திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪುಣರಾ ವಿರಕು ಪೊರುಂದುಱು ವೇಟ್ಕೈಯಿನ್ ಇರಙ್ಕಲ್
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
ಕಾಟ್ಸಿ ಅಱ್ಪುತಂ
kāṭsi aṟputam
Third Thirumurai

011. ಕುಱಿ ಆರಾಯ್ಸ್ಸಿ
kuṟi ārāychsi

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ನಂದಿ ಮಕಿೞ್ವಾಯ್ತ್ ತರಿಸಿಕ್ಕ ನಟನಂ ಪುರಿಯುಂ ನಾಯಕನಾರ್
  ಅಂದಿ ನಿಱತ್ತಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ಅಮರ್ಂದಾರ್ ಎನ್ನೈ ಅಣೈವಾರೋ
  ಪುಂದಿ ಇಲಳ್ಎನ್ ಱಣೈಯಾರೋ ಯಾತುನ್ ತೆರಿಯೇನ್ ಪುಲಂಪುಕಿನ್ಱೇನ್
  ಸಿಂದೈ ಮಕಿೞಕ್ ಕುಱಮಟವಾಯ್ ತೆರಿಂದೋರ್ ಕುಱಿತಾನ್ ಸೆಪ್ಪುವೈಯೇ.
 • 2. ತರುಮ ವಿಟೈಯಾರ್ ಸಙ್ಕರನಾರ್ ತಕೈಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತನಿನಕರಾರ್
  ಒರುಮೈ ಅಳಿಪ್ಪಾರ್ ತಿಯಾಕರ್ಎನೈ ಉಟೈಯಾರ್ ಇನ್ಱು ವರುವಾರೋ
  ಮರುವ ನಾಳೈ ವರುವಾರೋ ವಾರಾ ತೆನ್ನೈ ಮಱಪ್ಪಾರೋ
  ಕರುಮಂ ಅಱಿಂದ ಕುಱಮಟವಾಯ್ ಕಣಿತ್ತೋರ್ ಕುಱಿತಾನ್ ಕಣ್ಟುರೈಯೇ.
 • 3. ಆೞಿ ವಿಟೈಯಾರ್ ಅರುಳುಟೈಯಾರ್ ಅಳವಿಟ್ ಟಱಿಯಾ ಅೞಕುಟೈಯಾರ್
  ಊೞಿ ವರಿನುಂ ಅೞಿಯಾತ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಲಂವಾೞ್ ಉತ್ತಮನಾರ್
  ವಾೞಿ ಎನ್ಪಾಲ್ ವರುವಾರೋ ವಱಿಯೇನ್ ವರುಂದ ವಾರಾರೋ
  ತೋೞಿ ಅನೈಯ ಕುಱಮಟವಾಯ್ ತುಣಿಂದೋರ್ ಕುಱಿನೀ ಸೊಲ್ಲುವೈಯೇ.
 • 4. ಅಣಿಯಾರ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕಯನ್ಮುತಲಾಂ ಅಮರರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ ಅರಿಯರ್ಎನ್ಪಾಂ
  ಪಣಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಉಟೈಯಾರ್ ಪರಿಂದೆನ್ ಮುಕಂದಾನ್ ಪಾರ್ಪ್ಪಾರೋ
  ತಣಿಯಾಕ್ ಕಾತಲ್ ತವಿರ್ಪ್ಪಾರೋ ಸಾರ್ಂದು ವರವು ತಾೞ್ಪ್ಪಾರೋ
  ಕುಣಿಯಾ ಎೞಿಲ್ಸೇರ್ ಕುಱಮಟವಾಯ್ ಕುಱಿತಾನ್ ಒನ್ಱುಂ ಕೂಱುವೈಯೇ.
 • 5. ಪೊನ್ನಾರ್ ಪುಯತ್ತುಪ್ ಪೋರ್ವಿಟೈಯಾರ್ ಪುಲ್ಲರ್ ಮನತ್ತುಟ್ ಪೋಕಾತಾರ್
  ಒನ್ನಾರ್ ಪುರಂದೀ ಉಱನಕೈತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಎನುಂಓರ್ ಊರ್ಅಮರ್ಂದಾರ್
  ಎನ್ನಾ ಯಕನಾರ್ ಎನೈಮರುವಲ್ ಇನ್ಱೋ ನಾಳೈ ಯೋಅಱಿಯೇನ್
  ಮಿನ್ನಾರ್ ಮರುಙ್ಕುಲ್ ಕುಱಮಟವಾಯ್ ವಿರೈಂದೋರ್ ಕುಱಿನೀ ವಿಳಂಪುವೈಯೇ.
 • 6. ಪಾಲಿಱ್ ಱೆಳಿಂದ ತಿರುನೀಱ್ಱರ್ ಪಾವ ನಾಸರ್ ಪಣ್ಟರಙ್ಕರ್
  ಆಲಿಱ್ ಱೆಳಿಯ ನಾಲ್ವರ್ಕಳುಕ್ ಕರುಳುನ್ ತೆರುಳರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್
  ಮಾಲಿಱ್ ಱೆಳಿಯಾ ನೆಞ್ಸಕತ್ತೇನ್ ಮರುವಿಕ್ ಕಲಕ್ಕ ವರುವಾರೋ
  ಸೇಲಿಱ್ ಱೆಳಿಕಟ್ ಕುಱಪ್ಪಾವಾಯ್ ತೆರಿಂದೋರ್ ಕುಱಿನೀ ಸೆಪ್ಪುಕವೇ.
 • 7. ನಿರುತ್ತಂ ಪಯಿನ್ಱಾರ್ ನಿತ್ತಿಯನಾರ್ ನೇಸ ಮನತ್ತರ್ ನೀಲಕಣ್ಟರ್
  ಒರುತ್ತರ್ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ಉಂಪರ್ ಅಱಿಯಾ ಎನ್ಕಣವರ್
  ಪೊರುತ್ತಂ ಅಱಿಂದೇ ಪುಣರ್ವಾರೋ ಪೊರುತ್ತಂ ಪಾರಾ ತಣೈವಾರೋ
  ವರುತ್ತನ್ ತವಿರಕ್ ಕುಱಪ್ಪಾವಾಯ್ ಮಕಿೞ್ಂದೋರ್ ಕುಱಿತಾನ್ ವೞುತ್ತುವೈಯೇ.
 • 8. ಕಮಲನ್ ತಿರುಮಾಲ್ ಆತಿಯರ್ಕಳ್ ಕನವಿ ನಿಟತ್ತುಙ್ ಕಾಣ್ಪರಿಯಾರ್
  ವಿಮಲರ್ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಟೈ ಮೇವುಂ ಪೆರುಮೈ ವಿತ್ತಕನಾರ್
  ಅಮಲರ್ ಅವರ್ತಾಂ ಎನ್ಮನೈಕ್ಕಿನ್ ಱಣೈಕು ವಾರೋ ಅಣೈಯಾರೋ
  ತಮಲ ಮಕನ್ಱ ಕುಱಪ್ಪಾವಾಯ್ ತನಿತ್ತೋರ್ ಕುಱಿತಾನ್ ಸಾಱ್ಱುವೈಯೇ.
 • 9. ವನ್ನಿ ಇತೞಿ ಮಲರ್ಸ್ಸಟೈಯಾರ್ ವನ್ನಿ ಎನಓರ್ ವಟಿವುಟೈಯಾರ್
  ಉನ್ನಿ ಉರುಕುಂ ಅವರ್ಕ್ಕೆಳಿಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ನಕರ್ವಾೞ್ ಉತ್ತಮನಾರ್
  ಕನ್ನಿ ಅೞಿತ್ತಾರ್ ತಮೈನಾನುಙ್ ಕಲಪ್ಪೇನ್ ಕೊಲ್ಲೋ ಕಲವೇನೋ
  ತುನ್ನಿ ಮಲೈವಾೞ್ ಕುಱಮಟವಾಯ್ ತುಣಿಂದೋರ್ ಕುಱಿನೀ ಸೊಲ್ಲುವೈಯೇ.
 • 10. ಕಱ್ಱೈಸ್ ಸಟೈಮೇಲ್ ಕಙ್ಕೈತನೈಕ್ ಕಲಂದಾರ್ ಕೊನ್ಱೈಕ್ ಕಣ್ಣಿಯಿನಾರ್
  ಪೊಱ್ಱೈಪ್ ಪೆರುವಿಱ್ ಪಟೈಉಟೈಯಾರ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯನಾರ್
  ಇಱ್ಱೈಕ್ ಕಟಿಯೇನ್ ಪಳ್ಳಿಯಱೈಕ್ ಕೆಯ್ತು ವಾರೋ ಎಯ್ತಾರೋ
  ಸುಱ್ಱುಙ್ ಕರುಙ್ಕಟ್ ಕುಱಮಟವಾಯ್ ಸೂೞ್ಂದೋರ್ ಕುಱಿನೀ ಸೊಲ್ಲುವೈಯೇ.
 • 11. ಅರವಕ್ ಕೞಲಾರ್ ಕರುಙ್ಕಳತ್ತಾರ್ ಅಞ್ಸೈಕ್ ಕಳತ್ತಾರ್ ಅರಿಪಿರಮರ್
  ಪರವಪ್ ಪಟುವಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಯಿಲ್ ಅಮರ್ಂದಾರ್ ಪಾಸುಪತರ್
  ಇರವು ವರುಮುನ್ ವರುವಾರೋ ಎನ್ನೈ ಅಣೈತಱ್ ಕಿಸೈವಾರೋ
  ಕುರವ ಮಣಕ್ಕುಙ್ ಕುಱಮಟವಾಯ್ ಕುಱಿನೀ ಒನ್ಱು ಕೂಱುವೈಯೇ.

குறி ஆராய்ச்சி // குறி ஆராய்ச்சி

No audios found!