திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kuṟi ārāychsi
kuṟi ārāychsi
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
Third Thirumurai

012. kāṭsi aṟputam
kāṭsi aṟputam

  talaivi iraṅkal
  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. pūṇā aṇipūṇ puyamuṭaiyār poṉṉam palattār poṅkuviṭam
  ūṇā uvantār tiruoṟṟi yūrvāḻ vuṭaiyār uṇmaisoli
  nīṇāl iruntār avariṅkē niṉṟār mīṭṭum niṉṟiṭavē
  kāṇā tayarntēṉ eṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.
 • 2. ōṭṭil irantuṇ ṭoṟṟiyiṭai uṟṟār ulakat tuyiraielām
  āṭṭi naṭippār ālayattiṉ arukē eḷiya ḷāmeṉavē
  ēṭṭil aṭaṅkāk kaiyaṟavāl iruntēṉ irunta eṉmuṉuruk
  kāṭṭi maṟaittār eṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.
 • 3. ītal oḻiyā vaṇkaiyiṉār ellām valla sittaravar
  ōtal oḻiyā oṟṟiyileṉ uḷḷam uvakka ulakamelām
  ātal oḻiyā eḻilurukkoṇ ṭaṭaintār kaṇṭēṉ uṭaṉkāṇēṉ
  kātal oḻiyā teṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.
 • 4. toṇṭu purivōr taṅkaḷukkōr tuṇaivar āvār sūḻntuvari
  vaṇṭu puriyuṅ koṉṟaimalar mālai aḻakar valviṭattai
  uṇṭu puriyuṅ karuṇaiyiṉār oṟṟi yūrar oṇpatattaik
  kaṇṭuṅ kāṇēṉ eṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.
 • 5. aṭiyar varunta uṭaṉvaruntum āṇṭai avartām aṉṟayaṉum
  neṭiya māluṅ kāṇāta nimala uruvō ṭeṉetirē
  vaṭiyal aṟiyā aruḷkāṭṭi maṟaittār maruṇṭēṉ maṅkainallār
  kaṭiya ayarntēṉ eṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.
 • 6. koṟṟam uṭaiyār tiruoṟṟik kōyiluṭaiyār eṉetirē
  poṟṟai maṇittōṭ puyaṅkāṭṭip pōṉār eṉṉaip pulampavaittuk
  kuṟṟam aṟiyēṉ maṉanaṭukkaṅ koṇṭēṉ uṭalaṅ kuḻaikiṉṟēṉ
  kaṟṟiṇ mulaiyāy eṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.
 • 7. āla niḻaṟkīḻ aṉṟamarntār āti naṭuvī ṟākiniṉṟār
  nīla miṭaṟṟār tiruoṟṟi niyamat tetirē nīṟṟuruvak
  kōla nikaḻak kaṇṭēṉpiṉ kuṟikkak kāṇēṉ kūṭṭuvikkum
  kālam aṟiyēṉ eṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.
 • 8. salaṅkā talikkum tāḻsaṭaiyār tāmē tamakkut tātaiyaṉār
  nilaṅkā talikkum tiruoṟṟi niyamat tetirē niṉṟaṉarkāṇ
  vilaṅkā tavarait tarisittēṉ mīṭṭuṅ kāṇēṉ meymaṟantēṉ
  kalaṅkā niṉṟēṉ eṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.
 • 9. nirantār kaṅkai nīḷsaṭaiyār neṟṟi viḻiyār nittiyaṉār
  sirantār ākap puyattaṇivār tiruvāḻ oṟṟit tiyākaravar
  parantār kōyiṟ ketirniṟkap pārttēṉ mīṭṭum pārppataṉmuṉ
  karantār kaluḻntēṉ eṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.
 • 10. aḷittār ulakai ampalattil āṭi viṉaiyāl āṭṭiniṉṟār
  taḷittār sōlai oṟṟiyiṭait tamatu vaṭivam kāṭṭiyuṭaṉ
  oḷittār nāṉum maṉammayaṅki uḻalā niṉṟēṉ oṇtoṭikkaik
  kaḷittār kuḻalāy eṉṉaṭināṉ kaṉavō naṉavō kaṇṭatuvē.

காட்சி அற்புதம் // காட்சி அற்புதம்

No audios found!