திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕುಱಿ ಆರಾಯ್ಸ್ಸಿ
kuṟi ārāychsi
ಆಱ್ಱಾಕ್ ಕಾತಲಿನ್ ಇರಙ್ಕಲ್
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
Third Thirumurai

012. ಕಾಟ್ಸಿ ಅಱ್ಪುತಂ
kāṭsi aṟputam

  ತಲೈವಿ ಇರಙ್ಕಲ್
  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೂಣಾ ಅಣಿಪೂಣ್ ಪುಯಮುಟೈಯಾರ್ ಪೊನ್ನಂ ಪಲತ್ತಾರ್ ಪೊಙ್ಕುವಿಟಂ
  ಊಣಾ ಉವಂದಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ಯೂರ್ವಾೞ್ ವುಟೈಯಾರ್ ಉಣ್ಮೈಸೊಲಿ
  ನೀಣಾಲ್ ಇರುಂದಾರ್ ಅವರ್ಇಙ್ಕೇ ನಿನ್ಱಾರ್ ಮೀಟ್ಟುಂ ನಿನ್ಱಿಟವೇ
  ಕಾಣಾ ತಯರ್ಂದೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.
 • 2. ಓಟ್ಟಿಲ್ ಇರಂದುಣ್ ಟೊಱ್ಱಿಯಿಟೈ ಉಱ್ಱಾರ್ ಉಲಕತ್ ತುಯಿರೈಎಲಾಂ
  ಆಟ್ಟಿ ನಟಿಪ್ಪಾರ್ ಆಲಯತ್ತಿನ್ ಅರುಕೇ ಎಳಿಯ ಳಾಂಎನವೇ
  ಏಟ್ಟಿಲ್ ಅಟಙ್ಕಾಕ್ ಕೈಯಱವಾಲ್ ಇರುಂದೇನ್ ಇರುಂದ ಎನ್ಮುನ್ಉರುಕ್
  ಕಾಟ್ಟಿ ಮಱೈತ್ತಾರ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.
 • 3. ಈತಲ್ ಒೞಿಯಾ ವಣ್ಕೈಯಿನಾರ್ ಎಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲ ಸಿತ್ತರ್ಅವರ್
  ಓತಲ್ ಒೞಿಯಾ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ಎನ್ ಉಳ್ಳಂ ಉವಕ್ಕ ಉಲಕಂಎಲಾಂ
  ಆತಲ್ ಒೞಿಯಾ ಎೞಿಲ್ಉರುಕ್ಕೊಣ್ ಟಟೈಂದಾರ್ ಕಣ್ಟೇನ್ ಉಟನ್ಕಾಣೇನ್
  ಕಾತಲ್ ಒೞಿಯಾ ತೆನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.
 • 4. ತೊಣ್ಟು ಪುರಿವೋರ್ ತಙ್ಕಳುಕ್ಕೋರ್ ತುಣೈವರ್ ಆವಾರ್ ಸೂೞ್ಂದುವರಿ
  ವಣ್ಟು ಪುರಿಯುಙ್ ಕೊನ್ಱೈಮಲರ್ ಮಾಲೈ ಅೞಕರ್ ವಲ್ವಿಟತ್ತೈ
  ಉಣ್ಟು ಪುರಿಯುಙ್ ಕರುಣೈಯಿನಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಯೂರರ್ ಒಣ್ಪತತ್ತೈಕ್
  ಕಣ್ಟುಙ್ ಕಾಣೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.
 • 5. ಅಟಿಯರ್ ವರುಂದ ಉಟನ್ವರುಂದುಂ ಆಣ್ಟೈ ಅವರ್ತಾಂ ಅನ್ಱಯನುಂ
  ನೆಟಿಯ ಮಾಲುಙ್ ಕಾಣಾತ ನಿಮಲ ಉರುವೋ ಟೆನ್ಎತಿರೇ
  ವಟಿಯಲ್ ಅಱಿಯಾ ಅರುಳ್ಕಾಟ್ಟಿ ಮಱೈತ್ತಾರ್ ಮರುಣ್ಟೇನ್ ಮಙ್ಕೈನಲ್ಲಾರ್
  ಕಟಿಯ ಅಯರ್ಂದೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.
 • 6. ಕೊಱ್ಱಂ ಉಟೈಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿಕ್ ಕೋಯಿಲ್ಉಟೈಯಾರ್ ಎನ್ಎತಿರೇ
  ಪೊಱ್ಱೈ ಮಣಿತ್ತೋಟ್ ಪುಯಙ್ಕಾಟ್ಟಿಪ್ ಪೋನಾರ್ ಎನ್ನೈಪ್ ಪುಲಂಪವೈತ್ತುಕ್
  ಕುಱ್ಱಂ ಅಱಿಯೇನ್ ಮನನಟುಕ್ಕಙ್ ಕೊಣ್ಟೇನ್ ಉಟಲಙ್ ಕುೞೈಕಿನ್ಱೇನ್
  ಕಱ್ಱಿಣ್ ಮುಲೈಯಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.
 • 7. ಆಲ ನಿೞಱ್ಕೀೞ್ ಅನ್ಱಮರ್ಂದಾರ್ ಆತಿ ನಟುವೀ ಱಾಕಿನಿನ್ಱಾರ್
  ನೀಲ ಮಿಟಱ್ಱಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ನಿಯಮತ್ ತೆತಿರೇ ನೀಱ್ಱುರುವಕ್
  ಕೋಲ ನಿಕೞಕ್ ಕಣ್ಟೇನ್ಪಿನ್ ಕುಱಿಕ್ಕಕ್ ಕಾಣೇನ್ ಕೂಟ್ಟುವಿಕ್ಕುಂ
  ಕಾಲಂ ಅಱಿಯೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.
 • 8. ಸಲಙ್ಕಾ ತಲಿಕ್ಕುಂ ತಾೞ್ಸಟೈಯಾರ್ ತಾಮೇ ತಮಕ್ಕುತ್ ತಾತೈಯನಾರ್
  ನಿಲಙ್ಕಾ ತಲಿಕ್ಕುಂ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ನಿಯಮತ್ ತೆತಿರೇ ನಿನ್ಱನರ್ಕಾಣ್
  ವಿಲಙ್ಕಾ ತವರೈತ್ ತರಿಸಿತ್ತೇನ್ ಮೀಟ್ಟುಙ್ ಕಾಣೇನ್ ಮೆಯ್ಮಱಂದೇನ್
  ಕಲಙ್ಕಾ ನಿನ್ಱೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.
 • 9. ನಿರಂದಾರ್ ಕಙ್ಕೈ ನೀಳ್ಸಟೈಯಾರ್ ನೆಱ್ಱಿ ವಿೞಿಯಾರ್ ನಿತ್ತಿಯನಾರ್
  ಸಿರಂದಾರ್ ಆಕಪ್ ಪುಯತ್ತಣಿವಾರ್ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ಪರಂದಾರ್ ಕೋಯಿಱ್ ಕೆತಿರ್ನಿಱ್ಕಪ್ ಪಾರ್ತ್ತೇನ್ ಮೀಟ್ಟುಂ ಪಾರ್ಪ್ಪತನ್ಮುನ್
  ಕರಂದಾರ್ ಕಲುೞ್ಂದೇನ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.
 • 10. ಅಳಿತ್ತಾರ್ ಉಲಕೈ ಅಂಪಲತ್ತಿಲ್ ಆಟಿ ವಿನೈಯಾಲ್ ಆಟ್ಟಿನಿನ್ಱಾರ್
  ತಳಿತ್ತಾರ್ ಸೋಲೈ ಒಱ್ಱಿಯಿಟೈತ್ ತಮತು ವಟಿವಂ ಕಾಟ್ಟಿಯುಟನ್
  ಒಳಿತ್ತಾರ್ ನಾನುಂ ಮನಂಮಯಙ್ಕಿ ಉೞಲಾ ನಿನ್ಱೇನ್ ಒಣ್ತೊಟಿಕ್ಕೈಕ್
  ಕಳಿತ್ತಾರ್ ಕುೞಲಾಯ್ ಎನ್ನಟಿನಾನ್ ಕನವೋ ನನವೋ ಕಣ್ಟತುವೇ.

காட்சி அற்புதம் // காட்சி அற்புதம்

No audios found!