திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुक्कोलस् सिऱप्पु
tirukkōlach siṟappu
तिरुअरुट् पॆरुमितम्
tiruaruṭ perumitam
Third Thirumurai

015. सोतिटम् नाटल्
sōtiṭam nāṭal

  तलैवि कऴिमिकु कातल्
  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पॊऩ्ऩञ् सिलैयाल् पुरम्ऎऱित्तार् पॊऴिल्सूऴ् ऒऱ्ऱिप् पुण्णियऩार्
  मुऩ्नञ् सरुन्दुम् मुक्कणऩार् मूवर् अऱिया मुतल्वर्अवर्
  इऩ्ऩञ् सिलनाळ् सॆऩ्ऱिटुमो इलतेल् इऩ्ऱु वरुवारो
  उऩ्ऩञ् सिऱन्दीर् सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.
 • 2. पॆऱ्ऱि अऱियाप् पिरमऩुक्कुम् पॆरिय माऱ्कुम् पॆऱअऱियार्
  पुऱ्ऱिऩ् अरवार् कस्सैउटैप् पुऩितर् ऎऩ्ऩैप् पुणरुम्इटम्
  तॆऱ्ऱि मणिक्काल् विळङ्कुतिल्लैस् सिऱ्ऱम् पलमो अऩ्ऱिइन्द
  ऒऱ्ऱि नकरो सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.
 • 3. अळित्तु मूऩ्ऱु पिळ्ळैकळाल् अकिलम् नटक्क आट्टुविप्पार्
  तॆळित्तु नतियैस् सटैइरुत्तुम् तेवर् तिरुवाऴ् ऒऱ्ऱियुळार्
  कळित्तु मालै कॊटुप्पारो कळ्ळि ऎऩवे विटुप्पारो
  ऒळित्तॊऩ् ऱुरैयीर् सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.
 • 4. ऎण्तोळ् इलङ्कुम् नीऱ्ऱणिय रियार्क्कुम् इऱैवर् ऎऩैउटैयार्
  वण्टो लिटुम्पूङ् कॊऩ्ऱैअणि मालै मार्पर् वञ्समिलार्
  तण्तोय् पॊऴिल्सूऴ् ऒऱ्ऱियिऩार् तमक्कुम् ऎऩक्कुम् मणप्पॊरुत्तम्
  उण्टो इलैयो सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.
 • 5. तवर्ताम् वणङ्कुम् ताळुटैयार् ताय्पोल् अटियर् तमैप्पुरप्पार्
  पवर्ताम् अऱियाप् पण्पुटैयार् पणैसूऴ् ऒऱ्ऱिप् पतिअमर्न्दार्
  अवर्ताम् मीण्टुऱ् ऱणैवारो अऩ्ऱि नाऩ्पोय् अणैवेऩो
  उवर्ताम् अकऱ्ऱुम् सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.
 • 6. पैत्त अरवप् पणिअणिवार् पणैसूऴ् ऒऱ्ऱिप् पतिमकिऴ्वार्
  मैत्त मिटऱ्ऱार् अवर्तमक्कु मालै इटवे नाऩ्उळत्तिल्
  वैत्त करुत्तु मुटिन्दिटुमो वऱिते मुटिया तऴिन्दिटुमो
  उय्त्त मतियाल् सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.
 • 7. तक्क वितियिऩ् मकत्तोटुम् तलैयुम् अऴित्तार् तण्अळियार्
  मिक्क वळञ्सेर् तिरुवॊऱ्ऱि मेवुम् परमर् विऩैयेऩ्तऩ्
  तुक्कम् अकलस् सुकम्अळिक्कुम् तॊटर्पुम् उण्टो इलैयोताऩ्
  ऒक्क अऱिन्दीर् सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.
 • 8. वॆण्मै नीऱ्ऱर् वॆळ्ळेऱ्ऱर् वेत कीतर् मॆय्उवप्पार्
  वण्मै उटैयार् ऒऱ्ऱियिऩार् मरुव मरुवि मऩमकिऴ्न्दु
  वण्मै अकला तरुट्कटल्नी राटु वेऩो आटेऩो
  उण्मै अऱिन्दीर् सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.
 • 9. आर्त्तु मलिनीर् वयल्ऒऱ्ऱि अमर्न्दार् मतियो टरवैमुटिस्
  सेर्त्तु नटिप्पार् अवर्तमैनाऩ् तेटि वलियस् सॆऩ्ऱिटिऩुम्
  पार्त्तुम् पारा तिरुप्पारो परिन्दु वाऎऩ् ऱुरैप्पारो
  ओर्त्तु मतिप्पीर् सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.
 • 10. अळ्ळ मिकुम्पेर् अऴकुटैयार् आऩै उरियार् अरिक्करियार्
  वॆळ्ळ मिकुम्पॊऩ् वेणियिऩार् वियऩ्सेर् ऒऱ्ऱि विकिर्तर् अवर्
  कळ्ळ मुटऩे पुणर्वारो कात लुटऩे कलप्पारो
  उळ्ळम् अऱियेऩ् सोतिटम्पार्त् तुरैप्पीर् पुरिनूल् उत्तमरे.

சோதிடம் நாடல் // சோதிடம் நாடல்

No audios found!