திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आऱ्ऱाक् कातलिऩ् इरङ्कल्
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
सोतिटम् नाटल्
sōtiṭam nāṭal
Third Thirumurai

014. तिरुक्कोलस् सिऱप्पु
tirukkōlach siṟappu

  तलैवि वियत्तल्
  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पॊऩ्ऩॆऩ् ऱॊळिरुम् पुरिसटैयार् पुऩैनूल् इटैयार् पुटैउटैयार्
  मऩ्ऩॆऩ् ऱुलकम् पुकऴ्ऒऱ्ऱि वाणर् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  मिऩ्ऩॆऩ् ऱिलङ्कु मातरॆलाम् वेट्कै अटैय विळङ्किनिऩ्ऱ(तु)
  इऩ्ऩॆऩ् ऱऱियेऩ् अवरऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.
 • 2. अळ्ळिक् कॊटुक्कुम् करुणैयिऩार् अणिसेर् ऒऱ्ऱि आलयत्तार्
  वळ्ळिक् कुवन्दोऩ् तऩैईऩ्ऱ वळ्ळल् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  तुळ्ळिक् कुतित्तॆऩ् मऩम्अवरैस् सूऴ्न्द तिऩ्ऩुम् वन्दतिलै
  ऎळ्ळिक् कणिया अवरऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.
 • 3. अऩत्तुप् पटिवम् कॊण्टयऩुम् अळवा मुटियार् वटियात
  वऩत्तुस् सटैयार् तिरुऒऱ्ऱि वाणर् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  मऩत्तुक् कटङ्का ताकिल्अतै वाय्कॊण् टुरैक्क वसमामो
  इऩत्तुक् कुवप्पाम् अवरऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.
 • 4. कॊऴुति अळितेऩ् उऴुतुण्णुम् कॊऩ्ऱैस् सटैयार् कूटलुटै
  वऴुति मरुकर् तिरुऒऱ्ऱि वाणर् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  पऴुतिल् अवऩान् तिरुमालुम् पटैक्कुङ् कमलप् पण्णवऩुम्
  ऎऴुति मुटिया अवरऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.
 • 5. पुऩ्ऩै इतऴिप् पॊलिसटैयार् पोक योकम् पुरिन्दुटैयार्
  मऩ्ऩुम् विटैयार् तिरुऒऱ्ऱि वाणर् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  उऩ्ऩुम् उटलम् कुळिर्न्दोङ्क उवकै पॆरुक उऱ्ऱुनिऩ्ऱ
  ऎऩ्ऩै विऴुङ्कुम् अवरऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.
 • 6. सॊल्लुळ् निऱैन्द पॊरुळाऩार् तुय्यर् उळत्ते तुऩ्ऩिनिऩ्ऱार्
  मल्लल् वयऱ्सूऴ् तिरुऒऱ्ऱि वाणर् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  कल्लुम् मरमुम् आऩन्दक् कण्­र् कॊण्टु कण्टतॆऩिल्
  ऎल्लै यिल्ला अवरऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.
 • 7. नीर्क्कुम् मतिक्कुम् निलैयाक नीण्ट सटैयार् निऩ्ऱुनऱा
  आर्क्कुम् पॊऴिल्सूऴ् तिरुऒऱ्ऱि वाणर् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  पार्क्कुम् अरिक्कुम् पङ्कयऱ्कुम् पऩ्मा तवर्क्कुम् पण्णवर्क्कुम्
  यार्क्कुम् अटङ्का अवरऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.
 • 8. कलक अमणक् कैतवरैक् कऴुवि लेऱ्ऱुङ् कऴुमलत्तोऩ्
  वलकै कुवित्तुप् पाटुम्ऒऱ्ऱि वाणर् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  उलक निकऴ्वैक् काणेऩ्ऎऩ् उळ्ळम् ऒऩ्ऱे अऱियुमटि
  इलकुम् अवर्तन् तिरुअऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.
 • 9. कण्णऩ् अऱियाक् कऴऱ्पतत्तार् कण्णार् नॆऱ्ऱिक् कटवुळ्अरुळ्
  वण्णम् उटैयार् तिरुऒऱ्ऱि वाणर् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  नण्ण इमैयार् ऎऩइमैया नाट्टम् अटैन्दु निऩ्ऱऩटि
  ऎण्ण मुटिया अवरऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.
 • 10. माऴै मणित्तोळ् ऎट्टुटैयार् मऴुमाऩ् एन्दुम् मलर्क्करत्तार्
  वाऴै वळञ्सूऴ् ऒऱ्ऱियूर् वाणर् पवऩि वरक्कण्टेऩ्
  याऴै मलैक्कुम् मॊऴिमटवार् यारुम् मयङ्किक् कलैअविऴ्न्दार्
  एऴै येऩ्नाऩ् अवरऴकै ऎऩ्ऩॆऩ् ऱुरैप्प तेन्दिऴैये.

திருக்கோலச் சிறப்பு // திருக்கோலச் சிறப்பு

No audios found!