திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕಾಟ್ಸಿ ಅಱ್ಪುತಂ
kāṭsi aṟputam
ತಿರುಕ್ಕೋಲಸ್ ಸಿಱಪ್ಪು
tirukkōlach siṟappu
Third Thirumurai

013. ಆಱ್ಱಾಕ್ ಕಾತಲಿನ್ ಇರಙ್ಕಲ್
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal

  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮಂದಾ ಕಿನಿವಾನ್ ಮತಿಮತ್ತಂ ಮರುವುಂ ಸಟೈಯಾರ್ ಮಾಸಟೈಯಾರ್
  ನುಂದಾ ವಿಳಕ್ಕಿನ್ ಸುಟರ್ಅನೈಯಾರ್ ನೋವ ನುತಲಾರ್ ಕಣ್ನುತಲಾರ್
  ಉಂದಾ ಒಲಿಕ್ಕುಂ ಓತಮಲಿ ಒಱ್ಱಿ ಯೂರಿಲ್ ಉಱ್ಱೆನಕ್ಕುತ್
  ತಂದಾರ್ ಮೈಯಲ್ ಎನ್ನೋಎನ್ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 2. ಪೂಮೇಲ್ ಅವನುಂ ಮಾಲ್ಅವನುಂ ಪೋಱ್ಱಿ ವೞುತ್ತುಂ ಪೂಙ್ಕೞಲಾರ್
  ಸೇಮೇಲ್ ವರುವಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ ಅವರ್ತಂ ತಿರುಪ್ಪುಯತ್ತೈತ್
  ತೇಮೇಲ್ ಅಲಙ್ಕಲ್ ಮುಲೈಅೞುಂದಸ್ ಸೇರ್ಂದಾಲ್ ಅನ್ಱಿಸ್ ಸಿತ್ತಸನ್ಕೈತ್
  ತಾಮೇಲ್ ಅೞಱ್ಪೂತ್ ತಾೞಾತೆನ್ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 3. ಕರುಣೈಕ್ ಕೊರುನೇರ್ ಇಲ್ಲಾತಾರ್ ಕಲ್ಲೈಕ್ ಕರೈಕ್ಕುಂ ಕೞಲಟಿಯಾರ್
  ಅರುಣೈಪ್ ಪತಿಯಾರ್ ಆಮಾತ್ತೂರ್ ಅಮರ್ಂದಾರ್ ತಿರುವಾ ವಟುತುಱೈಯಾರ್
  ಇರುಣಸ್ ಸಿಯಮಾ ಮಣಿಕಣ್ಟರ್ ಎೞಿಲಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ಇಱೈವರ್ಇಂದತ್
  ತರುಣತ್ ತಿನ್ನುಂ ಸೇರ್ಂದಿಲರ್ಎನ್ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 4. ಆರಾ ಅಮುತಾಯ್ ಅನ್ಪುಟೈಯೋರ್ ಅಕತ್ತುಳ್ ಇನಿಕ್ಕುಂ ಅಱ್ಪುತನಾರ್
  ತೀರಾ ವಿನೈಯುಂ ತೀರ್ತ್ತರುಳುಂ ತೆಯ್ವ ಮರುಂದಾರ್ ಸಿಱ್ಸಪೈಯಾರ್
  ಪಾರಾರ್ ಪುಕೞುಂ ತಿರುಒಱ್ಱಿಪ್ ಪರಮರ್ ತಮತು ತೋಳ್ ಅಣೈಯತ್
  ತಾರಾರ್ ಇನ್ನುಂ ಎನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 5. ತುತಿಸೆಯ್ ಅಟಿಯರ್ ತಂಪಸಿಕ್ಕುಸ್ ಸೋಱುಂ ಇರಪ್ಪಾರ್ ತುಯ್ಯರ್ಒರು
  ನತಿಸೆಯ್ ಸಟೈಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ನಣ್ಣುಂ ಎನತು ನಾಯಕನಾರ್
  ಮತಿಸೆಯ್ ತುಯರುಂ ಮತನ್ವಲಿಯುಂ ಮಾಱ್ಱ ಇನ್ನುಂ ವಂದಿಲರೇ
  ಸತಿಸೆಯ್ ತನರೋ ಎನ್ನಟಿಎನ್ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 6. ಎಙ್ಕಳ್ ಕಾೞಿಕ್ ಕವುಣಿಯರೈ ಎೞಿಲಾರ್ ಸಿವಿಕೈ ಎಱ್ಱಿವೈತ್ತೋರ್
  ತಿಙ್ಕಳ್ ಅಣಿಯುಂ ಸೆಞ್ಸಟೈಯಾರ್ ತಿಯಾಕರ್ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್
  ಅಙ್ಕಳ್ ಅಣಿಪೂನ್ ತಾರ್ಪ್ಪುಯತ್ತಿಲ್ ಅಣೈತ್ತಾರ್ ಅಲ್ಲರ್ ಎನೈಮಟವಾರ್
  ತಙ್ಕಳ್ ಅಲರೋ ತಾೞಾತೆನ್ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 7. ಕಾವಿ ಮಣಂದ ಕರುಙ್ಕಳತ್ತಾರ್ ಕರುತ್ತರ್ ಎನತು ಕಣ್ಅನೈಯಾರ್
  ಆವಿ ಅನೈಯಾರ್ ತಾಯ್ಅನೈಯಾರ್ ಅಣಿಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿ ಆಣ್ತಕೈಯಾರ್
  ಪೂವಿನ್ ಅಲಙ್ಕಲ್ ಪುಯತ್ತಿಲ್ಎನೈಪ್ ಪುಲ್ಲಾರ್ ಅಂದಿಪ್ ಪೊೞುತಿಲ್ಮತಿ
  ತಾವಿ ವರುಮೇ ಎನ್ಸೆಯುಮೋ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 8. ಮಲಞ್ಸಾ ತಿಕ್ಕುಂ ಮಕ್ಕಳ್ತಮೈ ಮರುವಾರ್ ಮರುವಾರ್ ಮತಿಲ್ಅೞಿತ್ತಾರ್
  ವಲಞ್ಸಾ ತಿಕ್ಕುಂ ಪಾರಿಟತ್ತಾರ್ ಮಾಲುಂ ಅಱಿಯಾ ಮಲರ್ಪ್ಪತತ್ತಾರ್
  ನಿಲಞ್ಸಾ ತಿಕ್ಕುಂ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ನಿನೈಯಾರ್ ಎನ್ನೈ ಅಣೈಯಾಮಲ್
  ಸಲಞ್ಸಾ ತಿತ್ತಾರ್ ಎನ್ನಟಿಎನ್ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 9. ನಾಕ ಅಣಿಯಾರ್ ನಕ್ಕರ್ಎನುಂ ನಾಮಂಉಟೈಯಾರ್ ನಾರಣನ್ಓರ್
  ಪಾಕಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಮಲೈಮಕಳ್ಓರ್ ಪಾಙ್ಕರ್ ಉಟೈಯಾರ್ ಪಸುಪತಿಯಾರ್
  ಯೋಕಂ ಉಟೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯುಳಾರ್ ಉಱ್ಱಾರ್ ಅಲ್ಲರ್ ಉಱುಮೋಕ
  ತಾಕಂ ಒೞಿಯಾ ತೆನ್ಸೆಯ್ಕೇನ್ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 10. ತೀರ್ಂದಾರ್ ತಲೈಯೇ ಕಲನಾಕಸ್ ಸೆಱಿತ್ತು ನಟಿಕ್ಕುಂ ತಿರುಕ್ಕೂತ್ತರ್
  ತೇರ್ಂದಾರ್ ತಂಮೈಪ್ ಪಿತ್ತಟೈಯಸ್ ಸೆಯ್ವಾರ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತಿಯಾಕರ್ಅವರ್
  ಸೇರ್ಂದಾರ್ ಅಲ್ಲರ್ ಇನ್ನುಂಎನೈತ್ ತೇಟಿ ವರುಂಅತ್ ತೀಮತಿಯಂ
  ಸಾರ್ಂದಾಲ್ ಅತುತಾನ್ ಎನ್ಸೆಯುಮೋ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.
 • 11. ಆಯುಂ ಪಟಿವತ್ ತಂದಣನಾಯ್ ಆರೂ ರನ್ತನ್ ಅಣಿಮುಟಿಮೇಲ್
  ತೋಯುಂ ಕಮಲತ್ ತಿರುವಟಿಕಳ್ ಸೂಟ್ಟುಂ ಅತಿಕೈತ್ ತೊನ್ನಕರಾರ್
  ಏಯುಂ ಪೆರುಮೈ ಒಱ್ಱಿಯುಳಾರ್ ಇನ್ನುಂ ಅಣೈಯಾರ್ ಎನೈಅಳಿತ್ತ
  ತಾಯುಂ ತಮರುಂ ನೊಟಿಕ್ಕಿನ್ಱಾರ್ ಸಕಿಯೇ ಇನಿನಾನ್ ಸಕಿಯೇನೇ.

ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல் // ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல்

No audios found!