திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆಱ್ಱಾಕ್ ಕಾತಲಿನ್ ಇರಙ್ಕಲ್
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
ಸೋತಿಟಂ ನಾಟಲ್
sōtiṭam nāṭal
Third Thirumurai

014. ತಿರುಕ್ಕೋಲಸ್ ಸಿಱಪ್ಪು
tirukkōlach siṟappu

  ತಲೈವಿ ವಿಯತ್ತಲ್
  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೊನ್ನೆನ್ ಱೊಳಿರುಂ ಪುರಿಸಟೈಯಾರ್ ಪುನೈನೂಲ್ ಇಟೈಯಾರ್ ಪುಟೈಉಟೈಯಾರ್
  ಮನ್ನೆನ್ ಱುಲಕಂ ಪುಕೞ್ಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ಮಿನ್ನೆನ್ ಱಿಲಙ್ಕು ಮಾತರೆಲಾಂ ವೇಟ್ಕೈ ಅಟೈಯ ವಿಳಙ್ಕಿನಿನ್ಱ(ತು)
  ಇನ್ನೆನ್ ಱಱಿಯೇನ್ ಅವರೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.
 • 2. ಅಳ್ಳಿಕ್ ಕೊಟುಕ್ಕುಂ ಕರುಣೈಯಿನಾರ್ ಅಣಿಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿ ಆಲಯತ್ತಾರ್
  ವಳ್ಳಿಕ್ ಕುವಂದೋನ್ ತನೈಈನ್ಱ ವಳ್ಳಲ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ತುಳ್ಳಿಕ್ ಕುತಿತ್ತೆನ್ ಮನಂಅವರೈಸ್ ಸೂೞ್ಂದ ತಿನ್ನುಂ ವಂದತಿಲೈ
  ಎಳ್ಳಿಕ್ ಕಣಿಯಾ ಅವರೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.
 • 3. ಅನತ್ತುಪ್ ಪಟಿವಂ ಕೊಣ್ಟಯನುಂ ಅಳವಾ ಮುಟಿಯಾರ್ ವಟಿಯಾತ
  ವನತ್ತುಸ್ ಸಟೈಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ಮನತ್ತುಕ್ ಕಟಙ್ಕಾ ತಾಕಿಲ್ಅತೈ ವಾಯ್ಕೊಣ್ ಟುರೈಕ್ಕ ವಸಮಾಮೋ
  ಇನತ್ತುಕ್ ಕುವಪ್ಪಾಂ ಅವರೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.
 • 4. ಕೊೞುತಿ ಅಳಿತೇನ್ ಉೞುತುಣ್ಣುಂ ಕೊನ್ಱೈಸ್ ಸಟೈಯಾರ್ ಕೂಟಲುಟೈ
  ವೞುತಿ ಮರುಕರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ಪೞುತಿಲ್ ಅವನಾನ್ ತಿರುಮಾಲುಂ ಪಟೈಕ್ಕುಙ್ ಕಮಲಪ್ ಪಣ್ಣವನುಂ
  ಎೞುತಿ ಮುಟಿಯಾ ಅವರೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.
 • 5. ಪುನ್ನೈ ಇತೞಿಪ್ ಪೊಲಿಸಟೈಯಾರ್ ಪೋಕ ಯೋಕಂ ಪುರಿಂದುಟೈಯಾರ್
  ಮನ್ನುಂ ವಿಟೈಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ಉನ್ನುಂ ಉಟಲಂ ಕುಳಿರ್ಂದೋಙ್ಕ ಉವಕೈ ಪೆರುಕ ಉಱ್ಱುನಿನ್ಱ
  ಎನ್ನೈ ವಿೞುಙ್ಕುಂ ಅವರೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.
 • 6. ಸೊಲ್ಲುಳ್ ನಿಱೈಂದ ಪೊರುಳಾನಾರ್ ತುಯ್ಯರ್ ಉಳತ್ತೇ ತುನ್ನಿನಿನ್ಱಾರ್
  ಮಲ್ಲಲ್ ವಯಱ್ಸೂೞ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ಕಲ್ಲುಂ ಮರಮುಂ ಆನಂದಕ್ ಕಣ್­ರ್ ಕೊಣ್ಟು ಕಣ್ಟತೆನಿಲ್
  ಎಲ್ಲೈ ಯಿಲ್ಲಾ ಅವರೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.
 • 7. ನೀರ್ಕ್ಕುಂ ಮತಿಕ್ಕುಂ ನಿಲೈಯಾಕ ನೀಣ್ಟ ಸಟೈಯಾರ್ ನಿನ್ಱುನಱಾ
  ಆರ್ಕ್ಕುಂ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ಪಾರ್ಕ್ಕುಂ ಅರಿಕ್ಕುಂ ಪಙ್ಕಯಱ್ಕುಂ ಪನ್ಮಾ ತವರ್ಕ್ಕುಂ ಪಣ್ಣವರ್ಕ್ಕುಂ
  ಯಾರ್ಕ್ಕುಂ ಅಟಙ್ಕಾ ಅವರೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.
 • 8. ಕಲಕ ಅಮಣಕ್ ಕೈತವರೈಕ್ ಕೞುವಿ ಲೇಱ್ಱುಙ್ ಕೞುಮಲತ್ತೋನ್
  ವಲಕೈ ಕುವಿತ್ತುಪ್ ಪಾಟುಂಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ಉಲಕ ನಿಕೞ್ವೈಕ್ ಕಾಣೇನ್ಎನ್ ಉಳ್ಳಂ ಒನ್ಱೇ ಅಱಿಯುಮಟಿ
  ಇಲಕುಂ ಅವರ್ತನ್ ತಿರುಅೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.
 • 9. ಕಣ್ಣನ್ ಅಱಿಯಾಕ್ ಕೞಱ್ಪತತ್ತಾರ್ ಕಣ್ಣಾರ್ ನೆಱ್ಱಿಕ್ ಕಟವುಳ್ಅರುಳ್
  ವಣ್ಣಂ ಉಟೈಯಾರ್ ತಿರುಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ನಣ್ಣ ಇಮೈಯಾರ್ ಎನಇಮೈಯಾ ನಾಟ್ಟಂ ಅಟೈಂದು ನಿನ್ಱನಟಿ
  ಎಣ್ಣ ಮುಟಿಯಾ ಅವರೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.
 • 10. ಮಾೞೈ ಮಣಿತ್ತೋಳ್ ಎಟ್ಟುಟೈಯಾರ್ ಮೞುಮಾನ್ ಏಂದುಂ ಮಲರ್ಕ್ಕರತ್ತಾರ್
  ವಾೞೈ ವಳಞ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಯೂರ್ ವಾಣರ್ ಪವನಿ ವರಕ್ಕಣ್ಟೇನ್
  ಯಾೞೈ ಮಲೈಕ್ಕುಂ ಮೊೞಿಮಟವಾರ್ ಯಾರುಂ ಮಯಙ್ಕಿಕ್ ಕಲೈಅವಿೞ್ಂದಾರ್
  ಏೞೈ ಯೇನ್ನಾನ್ ಅವರೞಕೈ ಎನ್ನೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪ ತೇಂದಿೞೈಯೇ.

திருக்கோலச் சிறப்பு // திருக்கோலச் சிறப்பு

No audios found!