திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വിയപ്പു മൊഴി
viyappu moḻi
കുറി ആരായ്ച്ചി
kuṟi ārāychsi
Third Thirumurai

010. പുണരാ വിരകു പൊരുന്തുറു വേട്കൈയിന്‍ ഇരങ്കല്‍
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉള്‍ളാര്‍ പുറത്താര്‍ ഒറ്റിഎനും ഊരാര്‍ ഒപ്പെന്‍ റൊന്‍റുമിലാര്‍
  വള്‍ളാല്‍ എന്‍റു മറൈതുതിക്ക വരുവാര്‍ ഇന്‍നും വന്തിലരേ
  എള്‍ളാ തിരുന്ത പെണ്‍കളെലാം ഇകഴാ നിന്‍റാര്‍ ഇനിയമൊഴിത്
  തെള്‍ളാര്‍ അമുതേ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 2. മാലേ റുടൈത്താങ് കൊടിഉടൈയാര്‍ വളഞ്ചേര്‍ ഒറ്റി മാനകരാര്‍
  പാലേ റണിനീറ് റഴകര്‍അവര്‍ പാവി യേനൈപ് പരിന്തിലരേ
  കോലേ റുണ്‍ട മതന്‍കരുംപൈക് കുനിത്താന്‍ അംപുങ് കോത്തനന്‍കാണ്‍
  ചേലേ റുണ്‍കണ്‍ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 3. പൊയ്യര്‍ ഉളത്തുപ് പുകുന്തറിയാര്‍ പോത നൊടുമാല്‍ കാണ്‍പരിതാം
  ഐയര്‍ തിരുവാഴ് ഒറ്റിനകര്‍ അമര്‍ന്താര്‍ ഇന്‍നും അണൈന്തിലരേ
  വൈയ മടവാര്‍ നകൈക്കിന്‍റാര്‍ മാരന്‍ കണൈയാല്‍ തികൈക്കിന്‍റേന്‍
  ചെയ്യ മുകത്തായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 4. നന്തിപ് പരിയാര്‍ തിരുഒറ്റി നാതര്‍ അയന്‍മാല്‍ നാടുകിനും
  ചന്തിപ് പരിയാര്‍ എന്‍അരുമൈത് തലൈവര്‍ ഇന്‍നുഞ് ചാര്‍ന്തിലരേ
  അന്തിപ് പൊഴുതോ വന്തതിനി അന്തോ മതിയം അനല്‍ചൊരിയും
  ചിന്തിപ് പുടൈയേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 5. എന്‍ആ രുയിര്‍ക്കോര്‍ തുണൈയാനാര്‍ എന്‍ആണ്‍ ടവനാര്‍ എന്‍നുടൈയാര്‍
  പൊന്‍നാര്‍ ഒറ്റി നകര്‍അമര്‍ന്താര്‍ പുണര്‍വാന്‍ ഇന്‍നും പോന്തിലരേ
  ഒന്‍നാര്‍ എനവേ തായുംഎനൈ ഒറുത്താള്‍ നാനും ഉയിര്‍പൊറുത്തേന്‍
  തെന്‍നാര്‍ കുഴലായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 6. മാണി ഉയിര്‍കാത് തന്തകനൈ മറുത്താര്‍ ഒറ്റി മാനകരാര്‍
  കാണി ഉടൈയാര്‍ ഉലകുടൈയാര്‍ കനിവായ് ഇന്‍നുങ് കലന്തിലരേ
  പേണി വാഴാപ് പെണ്‍എനവേ പെണ്‍ക ളെല്‍ലാം പേചുകിന്‍റാര്‍
  ചേണിന്‍ റിഴിന്തായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 7. വന്‍ചൊറ് പുകലാര്‍ ഓര്‍ഉയിരും വരുന്ത നിനൈയാര്‍ മനമകിഴ
  ഇന്‍ചൊറ് പുകല്‍വാര്‍ ഒറ്റിയുളാര്‍ എന്‍നാ യകനാര്‍ വന്തിലരേ
  പുന്‍ചൊറ് ചെവികള്‍ പുകത്തുയരം പൊറുത്തു മുടിയേന്‍ പുലംപിനിന്‍റേന്‍
  തെന്‍ചൊറ് കിളിയേ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 8. എട്ടിക് കനിയും മാങ്കനിപോല്‍ ഇനിക്ക ഉരൈക്കും ഇന്‍ചൊലിനാര്‍
  തട്ടിറ് പൊരുന്താര്‍ ഒറ്റിയില്‍വാഴ് തലൈവര്‍ ഇന്‍നും ചാര്‍ന്തിലരേ
  മട്ടിറ് പൊലിയും മലര്‍ക്കണൈചെല്‍ വഴിയേ പഴിചെല്‍ വഴിഅന്‍റോ
  തെട്ടിറ് പൊലിയും വിഴിയായ്നാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 9. കാലൈ മലര്‍ന്ത കമലംപോല്‍ കവിന്‍ചെയ് മുകത്താര്‍ കണ്‍നുതലാര്‍
  ചോലൈ മലര്‍ന്ത ഒറ്റിയിനാര്‍ ചോകന്‍ തീര്‍ക്ക വന്തിലരേ
  മാലൈ മലര്‍ന്ത മൈയല്‍നോയ് വചന്തം അതനാല്‍ വളര്‍ന്തതൈയോ
  ചേലൈ വിഴിയായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 10. ഉലകം ഉടൈയാര്‍ എന്‍നുടൈയ ഉള്‍ളം ഉടൈയാര്‍ ഒറ്റിയിനാര്‍
  അലകില്‍ പുകഴാര്‍ എന്‍തലൈവര്‍ അന്തോ ഇന്‍നും അണൈന്തിലരേ
  കലകം ഉടൈയാര്‍ മാതര്‍എലാം കല്‍നെഞ് ചുടൈയാര്‍ തൂതര്‍എലാം
  തിലക മുകത്തായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 11. മാലും അറിയാന്‍ അയന്‍അറിയാന്‍ മറൈയും അറിയാ വാനവര്‍എക്
  കാലും അറിയാര്‍ ഒറ്റിനിറ്കുങ് കള്‍വര്‍ അവരൈക് കണ്‍ടിലനേ
  കോലും മകളിര്‍ അലര്‍ഒന്‍റോ കോടാ കോടി എന്‍പതല്‍ലാല്‍
  ചേലുണ്‍ വിഴിയായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 12. ഉന്തു മരുത്തോ ടൈംപൂതം ആനാര്‍ ഒറ്റി യൂര്‍അമര്‍ന്താര്‍
  ഇന്തു മിരുത്തും ചടൈത്തലൈയാര്‍ എന്‍പാല്‍ ഇന്‍നും എയ്തിലരേ
  ചന്തു പൊറുത്തു വാര്‍അറിയേന്‍ തമിയ ളാകത് തളര്‍കിന്‍റേന്‍
  ചിന്തുറ് പവത്തായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 13. ആടല്‍ അഴകര്‍ അംപലത്താര്‍ ഐയാ റുടൈയാര്‍ അന്‍പര്‍കളോ(ടു)
  ഊടല്‍ അറിയാര്‍ ഒറ്റിയിനാര്‍ ഉവകൈ ഓങ്ക ഉറ്റിലരേ
  വാടല്‍ എനവേ എനൈത്തേറ്റു വാരൈ അറിയേന്‍ വായ്ന്തവരൈത്
  തേടല്‍ അറിയേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 14. തൊഴുതു വണങ്കും ചുന്തരര്‍ക്കുത് തൂതു നടന്ത ചുന്തരനാര്‍
  അഴുതു വണങ്കും അവര്‍ക്കുമിക അരുള്‍ഒറ് റിയിനാര്‍ അണൈന്തിലരേ
  പൊഴുതു വണങ്കും ഇരുണ്‍മാലൈപ് പൊഴുതു മുടുകിപ് പുകുന്തതുകാണ്‍
  ചെഴുമൈ വിഴിയായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 15. പാവം അറുപ്പാര്‍ പഴിഅറുപ്പാര്‍ പവമും അറുപ്പാര്‍ അവംഅറുപ്പാര്‍
  കോവം അറുപ്പാര്‍ ഒറ്റിയില്‍എന്‍ കൊഴുനര്‍ ഇന്‍നും കൂടിലരേ
  തൂവ മതന്‍ഐങ് കണൈമാതര്‍ തൂറു തൂവത് തുയര്‍കിന്‍റേന്‍
  തേവ മടവായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 16. ഉയിര്‍ക്കുള്‍ ഉയിരായ് ഉറൈകിന്‍റോര്‍ ഒറ്റി നകരാര്‍ പറ്റിലരൈച്
  ചെയിര്‍ക്കുള്‍ അഴുത്താര്‍ മണികണ്‍ടത് തേവര്‍ ഇന്‍നും ചേര്‍ന്തിലരേ
  വെയിറ്കു മെലിന്ത ചെന്തളിര്‍പോല്‍ വേളം പതനാല്‍ മെലികിന്‍റേന്‍
  ചെയറ്കൈ മടവായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 17. ഊനം അടൈയാര്‍ ഒറ്റിയിനാര്‍ ഉരൈപ്പാര്‍ ഉള്‍ളത് തുറൈകിന്‍റോര്‍
  കാനം ഉടൈയാര്‍ നാടുടൈയാര്‍ കനിവായ് ഇന്‍നും കലന്തിലരേ
  മാനം ഉടൈയാര്‍ എംമുറവോര്‍ വാഴാ മൈക്കേ വരുന്തുകിന്‍റാര്‍
  തീനം അടൈയായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 18. മലൈയൈ വളൈത്താര്‍ മാല്‍വിടൈമേല്‍ വന്താര്‍ വന്തെന്‍ വളൈയിനൊടു
  കലൈയൈ വളൈത്താര്‍ ഒറ്റിയില്‍എന്‍ കണവര്‍ എന്‍നൈക് കലന്തിലരേ
  ചിലൈയൈ വളൈത്താന്‍ മതന്‍അംപു തെരിന്താന്‍ വിടുക്കച് ചിനൈക്കിന്‍റാന്‍
  തിലക നുതലായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 19. പിരമന്‍ തലൈയില്‍ പലികൊള്‍ളും പിത്തര്‍ അരുമൈപ് പെരുമാനാര്‍
  ഉരമന്‍ നിയചീര്‍ ഒറ്റിനകര്‍ ഉള്‍ളാര്‍ ഇന്‍നും ഉറ്റിലരേ
  അരമന്‍ നിയവേറ് പടൈയന്‍റോ അംമാ അയലാര്‍ അലര്‍മൊഴിതാന്‍
  തിരമന്‍ നുകിലേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 20. പവള നിറത്താര്‍ തിരുഒറ്റിപ് പതിയില്‍ അമര്‍ന്താര്‍ പരചിവനാര്‍
  തവള നിറനീറ് റണിഅഴകര്‍ തമിയേന്‍ തന്‍നൈച് ചാര്‍ന്തിലരേ
  തുവളും ഇടൈതാന്‍ ഇറമുലൈകള്‍ തുള്‍ളാ നിന്‍റ തെന്‍നളവോ
  തിവളും ഇഴൈയായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 21. വണ്‍ടാര്‍ കൊന്‍റൈ വളര്‍ചടൈയാര്‍ മതിക്ക എഴുന്ത വല്‍വിടത്തൈ
  ഉണ്‍ടാര്‍ ഒറ്റി യൂര്‍അമര്‍ന്താര്‍ ഉടൈയാര്‍ എന്‍പാല്‍ ഉറ്റിലരേ
  കണ്‍ടാര്‍ കണ്‍ട പടിപേചക് കലങ്കിപ് പുലംപല്‍ അല്‍ലാതു
  ചെണ്‍ടാര്‍ മുലൈയായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 22. ഉണവൈ ഇഴന്തും തേവര്‍എലാം ഉണരാ ഒരുവര്‍ ഒറ്റിയില്‍എന്‍
  കണവര്‍ അടിയേന്‍ കണ്‍അകലാക് കള്‍വര്‍ ഇന്‍നും കലന്തിലരേ
  കുണവര്‍ എനിനും തായ്മുതലോര്‍ കൂറാ തെല്‍ലാം കൂറുകിന്‍റാര്‍
  തിണികൊള്‍ മുലൈയായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 23. വാക്കുക് കടങ്കാപ് പുകഴുടൈയാര്‍ വല്‍ലാര്‍ ഒറ്റി മാനകരാര്‍
  നോക്കുക് കടങ്കാ അഴകുടൈയാര്‍ നോക്കി എന്‍നൈ അണൈന്തിലരേ
  ഊക്ക മികുംആര്‍ കലിഒലിഎന്‍ ഉയിര്‍മേല്‍ മാറേറ് റുരപ്പൊലികാണ്‍
  തേക്കങ് കുഴലായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 24. തരൈയിറ് കീറിച് ചലന്തരനൈച് ചായ്ത്താര്‍ അന്തച് ചക്കരമാല്‍
  വരൈയറ് കളിത്താര്‍ തിരുഒറ്റി വാണര്‍ ഇന്‍നും വന്തിലരേ
  കരൈയിറ് പുണര്‍ന്ത നാരൈകളൈക് കണ്‍ടേന്‍ കണ്‍ട വുടന്‍കാതല്‍
  തിരൈയിറ് പുണര്‍ന്തേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 25. പെറ്റം ഇവരും പെരുമാനാര്‍ പിരമന്‍ അറിയാപ് പേര്‍ഒളിയായ്
  ഉറ്റ ചിവനാര്‍ തിരുഒറ്റി യൂര്‍വാഴ് വുടൈയാര്‍ ഉറ്റിലരേ
  എറ്റെന്‍ റുരൈപ്പേന്‍ ചെവിലി അവള്‍ ഏറാമട്ടും ഏറുകിന്‍റാള്‍
  ചെറ്റം ഒഴിയാള്‍ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 26. പോക മുടൈയാര്‍ പെരുംപറ്റപ് പുലിയൂര്‍ ഉടൈയാര്‍ പോതചിവ
  യോക മുടൈയാര്‍ വളര്‍ഒറ്റി യൂര്‍വാഴ് വുടൈയാര്‍ ഉറ്റിലരേ
  ചോകം ഉടൈയേന്‍ ചിറിതേനും തുയിലോ അണൈയാ കുയില്‍ഒഴിയാ
  തേകം അയര്‍ന്തേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 27. താമപ് പുയനാര്‍ ചങ്കരനാര്‍ തായില്‍ ഇനിയാര്‍ തറ്പരനാര്‍
  ഓമപ് പുകൈവാന്‍ ഉറുംഒറ്റി യൂര്‍വാഴ് വുടൈയാര്‍ ഉറ്റിലരേ
  കാമപ് പയലോ കണൈഎടുത്താന്‍ കണ്‍ട മകളീര്‍ പഴിതൊടുത്താര്‍
  ചേമക് കുയിലേ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 28. ആരൂര്‍ ഉടൈയാര്‍ അംപലത്താര്‍ ആലങ് കാട്ടാര്‍ അരചിലിയാര്‍
  ഊരൂര്‍ പുകഴും തിരുഒറ്റി യൂരാര്‍ ഇന്‍നും ഉറ്റിലരേ
  വാരൂര്‍ മുലൈകള്‍ ഇടൈവരുത്ത മനനൊന്‍ തയര്‍വ തന്‍റിഇനിച്
  ചീരൂര്‍ അണങ്കേ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 29. കാലങ് കടന്താര്‍ മാല്‍അയന്‍തന്‍ കരുത്തുങ് കടന്താര്‍ കതികടന്താര്‍
  ഞാലങ് കടന്ത തിരുഒറ്റി നാതര്‍ ഇന്‍നും നണ്‍ണിലരേ
  ചാലങ് കടന്ത മനന്തുണൈയായ്ത് തനിയേ നിന്‍റു വരുന്തല്‍അല്‍ലാല്‍
  ചീലങ് കടന്തേന്‍ എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.
 • 30. ചങ്കക് കുഴൈയാര്‍ ചടൈമുടിയാര്‍ ചതുരര്‍ മറൈയിന്‍ തലൈനടിപ്പാര്‍
  ചെങ്കട് പണിയാര്‍ തിരുഒറ്റിത് തേവര്‍ ഇന്‍നും ചേര്‍ന്തിലരേ
  മങ്കൈപ് പരുവം മണമില്‍ലാ മലര്‍പോല്‍ ഒഴിയ വാടുകിന്‍റേന്‍
  തിങ്കള്‍ മുകത്തായ് എന്‍നടിനാന്‍ ചെയ്വ തൊന്‍റും തെരിന്തിലനേ.

புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல் // புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்

No audios found!