs;tu; >d;D; fye;jpyNu
  Fztu; vdpD; jha;KjNyhu; $wh njy;yh; $Wfpd;whu;
  jpzpnfhs; Kiyaha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 23. thf;Ff; flq;fhg; GfOilahu; ty;yhu; xw;wp khefuhu;
  Nehf;Ff; flq;fh moFilahu; Nehf;fp vd;id mize;jpyNu
  Cf;f kpF;Mu; fypxypvd; capu;Nky; khNww; Wug;nghypfhz;
  Njf;fq; Foyha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 24. jiuapw; fPwpr; rye;juidr; rha;j;jhu; me;jr; rf;fukhy;
  tiuaw; fspj;jhu; jpUxw;wp thzu; >d;D; te;jpyNu
  fiuapw; Gzu;e;j ehiufisf; fz;Nld; fz;l Tld;fhjy;
  jpiuapw; Gzu;e;Njd; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 25. ngw;w; >tU; ngUkhdhu; gpukd; mwpahg; Ngu;xspaha;
  cw;w rptdhu; jpUxw;wp a+u;tho; Tilahu; cw;wpyNu
  vw;nwd; Wiug;Ngd; nrtpyp mts; Vwhkl;L; VWfpd;whs;
  nrw;w; xopahs; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 26. Nghf Kilahu; ngU;gw;wg; Gypa+u; cilahu; Nghjrpt
  Nahf Kilahu; tsu;xw;wp a+u;tho; Tilahu; cw;wpyNu
  Nrhf; cilNad; rpwpNjD; JapNyh mizah Fapy;xopah
  Njf; mau;e;Njd; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 27. jhkg; Gadhu; rq;fudhu; jhapy; >dpahu; jw;gudhu;
  Xkg; Gifthd; cW;xw;wp a+u;tho; Tilahu; cw;wpyNu
  fhkg; gaNyh fizvLj;jhd; fz;l kfsPu; gopnjhLj;jhu;
  Nrkf; FapNy vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 28. M&u; cilahu; m;gyj;jhu; Myq; fhl;lhu; murpypahu;
  C&u; GfO; jpUxw;wp a+uhu; >d;D; cw;wpyNu
  th&u; Kiyfs; >iltUj;j kdnehe; jau;t jd;wp>dpr;
  rP&u; mzq;Nf vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 29. fhyq; fle;jhu; khy;mad;jd; fUj;Jq; fle;jhu; fjpfle;jhu;
  Qhyq; fle;j jpUxw;wp ehju; >d;D; ez;zpyNu
  rhyq; fle;j kde;Jizaha;j; jdpNa epd;W tUe;jy;my;yhy;
  rPyq; fle;Njd; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.
 • 30. rq;ff; Fioahu; rilKlpahu; rJuu; kiwapd; jiyelpg;ghu;
  nrq;fl; gzpahu; jpUxw;wpj; Njtu; >d;D; Nru;e;jpyNu
  kq;ifg; gUt; kzkpy;yh kyu;Nghy; xopa thLfpd;Nwd;
  jpq;fs; Kfj;jha; vd;dlpehd; nra;t njhd;W; njhpe;jpyNd.

புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல் // புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்

No audios found!