திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
tirukkōlach siṟappu
tirukkōlach siṟappu
tiruaruṭ perumitam
tiruaruṭ perumitam
Third Thirumurai

015. sōtiṭam nāṭal
sōtiṭam nāṭal

  talaivi kaḻimiku kātal
  tiruvoṟṟiyūr
  aṟusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. poṉṉañ silaiyāl purameṟittār poḻilsūḻ oṟṟip puṇṇiyaṉār
  muṉnañ saruntum mukkaṇaṉār mūvar aṟiyā mutalvaravar
  iṉṉañ silanāḷ seṉṟiṭumō ilatēl iṉṟu varuvārō
  uṉṉañ siṟantīr sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.
 • 2. peṟṟi aṟiyāp piramaṉukkum periya māṟkum peṟaaṟiyār
  puṟṟiṉ aravār kachsaiuṭaip puṉitar eṉṉaip puṇarumiṭam
  teṟṟi maṇikkāl viḷaṅkutillaich siṟṟam palamō aṉṟiinta
  oṟṟi nakarō sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.
 • 3. aḷittu mūṉṟu piḷḷaikaḷāl akilam naṭakka āṭṭuvippār
  teḷittu natiyaich saṭaiiruttum tēvar tiruvāḻ oṟṟiyuḷār
  kaḷittu mālai koṭuppārō kaḷḷi eṉavē viṭuppārō
  oḷittoṉ ṟuraiyīr sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.
 • 4. eṇtōḷ ilaṅkum nīṟṟaṇiya riyārkkum iṟaivar eṉaiuṭaiyār
  vaṇṭō liṭumpūṅ koṉṟaiaṇi mālai mārpar vañsamilār
  taṇtōy poḻilsūḻ oṟṟiyiṉār tamakkum eṉakkum maṇapporuttam
  uṇṭō ilaiyō sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.
 • 5. tavartām vaṇaṅkum tāḷuṭaiyār tāypōl aṭiyar tamaippurappār
  pavartām aṟiyāp paṇpuṭaiyār paṇaisūḻ oṟṟip patiamarntār
  avartām mīṇṭuṟ ṟaṇaivārō aṉṟi nāṉpōy aṇaivēṉō
  uvartām akaṟṟum sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.
 • 6. paitta aravap paṇiaṇivār paṇaisūḻ oṟṟip patimakiḻvār
  maitta miṭaṟṟār avartamakku mālai iṭavē nāṉuḷattil
  vaitta karuttu muṭintiṭumō vaṟitē muṭiyā taḻintiṭumō
  uytta matiyāl sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.
 • 7. takka vitiyiṉ makattōṭum talaiyum aḻittār taṇaḷiyār
  mikka vaḷañsēr tiruvoṟṟi mēvum paramar viṉaiyēṉtaṉ
  tukkam akalach sukamaḷikkum toṭarpum uṇṭō ilaiyōtāṉ
  okka aṟintīr sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.
 • 8. veṇmai nīṟṟar veḷḷēṟṟar vēta kītar meyuvappār
  vaṇmai uṭaiyār oṟṟiyiṉār maruva maruvi maṉamakiḻntu
  vaṇmai akalā taruṭkaṭalnī rāṭu vēṉō āṭēṉō
  uṇmai aṟintīr sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.
 • 9. ārttu malinīr vayaloṟṟi amarntār matiyō ṭaravaimuṭich
  sērttu naṭippār avartamaināṉ tēṭi valiyach seṉṟiṭiṉum
  pārttum pārā tiruppārō parintu vāeṉ ṟuraippārō
  ōrttu matippīr sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.
 • 10. aḷḷa mikumpēr aḻakuṭaiyār āṉai uriyār arikkariyār
  veḷḷa mikumpoṉ vēṇiyiṉār viyaṉsēr oṟṟi vikirtar avar
  kaḷḷa muṭaṉē puṇarvārō kāta luṭaṉē kalappārō
  uḷḷam aṟiyēṉ sōtiṭampārt turaippīr purinūl uttamarē.

சோதிடம் நாடல் // சோதிடம் நாடல்

No audios found!