திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ವಿಯಪ್ಪು ಮೊೞಿ
viyappu moḻi
ಕುಱಿ ಆರಾಯ್ಸ್ಸಿ
kuṟi ārāychsi
Third Thirumurai

010. ಪುಣರಾ ವಿರಕು ಪೊರುಂದುಱು ವೇಟ್ಕೈಯಿನ್ ಇರಙ್ಕಲ್
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉಳ್ಳಾರ್ ಪುಱತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿಎನುಂ ಊರಾರ್ ಒಪ್ಪೆನ್ ಱೊನ್ಱುಮಿಲಾರ್
  ವಳ್ಳಾಲ್ ಎನ್ಱು ಮಱೈತುತಿಕ್ಕ ವರುವಾರ್ ಇನ್ನುಂ ವಂದಿಲರೇ
  ಎಳ್ಳಾ ತಿರುಂದ ಪೆಣ್ಕಳೆಲಾಂ ಇಕೞಾ ನಿನ್ಱಾರ್ ಇನಿಯಮೊೞಿತ್
  ತೆಳ್ಳಾರ್ ಅಮುತೇ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 2. ಮಾಲೇ ಱುಟೈತ್ತಾಙ್ ಕೊಟಿಉಟೈಯಾರ್ ವಳಞ್ಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿ ಮಾನಕರಾರ್
  ಪಾಲೇ ಱಣಿನೀಱ್ ಱೞಕರ್ಅವರ್ ಪಾವಿ ಯೇನೈಪ್ ಪರಿಂದಿಲರೇ
  ಕೋಲೇ ಱುಣ್ಟ ಮತನ್ಕರುಂಪೈಕ್ ಕುನಿತ್ತಾನ್ ಅಂಪುಙ್ ಕೋತ್ತನನ್ಕಾಣ್
  ಸೇಲೇ ಱುಣ್ಕಣ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 3. ಪೊಯ್ಯರ್ ಉಳತ್ತುಪ್ ಪುಕುಂದಱಿಯಾರ್ ಪೋತ ನೊಟುಮಾಲ್ ಕಾಣ್ಪರಿತಾಂ
  ಐಯರ್ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ ಅಮರ್ಂದಾರ್ ಇನ್ನುಂ ಅಣೈಂದಿಲರೇ
  ವೈಯ ಮಟವಾರ್ ನಕೈಕ್ಕಿನ್ಱಾರ್ ಮಾರನ್ ಕಣೈಯಾಲ್ ತಿಕೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಸೆಯ್ಯ ಮುಕತ್ತಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 4. ನಂದಿಪ್ ಪರಿಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ನಾತರ್ ಅಯನ್ಮಾಲ್ ನಾಟುಕಿನುಂ
  ಸಂದಿಪ್ ಪರಿಯಾರ್ ಎನ್ಅರುಮೈತ್ ತಲೈವರ್ ಇನ್ನುಞ್ ಸಾರ್ಂದಿಲರೇ
  ಅಂದಿಪ್ ಪೊೞುತೋ ವಂದತಿನಿ ಅಂದೋ ಮತಿಯಂ ಅನಲ್ಸೊರಿಯುಂ
  ಸಿಂದಿಪ್ ಪುಟೈಯೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 5. ಎನ್ಆ ರುಯಿರ್ಕ್ಕೋರ್ ತುಣೈಯಾನಾರ್ ಎನ್ಆಣ್ ಟವನಾರ್ ಎನ್ನುಟೈಯಾರ್
  ಪೊನ್ನಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ನಕರ್ಅಮರ್ಂದಾರ್ ಪುಣರ್ವಾನ್ ಇನ್ನುಂ ಪೋಂದಿಲರೇ
  ಒನ್ನಾರ್ ಎನವೇ ತಾಯುಂಎನೈ ಒಱುತ್ತಾಳ್ ನಾನುಂ ಉಯಿರ್ಪೊಱುತ್ತೇನ್
  ತೆನ್ನಾರ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 6. ಮಾಣಿ ಉಯಿರ್ಕಾತ್ ತಂದಕನೈ ಮಱುತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಮಾನಕರಾರ್
  ಕಾಣಿ ಉಟೈಯಾರ್ ಉಲಕುಟೈಯಾರ್ ಕನಿವಾಯ್ ಇನ್ನುಙ್ ಕಲಂದಿಲರೇ
  ಪೇಣಿ ವಾೞಾಪ್ ಪೆಣ್ಎನವೇ ಪೆಣ್ಕ ಳೆಲ್ಲಾಂ ಪೇಸುಕಿನ್ಱಾರ್
  ಸೇಣಿನ್ ಱಿೞಿಂದಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 7. ವನ್ಸೊಱ್ ಪುಕಲಾರ್ ಓರ್ಉಯಿರುಂ ವರುಂದ ನಿನೈಯಾರ್ ಮನಮಕಿೞ
  ಇನ್ಸೊಱ್ ಪುಕಲ್ವಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯುಳಾರ್ ಎನ್ನಾ ಯಕನಾರ್ ವಂದಿಲರೇ
  ಪುನ್ಸೊಱ್ ಸೆವಿಕಳ್ ಪುಕತ್ತುಯರಂ ಪೊಱುತ್ತು ಮುಟಿಯೇನ್ ಪುಲಂಪಿನಿನ್ಱೇನ್
  ತೆನ್ಸೊಱ್ ಕಿಳಿಯೇ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 8. ಎಟ್ಟಿಕ್ ಕನಿಯುಂ ಮಾಙ್ಕನಿಪೋಲ್ ಇನಿಕ್ಕ ಉರೈಕ್ಕುಂ ಇನ್ಸೊಲಿನಾರ್
  ತಟ್ಟಿಱ್ ಪೊರುಂದಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ತಲೈವರ್ ಇನ್ನುಂ ಸಾರ್ಂದಿಲರೇ
  ಮಟ್ಟಿಱ್ ಪೊಲಿಯುಂ ಮಲರ್ಕ್ಕಣೈಸೆಲ್ ವೞಿಯೇ ಪೞಿಸೆಲ್ ವೞಿಅನ್ಱೋ
  ತೆಟ್ಟಿಱ್ ಪೊಲಿಯುಂ ವಿೞಿಯಾಯ್ನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 9. ಕಾಲೈ ಮಲರ್ಂದ ಕಮಲಂಪೋಲ್ ಕವಿನ್ಸೆಯ್ ಮುಕತ್ತಾರ್ ಕಣ್ನುತಲಾರ್
  ಸೋಲೈ ಮಲರ್ಂದ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ಸೋಕನ್ ತೀರ್ಕ್ಕ ವಂದಿಲರೇ
  ಮಾಲೈ ಮಲರ್ಂದ ಮೈಯಲ್ನೋಯ್ ವಸಂದಂ ಅತನಾಲ್ ವಳರ್ಂದತೈಯೋ
  ಸೇಲೈ ವಿೞಿಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 10. ಉಲಕಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಎನ್ನುಟೈಯ ಉಳ್ಳಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್
  ಅಲಕಿಲ್ ಪುಕೞಾರ್ ಎನ್ತಲೈವರ್ ಅಂದೋ ಇನ್ನುಂ ಅಣೈಂದಿಲರೇ
  ಕಲಕಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಮಾತರ್ಎಲಾಂ ಕಲ್ನೆಞ್ ಸುಟೈಯಾರ್ ತೂತರ್ಎಲಾಂ
  ತಿಲಕ ಮುಕತ್ತಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 11. ಮಾಲುಂ ಅಱಿಯಾನ್ ಅಯನ್ಅಱಿಯಾನ್ ಮಱೈಯುಂ ಅಱಿಯಾ ವಾನವರ್ಎಕ್
  ಕಾಲುಂ ಅಱಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿನಿಱ್ಕುಙ್ ಕಳ್ವರ್ ಅವರೈಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ
  ಕೋಲುಂ ಮಕಳಿರ್ ಅಲರ್ಒನ್ಱೋ ಕೋಟಾ ಕೋಟಿ ಎನ್ಪತಲ್ಲಾಲ್
  ಸೇಲುಣ್ ವಿೞಿಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 12. ಉಂದು ಮರುತ್ತೋ ಟೈಂಪೂತಂ ಆನಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಅಮರ್ಂದಾರ್
  ಇಂದು ಮಿರುತ್ತುಂ ಸಟೈತ್ತಲೈಯಾರ್ ಎನ್ಪಾಲ್ ಇನ್ನುಂ ಎಯ್ತಿಲರೇ
  ಸಂದು ಪೊಱುತ್ತು ವಾರ್ಅಱಿಯೇನ್ ತಮಿಯ ಳಾಕತ್ ತಳರ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಸಿಂದುಱ್ ಪವತ್ತಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 13. ಆಟಲ್ ಅೞಕರ್ ಅಂಪಲತ್ತಾರ್ ಐಯಾ ಱುಟೈಯಾರ್ ಅನ್ಪರ್ಕಳೋ(ಟು)
  ಊಟಲ್ ಅಱಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ಉವಕೈ ಓಙ್ಕ ಉಱ್ಱಿಲರೇ
  ವಾಟಲ್ ಎನವೇ ಎನೈತ್ತೇಱ್ಱು ವಾರೈ ಅಱಿಯೇನ್ ವಾಯ್ಂದವರೈತ್
  ತೇಟಲ್ ಅಱಿಯೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 14. ತೊೞುತು ವಣಙ್ಕುಂ ಸುಂದರರ್ಕ್ಕುತ್ ತೂತು ನಟಂದ ಸುಂದರನಾರ್
  ಅೞುತು ವಣಙ್ಕುಂ ಅವರ್ಕ್ಕುಮಿಕ ಅರುಳ್ಒಱ್ ಱಿಯಿನಾರ್ ಅಣೈಂದಿಲರೇ
  ಪೊೞುತು ವಣಙ್ಕುಂ ಇರುಣ್ಮಾಲೈಪ್ ಪೊೞುತು ಮುಟುಕಿಪ್ ಪುಕುಂದತುಕಾಣ್
  ಸೆೞುಮೈ ವಿೞಿಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 15. ಪಾವಂ ಅಱುಪ್ಪಾರ್ ಪೞಿಅಱುಪ್ಪಾರ್ ಪವಮುಂ ಅಱುಪ್ಪಾರ್ ಅವಂಅಱುಪ್ಪಾರ್
  ಕೋವಂ ಅಱುಪ್ಪಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ಎನ್ ಕೊೞುನರ್ ಇನ್ನುಂ ಕೂಟಿಲರೇ
  ತೂವ ಮತನ್ಐಙ್ ಕಣೈಮಾತರ್ ತೂಱು ತೂವತ್ ತುಯರ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ತೇವ ಮಟವಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 16. ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಳ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಉಱೈಕಿನ್ಱೋರ್ ಒಱ್ಱಿ ನಕರಾರ್ ಪಱ್ಱಿಲರೈಸ್
  ಸೆಯಿರ್ಕ್ಕುಳ್ ಅೞುತ್ತಾರ್ ಮಣಿಕಣ್ಟತ್ ತೇವರ್ ಇನ್ನುಂ ಸೇರ್ಂದಿಲರೇ
  ವೆಯಿಱ್ಕು ಮೆಲಿಂದ ಸೆಂದಳಿರ್ಪೋಲ್ ವೇಳಂ ಪತನಾಲ್ ಮೆಲಿಕಿನ್ಱೇನ್
  ಸೆಯಱ್ಕೈ ಮಟವಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 17. ಊನಂ ಅಟೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ಉರೈಪ್ಪಾರ್ ಉಳ್ಳತ್ ತುಱೈಕಿನ್ಱೋರ್
  ಕಾನಂ ಉಟೈಯಾರ್ ನಾಟುಟೈಯಾರ್ ಕನಿವಾಯ್ ಇನ್ನುಂ ಕಲಂದಿಲರೇ
  ಮಾನಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಎಂಮುಱವೋರ್ ವಾೞಾ ಮೈಕ್ಕೇ ವರುಂದುಕಿನ್ಱಾರ್
  ತೀನಂ ಅಟೈಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 18. ಮಲೈಯೈ ವಳೈತ್ತಾರ್ ಮಾಲ್ವಿಟೈಮೇಲ್ ವಂದಾರ್ ವಂದೆನ್ ವಳೈಯಿನೊಟು
  ಕಲೈಯೈ ವಳೈತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ಎನ್ ಕಣವರ್ ಎನ್ನೈಕ್ ಕಲಂದಿಲರೇ
  ಸಿಲೈಯೈ ವಳೈತ್ತಾನ್ ಮತನ್ಅಂಪು ತೆರಿಂದಾನ್ ವಿಟುಕ್ಕಸ್ ಸಿನೈಕ್ಕಿನ್ಱಾನ್
  ತಿಲಕ ನುತಲಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 19. ಪಿರಮನ್ ತಲೈಯಿಲ್ ಪಲಿಕೊಳ್ಳುಂ ಪಿತ್ತರ್ ಅರುಮೈಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ಉರಮನ್ ನಿಯಸೀರ್ ಒಱ್ಱಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ಇನ್ನುಂ ಉಱ್ಱಿಲರೇ
  ಅರಮನ್ ನಿಯವೇಱ್ ಪಟೈಯನ್ಱೋ ಅಂಮಾ ಅಯಲಾರ್ ಅಲರ್ಮೊೞಿತಾನ್
  ತಿರಮನ್ ನುಕಿಲೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 20. ಪವಳ ನಿಱತ್ತಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯಿಲ್ ಅಮರ್ಂದಾರ್ ಪರಸಿವನಾರ್
  ತವಳ ನಿಱನೀಱ್ ಱಣಿಅೞಕರ್ ತಮಿಯೇನ್ ತನ್ನೈಸ್ ಸಾರ್ಂದಿಲರೇ
  ತುವಳುಂ ಇಟೈತಾನ್ ಇಱಮುಲೈಕಳ್ ತುಳ್ಳಾ ನಿನ್ಱ ತೆನ್ನಳವೋ
  ತಿವಳುಂ ಇೞೈಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 21. ವಣ್ಟಾರ್ ಕೊನ್ಱೈ ವಳರ್ಸಟೈಯಾರ್ ಮತಿಕ್ಕ ಎೞುಂದ ವಲ್ವಿಟತ್ತೈ
  ಉಣ್ಟಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ಅಮರ್ಂದಾರ್ ಉಟೈಯಾರ್ ಎನ್ಪಾಲ್ ಉಱ್ಱಿಲರೇ
  ಕಣ್ಟಾರ್ ಕಣ್ಟ ಪಟಿಪೇಸಕ್ ಕಲಙ್ಕಿಪ್ ಪುಲಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಾತು
  ಸೆಣ್ಟಾರ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 22. ಉಣವೈ ಇೞಂದುಂ ತೇವರ್ಎಲಾಂ ಉಣರಾ ಒರುವರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ಎನ್
  ಕಣವರ್ ಅಟಿಯೇನ್ ಕಣ್ಅಕಲಾಕ್ ಕಳ್ವರ್ ಇನ್ನುಂ ಕಲಂದಿಲರೇ
  ಕುಣವರ್ ಎನಿನುಂ ತಾಯ್ಮುತಲೋರ್ ಕೂಱಾ ತೆಲ್ಲಾಂ ಕೂಱುಕಿನ್ಱಾರ್
  ತಿಣಿಕೊಳ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 23. ವಾಕ್ಕುಕ್ ಕಟಙ್ಕಾಪ್ ಪುಕೞುಟೈಯಾರ್ ವಲ್ಲಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಮಾನಕರಾರ್
  ನೋಕ್ಕುಕ್ ಕಟಙ್ಕಾ ಅೞಕುಟೈಯಾರ್ ನೋಕ್ಕಿ ಎನ್ನೈ ಅಣೈಂದಿಲರೇ
  ಊಕ್ಕ ಮಿಕುಂಆರ್ ಕಲಿಒಲಿಎನ್ ಉಯಿರ್ಮೇಲ್ ಮಾಱೇಱ್ ಱುರಪ್ಪೊಲಿಕಾಣ್
  ತೇಕ್ಕಙ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 24. ತರೈಯಿಱ್ ಕೀಱಿಸ್ ಸಲಂದರನೈಸ್ ಸಾಯ್ತ್ತಾರ್ ಅಂದಸ್ ಸಕ್ಕರಮಾಲ್
  ವರೈಯಱ್ ಕಳಿತ್ತಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಇನ್ನುಂ ವಂದಿಲರೇ
  ಕರೈಯಿಱ್ ಪುಣರ್ಂದ ನಾರೈಕಳೈಕ್ ಕಣ್ಟೇನ್ ಕಣ್ಟ ವುಟನ್ಕಾತಲ್
  ತಿರೈಯಿಱ್ ಪುಣರ್ಂದೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 25. ಪೆಱ್ಱಂ ಇವರುಂ ಪೆರುಮಾನಾರ್ ಪಿರಮನ್ ಅಱಿಯಾಪ್ ಪೇರ್ಒಳಿಯಾಯ್
  ಉಱ್ಱ ಸಿವನಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞ್ ವುಟೈಯಾರ್ ಉಱ್ಱಿಲರೇ
  ಎಱ್ಱೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪೇನ್ ಸೆವಿಲಿ ಅವಳ್ ಏಱಾಮಟ್ಟುಂ ಏಱುಕಿನ್ಱಾಳ್
  ಸೆಱ್ಱಂ ಒೞಿಯಾಳ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 26. ಪೋಕ ಮುಟೈಯಾರ್ ಪೆರುಂಪಱ್ಱಪ್ ಪುಲಿಯೂರ್ ಉಟೈಯಾರ್ ಪೋತಸಿವ
  ಯೋಕ ಮುಟೈಯಾರ್ ವಳರ್ಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞ್ ವುಟೈಯಾರ್ ಉಱ್ಱಿಲರೇ
  ಸೋಕಂ ಉಟೈಯೇನ್ ಸಿಱಿತೇನುಂ ತುಯಿಲೋ ಅಣೈಯಾ ಕುಯಿಲ್ಒೞಿಯಾ
  ತೇಕಂ ಅಯರ್ಂದೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 27. ತಾಮಪ್ ಪುಯನಾರ್ ಸಙ್ಕರನಾರ್ ತಾಯಿಲ್ ಇನಿಯಾರ್ ತಱ್ಪರನಾರ್
  ಓಮಪ್ ಪುಕೈವಾನ್ ಉಱುಂಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞ್ ವುಟೈಯಾರ್ ಉಱ್ಱಿಲರೇ
  ಕಾಮಪ್ ಪಯಲೋ ಕಣೈಎಟುತ್ತಾನ್ ಕಣ್ಟ ಮಕಳೀರ್ ಪೞಿತೊಟುತ್ತಾರ್
  ಸೇಮಕ್ ಕುಯಿಲೇ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 28. ಆರೂರ್ ಉಟೈಯಾರ್ ಅಂಪಲತ್ತಾರ್ ಆಲಙ್ ಕಾಟ್ಟಾರ್ ಅರಸಿಲಿಯಾರ್
  ಊರೂರ್ ಪುಕೞುಂ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ಯೂರಾರ್ ಇನ್ನುಂ ಉಱ್ಱಿಲರೇ
  ವಾರೂರ್ ಮುಲೈಕಳ್ ಇಟೈವರುತ್ತ ಮನನೊನ್ ತಯರ್ವ ತನ್ಱಿಇನಿಸ್
  ಸೀರೂರ್ ಅಣಙ್ಕೇ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 29. ಕಾಲಙ್ ಕಟಂದಾರ್ ಮಾಲ್ಅಯನ್ತನ್ ಕರುತ್ತುಙ್ ಕಟಂದಾರ್ ಕತಿಕಟಂದಾರ್
  ಞಾಲಙ್ ಕಟಂದ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ನಾತರ್ ಇನ್ನುಂ ನಣ್ಣಿಲರೇ
  ಸಾಲಙ್ ಕಟಂದ ಮನಂದುಣೈಯಾಯ್ತ್ ತನಿಯೇ ನಿನ್ಱು ವರುಂದಲ್ಅಲ್ಲಾಲ್
  ಸೀಲಙ್ ಕಟಂದೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.
 • 30. ಸಙ್ಕಕ್ ಕುೞೈಯಾರ್ ಸಟೈಮುಟಿಯಾರ್ ಸತುರರ್ ಮಱೈಯಿನ್ ತಲೈನಟಿಪ್ಪಾರ್
  ಸೆಙ್ಕಟ್ ಪಣಿಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ ಇನ್ನುಂ ಸೇರ್ಂದಿಲರೇ
  ಮಙ್ಕೈಪ್ ಪರುವಂ ಮಣಮಿಲ್ಲಾ ಮಲರ್ಪೋಲ್ ಒೞಿಯ ವಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್
  ತಿಙ್ಕಳ್ ಮುಕತ್ತಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಸೆಯ್ವ ತೊನ್ಱುಂ ತೆರಿಂದಿಲನೇ.

புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல் // புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்

No audios found!