திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kāṭsi aṟputam
kāṭsi aṟputam
tirukkōlach siṟappu
tirukkōlach siṟappu
Third Thirumurai

013. āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal

  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. mantā kiṉivāṉ matimattam maruvum saṭaiyār māsaṭaiyār
  nuntā viḷakkiṉ suṭaraṉaiyār nōva nutalār kaṇnutalār
  untā olikkum ōtamali oṟṟi yūril uṟṟeṉakkut
  tantār maiyal eṉṉōeṉ sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 2. pūmēl avaṉum mālavaṉum pōṟṟi vaḻuttum pūṅkaḻalār
  sēmēl varuvār tiruoṟṟit tiyākar avartam tiruppuyattait
  tēmēl alaṅkal mulaiaḻuntach sērntāl aṉṟich sittasaṉkait
  tāmēl aḻaṟpūt tāḻāteṉ sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 3. karuṇaik korunēr illātār kallaik karaikkum kaḻalaṭiyār
  aruṇaip patiyār āmāttūr amarntār tiruvā vaṭutuṟaiyār
  iruṇach siyamā maṇikaṇṭar eḻilār oṟṟi iṟaivarintat
  taruṇat tiṉṉum sērntilareṉ sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 4. ārā amutāy aṉpuṭaiyōr akattuḷ iṉikkum aṟputaṉār
  tīrā viṉaiyum tīrttaruḷum teyva maruntār siṟsapaiyār
  pārār pukaḻum tiruoṟṟip paramar tamatu tōḷ aṇaiyat
  tārār iṉṉum eṉseykēṉ sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 5. tutisey aṭiyar tampasikkuch sōṟum irappār tuyyaroru
  natisey saṭaiyār tiruoṟṟi naṇṇum eṉatu nāyakaṉār
  matisey tuyarum mataṉvaliyum māṟṟa iṉṉum vantilarē
  satisey taṉarō eṉṉaṭieṉ sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 6. eṅkaḷ kāḻik kavuṇiyarai eḻilār sivikai eṟṟivaittōr
  tiṅkaḷ aṇiyum señsaṭaiyār tiyākar tiruvāḻ oṟṟiyiṉār
  aṅkaḷ aṇipūn tārppuyattil aṇaittār allar eṉaimaṭavār
  taṅkaḷ alarō tāḻāteṉ sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 7. kāvi maṇanta karuṅkaḷattār karuttar eṉatu kaṇaṉaiyār
  āvi aṉaiyār tāyaṉaiyār aṇisēr oṟṟi āṇtakaiyār
  pūviṉ alaṅkal puyattileṉaip pullār antip poḻutilmati
  tāvi varumē eṉseyumō sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 8. malañsā tikkum makkaḷtamai maruvār maruvār matilaḻittār
  valañsā tikkum pāriṭattār mālum aṟiyā malarppatattār
  nilañsā tikkum oṟṟiyiṉār niṉaiyār eṉṉai aṇaiyāmal
  salañsā tittār eṉṉaṭieṉ sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 9. nāka aṇiyār nakkareṉum nāmamuṭaiyār nāraṇaṉōr
  pākam uṭaiyār malaimakaḷōr pāṅkar uṭaiyār pasupatiyār
  yōkam uṭaiyār oṟṟiyuḷār uṟṟār allar uṟumōka
  tākam oḻiyā teṉseykēṉ sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 10. tīrntār talaiyē kalaṉākach seṟittu naṭikkum tirukkūttar
  tērntār tammaip pittaṭaiyach seyvār oṟṟit tiyākaravar
  sērntār allar iṉṉumeṉait tēṭi varumat tīmatiyam
  sārntāl atutāṉ eṉseyumō sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.
 • 11. āyum paṭivat tantaṇaṉāy ārū raṉtaṉ aṇimuṭimēl
  tōyum kamalat tiruvaṭikaḷ sūṭṭum atikait toṉṉakarār
  ēyum perumai oṟṟiyuḷār iṉṉum aṇaiyār eṉaiaḷitta
  tāyum tamarum noṭikkiṉṟār sakiyē iṉināṉ sakiyēṉē.

ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல் // ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல்

No audios found!