திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
kāṭsi aṟputam
kāṭsi aṟputam
Third Thirumurai

011. kuṟi ārāychsi
kuṟi ārāychsi

  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. nanti makiḻvāyt tarisikka naṭaṉam puriyum nāyakaṉār
  anti niṟattār tiruoṟṟi amarntār eṉṉai aṇaivārō
  punti ilaḷeṉ ṟaṇaiyārō yātun teriyēṉ pulampukiṉṟēṉ
  sintai makiḻak kuṟamaṭavāy terintōr kuṟitāṉ seppuvaiyē.
 • 2. taruma viṭaiyār saṅkaraṉār takaisēr oṟṟit taṉinakarār
  orumai aḷippār tiyākareṉai uṭaiyār iṉṟu varuvārō
  maruva nāḷai varuvārō vārā teṉṉai maṟappārō
  karumam aṟinta kuṟamaṭavāy kaṇittōr kuṟitāṉ kaṇṭuraiyē.
 • 3. āḻi viṭaiyār aruḷuṭaiyār aḷaviṭ ṭaṟiyā aḻakuṭaiyār
  ūḻi variṉum aḻiyāta oṟṟit talamvāḻ uttamaṉār
  vāḻi eṉpāl varuvārō vaṟiyēṉ varunta vārārō
  tōḻi aṉaiya kuṟamaṭavāy tuṇintōr kuṟinī solluvaiyē.
 • 4. aṇiyār aṭiyārk kayaṉmutalām amarark kellām ariyareṉpām
  paṇiyār oṟṟip patiuṭaiyār parinteṉ mukantāṉ pārppārō
  taṇiyāk kātal tavirppārō sārntu varavu tāḻppārō
  kuṇiyā eḻilsēr kuṟamaṭavāy kuṟitāṉ oṉṟum kūṟuvaiyē.
 • 5. poṉṉār puyattup pōrviṭaiyār pullar maṉattuṭ pōkātār
  oṉṉār purantī uṟanakaittār oṟṟi eṉumōr ūramarntār
  eṉṉā yakaṉār eṉaimaruval iṉṟō nāḷai yōaṟiyēṉ
  miṉṉār maruṅkul kuṟamaṭavāy viraintōr kuṟinī viḷampuvaiyē.
 • 6. pāliṟ ṟeḷinta tirunīṟṟar pāva nāsar paṇṭaraṅkar
  āliṟ ṟeḷiya nālvarkaḷuk karuḷun teruḷar oṟṟiyiṉār
  māliṟ ṟeḷiyā neñsakattēṉ maruvik kalakka varuvārō
  sēliṟ ṟeḷikaṭ kuṟappāvāy terintōr kuṟinī seppukavē.
 • 7. niruttam payiṉṟār nittiyaṉār nēsa maṉattar nīlakaṇṭar
  oruttar tiruvāḻ oṟṟiyiṉār umpar aṟiyā eṉkaṇavar
  poruttam aṟintē puṇarvārō poruttam pārā taṇaivārō
  varuttan tavirak kuṟappāvāy makiḻntōr kuṟitāṉ vaḻuttuvaiyē.
 • 8. kamalaṉ tirumāl ātiyarkaḷ kaṉavi ṉiṭattuṅ kāṇpariyār
  vimalar tiruvāḻ oṟṟiyiṭai mēvum perumai vittakaṉār
  amalar avartām eṉmaṉaikkiṉ ṟaṇaiku vārō aṇaiyārō
  tamala makaṉṟa kuṟappāvāy taṉittōr kuṟitāṉ sāṟṟuvaiyē.
 • 9. vaṉṉi itaḻi malarchsaṭaiyār vaṉṉi eṉaōr vaṭivuṭaiyār
  uṉṉi urukum avarkkeḷiyār oṟṟi nakarvāḻ uttamaṉār
  kaṉṉi aḻittār tamaināṉuṅ kalappēṉ kollō kalavēṉō
  tuṉṉi malaivāḻ kuṟamaṭavāy tuṇintōr kuṟinī solluvaiyē.
 • 10. kaṟṟaich saṭaimēl kaṅkaitaṉaik kalantār koṉṟaik kaṇṇiyiṉār
  poṟṟaip peruviṟ paṭaiuṭaiyār poḻilsūḻ oṟṟip puṇṇiyaṉār
  iṟṟaik kaṭiyēṉ paḷḷiyaṟaik keytu vārō eytārō
  suṟṟuṅ karuṅkaṭ kuṟamaṭavāy sūḻntōr kuṟinī solluvaiyē.
 • 11. aravak kaḻalār karuṅkaḷattār añsaik kaḷattār aripiramar
  paravap paṭuvār tiruoṟṟip patiyil amarntār pāsupatar
  iravu varumuṉ varuvārō eṉṉai aṇaitaṟ kisaivārō
  kurava maṇakkuṅ kuṟamaṭavāy kuṟinī oṉṟu kūṟuvaiyē.

குறி ஆராய்ச்சி // குறி ஆராய்ச்சி

No audios found!