திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
sōtiṭam nāṭal
sōtiṭam nāṭal
Third Thirumurai

014. tirukkōlach siṟappu
tirukkōlach siṟappu

  talaivi viyattal
  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. poṉṉeṉ ṟoḷirum purisaṭaiyār puṉainūl iṭaiyār puṭaiuṭaiyār
  maṉṉeṉ ṟulakam pukaḻoṟṟi vāṇar pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  miṉṉeṉ ṟilaṅku mātarelām vēṭkai aṭaiya viḷaṅkiniṉṟa(tu)
  iṉṉeṉ ṟaṟiyēṉ avaraḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.
 • 2. aḷḷik koṭukkum karuṇaiyiṉār aṇisēr oṟṟi ālayattār
  vaḷḷik kuvantōṉ taṉaiīṉṟa vaḷḷal pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  tuḷḷik kutitteṉ maṉamavaraich sūḻnta tiṉṉum vantatilai
  eḷḷik kaṇiyā avaraḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.
 • 3. aṉattup paṭivam koṇṭayaṉum aḷavā muṭiyār vaṭiyāta
  vaṉattuch saṭaiyār tiruoṟṟi vāṇar pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  maṉattuk kaṭaṅkā tākilatai vāykoṇ ṭuraikka vasamāmō
  iṉattuk kuvappām avaraḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.
 • 4. koḻuti aḷitēṉ uḻutuṇṇum koṉṟaich saṭaiyār kūṭaluṭai
  vaḻuti marukar tiruoṟṟi vāṇar pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  paḻutil avaṉān tirumālum paṭaikkuṅ kamalap paṇṇavaṉum
  eḻuti muṭiyā avaraḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.
 • 5. puṉṉai itaḻip polisaṭaiyār pōka yōkam purintuṭaiyār
  maṉṉum viṭaiyār tiruoṟṟi vāṇar pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  uṉṉum uṭalam kuḷirntōṅka uvakai peruka uṟṟuniṉṟa
  eṉṉai viḻuṅkum avaraḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.
 • 6. solluḷ niṟainta poruḷāṉār tuyyar uḷattē tuṉṉiniṉṟār
  mallal vayaṟsūḻ tiruoṟṟi vāṇar pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  kallum maramum āṉantak kaṇ­r koṇṭu kaṇṭateṉil
  ellai yillā avaraḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.
 • 7. nīrkkum matikkum nilaiyāka nīṇṭa saṭaiyār niṉṟunaṟā
  ārkkum poḻilsūḻ tiruoṟṟi vāṇar pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  pārkkum arikkum paṅkayaṟkum paṉmā tavarkkum paṇṇavarkkum
  yārkkum aṭaṅkā avaraḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.
 • 8. kalaka amaṇak kaitavaraik kaḻuvi lēṟṟuṅ kaḻumalattōṉ
  valakai kuvittup pāṭumoṟṟi vāṇar pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  ulaka nikaḻvaik kāṇēṉeṉ uḷḷam oṉṟē aṟiyumaṭi
  ilakum avartan tiruaḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.
 • 9. kaṇṇaṉ aṟiyāk kaḻaṟpatattār kaṇṇār neṟṟik kaṭavuḷaruḷ
  vaṇṇam uṭaiyār tiruoṟṟi vāṇar pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  naṇṇa imaiyār eṉaimaiyā nāṭṭam aṭaintu niṉṟaṉaṭi
  eṇṇa muṭiyā avaraḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.
 • 10. māḻai maṇittōḷ eṭṭuṭaiyār maḻumāṉ ēntum malarkkarattār
  vāḻai vaḷañsūḻ oṟṟiyūr vāṇar pavaṉi varakkaṇṭēṉ
  yāḻai malaikkum moḻimaṭavār yārum mayaṅkik kalaiaviḻntār
  ēḻai yēṉnāṉ avaraḻakai eṉṉeṉ ṟuraippa tēntiḻaiyē.

திருக்கோலச் சிறப்பு // திருக்கோலச் சிறப்பு

No audios found!