திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುಕ್ಕೋಲಸ್ ಸಿಱಪ್ಪು
tirukkōlach siṟappu
ತಿರುಅರುಟ್ ಪೆರುಮಿತಂ
tiruaruṭ perumitam
Third Thirumurai

015. ಸೋತಿಟಂ ನಾಟಲ್
sōtiṭam nāṭal

  ತಲೈವಿ ಕೞಿಮಿಕು ಕಾತಲ್
  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೊನ್ನಞ್ ಸಿಲೈಯಾಲ್ ಪುರಂಎಱಿತ್ತಾರ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯನಾರ್
  ಮುನ್ನಞ್ ಸರುಂದುಂ ಮುಕ್ಕಣನಾರ್ ಮೂವರ್ ಅಱಿಯಾ ಮುತಲ್ವರ್ಅವರ್
  ಇನ್ನಞ್ ಸಿಲನಾಳ್ ಸೆನ್ಱಿಟುಮೋ ಇಲತೇಲ್ ಇನ್ಱು ವರುವಾರೋ
  ಉನ್ನಞ್ ಸಿಱಂದೀರ್ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.
 • 2. ಪೆಱ್ಱಿ ಅಱಿಯಾಪ್ ಪಿರಮನುಕ್ಕುಂ ಪೆರಿಯ ಮಾಱ್ಕುಂ ಪೆಱಅಱಿಯಾರ್
  ಪುಱ್ಱಿನ್ ಅರವಾರ್ ಕಸ್ಸೈಉಟೈಪ್ ಪುನಿತರ್ ಎನ್ನೈಪ್ ಪುಣರುಂಇಟಂ
  ತೆಱ್ಱಿ ಮಣಿಕ್ಕಾಲ್ ವಿಳಙ್ಕುತಿಲ್ಲೈಸ್ ಸಿಱ್ಱಂ ಪಲಮೋ ಅನ್ಱಿಇಂದ
  ಒಱ್ಱಿ ನಕರೋ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.
 • 3. ಅಳಿತ್ತು ಮೂನ್ಱು ಪಿಳ್ಳೈಕಳಾಲ್ ಅಕಿಲಂ ನಟಕ್ಕ ಆಟ್ಟುವಿಪ್ಪಾರ್
  ತೆಳಿತ್ತು ನತಿಯೈಸ್ ಸಟೈಇರುತ್ತುಂ ತೇವರ್ ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿಯುಳಾರ್
  ಕಳಿತ್ತು ಮಾಲೈ ಕೊಟುಪ್ಪಾರೋ ಕಳ್ಳಿ ಎನವೇ ವಿಟುಪ್ಪಾರೋ
  ಒಳಿತ್ತೊನ್ ಱುರೈಯೀರ್ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.
 • 4. ಎಣ್ತೋಳ್ ಇಲಙ್ಕುಂ ನೀಱ್ಱಣಿಯ ರಿಯಾರ್ಕ್ಕುಂ ಇಱೈವರ್ ಎನೈಉಟೈಯಾರ್
  ವಣ್ಟೋ ಲಿಟುಂಪೂಙ್ ಕೊನ್ಱೈಅಣಿ ಮಾಲೈ ಮಾರ್ಪರ್ ವಞ್ಸಮಿಲಾರ್
  ತಣ್ತೋಯ್ ಪೊೞಿಲ್ಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ತಮಕ್ಕುಂ ಎನಕ್ಕುಂ ಮಣಪ್ಪೊರುತ್ತಂ
  ಉಣ್ಟೋ ಇಲೈಯೋ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.
 • 5. ತವರ್ತಾಂ ವಣಙ್ಕುಂ ತಾಳುಟೈಯಾರ್ ತಾಯ್ಪೋಲ್ ಅಟಿಯರ್ ತಮೈಪ್ಪುರಪ್ಪಾರ್
  ಪವರ್ತಾಂ ಅಱಿಯಾಪ್ ಪಣ್ಪುಟೈಯಾರ್ ಪಣೈಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಅಮರ್ಂದಾರ್
  ಅವರ್ತಾಂ ಮೀಣ್ಟುಱ್ ಱಣೈವಾರೋ ಅನ್ಱಿ ನಾನ್ಪೋಯ್ ಅಣೈವೇನೋ
  ಉವರ್ತಾಂ ಅಕಱ್ಱುಂ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.
 • 6. ಪೈತ್ತ ಅರವಪ್ ಪಣಿಅಣಿವಾರ್ ಪಣೈಸೂೞ್ ಒಱ್ಱಿಪ್ ಪತಿಮಕಿೞ್ವಾರ್
  ಮೈತ್ತ ಮಿಟಱ್ಱಾರ್ ಅವರ್ತಮಕ್ಕು ಮಾಲೈ ಇಟವೇ ನಾನ್ಉಳತ್ತಿಲ್
  ವೈತ್ತ ಕರುತ್ತು ಮುಟಿಂದಿಟುಮೋ ವಱಿತೇ ಮುಟಿಯಾ ತೞಿಂದಿಟುಮೋ
  ಉಯ್ತ್ತ ಮತಿಯಾಲ್ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.
 • 7. ತಕ್ಕ ವಿತಿಯಿನ್ ಮಕತ್ತೋಟುಂ ತಲೈಯುಂ ಅೞಿತ್ತಾರ್ ತಣ್ಅಳಿಯಾರ್
  ಮಿಕ್ಕ ವಳಞ್ಸೇರ್ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಮೇವುಂ ಪರಮರ್ ವಿನೈಯೇನ್ತನ್
  ತುಕ್ಕಂ ಅಕಲಸ್ ಸುಕಂಅಳಿಕ್ಕುಂ ತೊಟರ್ಪುಂ ಉಣ್ಟೋ ಇಲೈಯೋತಾನ್
  ಒಕ್ಕ ಅಱಿಂದೀರ್ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.
 • 8. ವೆಣ್ಮೈ ನೀಱ್ಱರ್ ವೆಳ್ಳೇಱ್ಱರ್ ವೇತ ಕೀತರ್ ಮೆಯ್ಉವಪ್ಪಾರ್
  ವಣ್ಮೈ ಉಟೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿಯಿನಾರ್ ಮರುವ ಮರುವಿ ಮನಮಕಿೞ್ಂದು
  ವಣ್ಮೈ ಅಕಲಾ ತರುಟ್ಕಟಲ್ನೀ ರಾಟು ವೇನೋ ಆಟೇನೋ
  ಉಣ್ಮೈ ಅಱಿಂದೀರ್ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.
 • 9. ಆರ್ತ್ತು ಮಲಿನೀರ್ ವಯಲ್ಒಱ್ಱಿ ಅಮರ್ಂದಾರ್ ಮತಿಯೋ ಟರವೈಮುಟಿಸ್
  ಸೇರ್ತ್ತು ನಟಿಪ್ಪಾರ್ ಅವರ್ತಮೈನಾನ್ ತೇಟಿ ವಲಿಯಸ್ ಸೆನ್ಱಿಟಿನುಂ
  ಪಾರ್ತ್ತುಂ ಪಾರಾ ತಿರುಪ್ಪಾರೋ ಪರಿಂದು ವಾಎನ್ ಱುರೈಪ್ಪಾರೋ
  ಓರ್ತ್ತು ಮತಿಪ್ಪೀರ್ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.
 • 10. ಅಳ್ಳ ಮಿಕುಂಪೇರ್ ಅೞಕುಟೈಯಾರ್ ಆನೈ ಉರಿಯಾರ್ ಅರಿಕ್ಕರಿಯಾರ್
  ವೆಳ್ಳ ಮಿಕುಂಪೊನ್ ವೇಣಿಯಿನಾರ್ ವಿಯನ್ಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿ ವಿಕಿರ್ತರ್ ಅವರ್
  ಕಳ್ಳ ಮುಟನೇ ಪುಣರ್ವಾರೋ ಕಾತ ಲುಟನೇ ಕಲಪ್ಪಾರೋ
  ಉಳ್ಳಂ ಅಱಿಯೇನ್ ಸೋತಿಟಂಪಾರ್ತ್ ತುರೈಪ್ಪೀರ್ ಪುರಿನೂಲ್ ಉತ್ತಮರೇ.

சோதிடம் நாடல் // சோதிடம் நாடல்

No audios found!