திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆறெழுத் துண்மை
āṟeḻut tuṇmai
பணித்திறம் வேட்டல்
paṇittiṟam vēṭṭal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

017. போக் குரையீடு
pōk kuraiyīṭu