திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
viyappu moḻi
viyappu moḻi
kuṟi ārāychsi
kuṟi ārāychsi
Third Thirumurai

010. puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal

  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. uḷḷār puṟattār oṟṟieṉum ūrār oppeṉ ṟoṉṟumilār
  vaḷḷāl eṉṟu maṟaitutikka varuvār iṉṉum vantilarē
  eḷḷā tirunta peṇkaḷelām ikaḻā niṉṟār iṉiyamoḻit
  teḷḷār amutē eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 2. mālē ṟuṭaittāṅ koṭiuṭaiyār vaḷañsēr oṟṟi mānakarār
  pālē ṟaṇinīṟ ṟaḻakaravar pāvi yēṉaip parintilarē
  kōlē ṟuṇṭa mataṉkarumpaik kuṉittāṉ ampuṅ kōttaṉaṉkāṇ
  sēlē ṟuṇkaṇ eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 3. poyyar uḷattup pukuntaṟiyār pōta ṉoṭumāl kāṇparitām
  aiyar tiruvāḻ oṟṟinakar amarntār iṉṉum aṇaintilarē
  vaiya maṭavār nakaikkiṉṟār māraṉ kaṇaiyāl tikaikkiṉṟēṉ
  seyya mukattāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 4. nantip pariyār tiruoṟṟi nātar ayaṉmāl nāṭukiṉum
  santip pariyār eṉarumait talaivar iṉṉuñ sārntilarē
  antip poḻutō vantatiṉi antō matiyam aṉalsoriyum
  sintip puṭaiyēṉ eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 5. eṉā ruyirkkōr tuṇaiyāṉār eṉāṇ ṭavaṉār eṉṉuṭaiyār
  poṉṉār oṟṟi nakaramarntār puṇarvāṉ iṉṉum pōntilarē
  oṉṉār eṉavē tāyumeṉai oṟuttāḷ nāṉum uyirpoṟuttēṉ
  teṉṉār kuḻalāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 6. māṇi uyirkāt tantakaṉai maṟuttār oṟṟi mānakarār
  kāṇi uṭaiyār ulakuṭaiyār kaṉivāy iṉṉuṅ kalantilarē
  pēṇi vāḻāp peṇeṉavē peṇka ḷellām pēsukiṉṟār
  sēṇiṉ ṟiḻintāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 7. vaṉsoṟ pukalār ōruyirum varunta niṉaiyār maṉamakiḻa
  iṉsoṟ pukalvār oṟṟiyuḷār eṉnā yakaṉār vantilarē
  puṉsoṟ sevikaḷ pukattuyaram poṟuttu muṭiyēṉ pulampiniṉṟēṉ
  teṉsoṟ kiḷiyē eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 8. eṭṭik kaṉiyum māṅkaṉipōl iṉikka uraikkum iṉsoliṉār
  taṭṭiṟ poruntār oṟṟiyilvāḻ talaivar iṉṉum sārntilarē
  maṭṭiṟ poliyum malarkkaṇaisel vaḻiyē paḻisel vaḻiaṉṟō
  teṭṭiṟ poliyum viḻiyāynāṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 9. kālai malarnta kamalampōl kaviṉsey mukattār kaṇnutalār
  sōlai malarnta oṟṟiyiṉār sōkan tīrkka vantilarē
  mālai malarnta maiyalnōy vasantam ataṉāl vaḷarntataiyō
  sēlai viḻiyāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 10. ulakam uṭaiyār eṉṉuṭaiya uḷḷam uṭaiyār oṟṟiyiṉār
  alakil pukaḻār eṉtalaivar antō iṉṉum aṇaintilarē
  kalakam uṭaiyār mātarelām kalneñ suṭaiyār tūtarelām
  tilaka mukattāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 11. mālum aṟiyāṉ ayaṉaṟiyāṉ maṟaiyum aṟiyā vāṉavarek
  kālum aṟiyār oṟṟiniṟkuṅ kaḷvar avaraik kaṇṭilaṉē
  kōlum makaḷir alaroṉṟō kōṭā kōṭi eṉpatallāl
  sēluṇ viḻiyāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 12. untu maruttō ṭaimpūtam āṉār oṟṟi yūramarntār
  intu miruttum saṭaittalaiyār eṉpāl iṉṉum eytilarē
  santu poṟuttu vāraṟiyēṉ tamiya ḷākat taḷarkiṉṟēṉ
  sintuṟ pavattāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 13. āṭal aḻakar ampalattār aiyā ṟuṭaiyār aṉparkaḷō(ṭu)
  ūṭal aṟiyār oṟṟiyiṉār uvakai ōṅka uṟṟilarē
  vāṭal eṉavē eṉaittēṟṟu vārai aṟiyēṉ vāyntavarait
  tēṭal aṟiyēṉ eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 14. toḻutu vaṇaṅkum suntararkkut tūtu naṭanta suntaraṉār
  aḻutu vaṇaṅkum avarkkumika aruḷoṟ ṟiyiṉār aṇaintilarē
  poḻutu vaṇaṅkum iruṇmālaip poḻutu muṭukip pukuntatukāṇ
  seḻumai viḻiyāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 15. pāvam aṟuppār paḻiaṟuppār pavamum aṟuppār avamaṟuppār
  kōvam aṟuppār oṟṟiyileṉ koḻunar iṉṉum kūṭilarē
  tūva mataṉaiṅ kaṇaimātar tūṟu tūvat tuyarkiṉṟēṉ
  tēva maṭavāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 16. uyirkkuḷ uyirāy uṟaikiṉṟōr oṟṟi nakarār paṟṟilaraich
  seyirkkuḷ aḻuttār maṇikaṇṭat tēvar iṉṉum sērntilarē
  veyiṟku melinta sentaḷirpōl vēḷam pataṉāl melikiṉṟēṉ
  seyaṟkai maṭavāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 17. ūṉam aṭaiyār oṟṟiyiṉār uraippār uḷḷat tuṟaikiṉṟōr
  kāṉam uṭaiyār nāṭuṭaiyār kaṉivāy iṉṉum kalantilarē
  māṉam uṭaiyār emmuṟavōr vāḻā maikkē varuntukiṉṟār
  tīṉam aṭaiyāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 18. malaiyai vaḷaittār mālviṭaimēl vantār vanteṉ vaḷaiyiṉoṭu
  kalaiyai vaḷaittār oṟṟiyileṉ kaṇavar eṉṉaik kalantilarē
  silaiyai vaḷaittāṉ mataṉampu terintāṉ viṭukkach siṉaikkiṉṟāṉ
  tilaka nutalāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 19. piramaṉ talaiyil palikoḷḷum pittar arumaip perumāṉār
  uramaṉ ṉiyasīr oṟṟinakar uḷḷār iṉṉum uṟṟilarē
  aramaṉ ṉiyavēṟ paṭaiyaṉṟō ammā ayalār alarmoḻitāṉ
  tiramaṉ ṉukilēṉ eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 20. pavaḷa niṟattār tiruoṟṟip patiyil amarntār parasivaṉār
  tavaḷa niṟanīṟ ṟaṇiaḻakar tamiyēṉ taṉṉaich sārntilarē
  tuvaḷum iṭaitāṉ iṟamulaikaḷ tuḷḷā niṉṟa teṉṉaḷavō
  tivaḷum iḻaiyāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 21. vaṇṭār koṉṟai vaḷarsaṭaiyār matikka eḻunta valviṭattai
  uṇṭār oṟṟi yūramarntār uṭaiyār eṉpāl uṟṟilarē
  kaṇṭār kaṇṭa paṭipēsak kalaṅkip pulampal allātu
  seṇṭār mulaiyāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 22. uṇavai iḻantum tēvarelām uṇarā oruvar oṟṟiyileṉ
  kaṇavar aṭiyēṉ kaṇakalāk kaḷvar iṉṉum kalantilarē
  kuṇavar eṉiṉum tāymutalōr kūṟā tellām kūṟukiṉṟār
  tiṇikoḷ mulaiyāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 23. vākkuk kaṭaṅkāp pukaḻuṭaiyār vallār oṟṟi mānakarār
  nōkkuk kaṭaṅkā aḻakuṭaiyār nōkki eṉṉai aṇaintilarē
  ūkka mikumār kaliolieṉ uyirmēl māṟēṟ ṟurappolikāṇ
  tēkkaṅ kuḻalāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 24. taraiyiṟ kīṟich salantaraṉaich sāyttār antach sakkaramāl
  varaiyaṟ kaḷittār tiruoṟṟi vāṇar iṉṉum vantilarē
  karaiyiṟ puṇarnta nāraikaḷaik kaṇṭēṉ kaṇṭa vuṭaṉkātal
  tiraiyiṟ puṇarntēṉ eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 25. peṟṟam ivarum perumāṉār piramaṉ aṟiyāp pēroḷiyāy
  uṟṟa sivaṉār tiruoṟṟi yūrvāḻ vuṭaiyār uṟṟilarē
  eṟṟeṉ ṟuraippēṉ sevili avaḷ ēṟāmaṭṭum ēṟukiṉṟāḷ
  seṟṟam oḻiyāḷ eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 26. pōka muṭaiyār perumpaṟṟap puliyūr uṭaiyār pōtasiva
  yōka muṭaiyār vaḷaroṟṟi yūrvāḻ vuṭaiyār uṟṟilarē
  sōkam uṭaiyēṉ siṟitēṉum tuyilō aṇaiyā kuyiloḻiyā
  tēkam ayarntēṉ eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 27. tāmap puyaṉār saṅkaraṉār tāyil iṉiyār taṟparaṉār
  ōmap pukaivāṉ uṟumoṟṟi yūrvāḻ vuṭaiyār uṟṟilarē
  kāmap payalō kaṇaieṭuttāṉ kaṇṭa makaḷīr paḻitoṭuttār
  sēmak kuyilē eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 28. ārūr uṭaiyār ampalattār ālaṅ kāṭṭār arasiliyār
  ūrūr pukaḻum tiruoṟṟi yūrār iṉṉum uṟṟilarē
  vārūr mulaikaḷ iṭaivarutta maṉanon tayarva taṉṟiiṉich
  sīrūr aṇaṅkē eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 29. kālaṅ kaṭantār mālayaṉtaṉ karuttuṅ kaṭantār katikaṭantār
  ñālaṅ kaṭanta tiruoṟṟi nātar iṉṉum naṇṇilarē
  sālaṅ kaṭanta maṉantuṇaiyāyt taṉiyē niṉṟu varuntalallāl
  sīlaṅ kaṭantēṉ eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.
 • 30. saṅkak kuḻaiyār saṭaimuṭiyār saturar maṟaiyiṉ talainaṭippār
  seṅkaṭ paṇiyār tiruoṟṟit tēvar iṉṉum sērntilarē
  maṅkaip paruvam maṇamillā malarpōl oḻiya vāṭukiṉṟēṉ
  tiṅkaḷ mukattāy eṉṉaṭināṉ seyva toṉṟum terintilaṉē.

புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல் // புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்

No audios found!