திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
Nrhjpl; ehly;
sōtiṭam nāṭal
fhjw; rpwg;Gf; fJth khz;G
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
Third Thirumurai

016. jpUmUl; ngUkpj;
tiruaruṭ perumitam

  nrtpyp fowy;
  jpUnthw;wpa+u;
  mWrPu;f; fopnelpylp Mrphpa tpUj;j;
  jpUr;rpw;w;gy;
 • 1. tpilahu; tplq;fg; ngUkhdhu; nts;sr; rilahu; ntz;zifahy;
  milahu; Guq;fs; vhpj;jopj;jhu; mtNu >e;j mfpynkyh;
  cilahu; vd;W epidj;jidCu; xw;wp mtu;f;nfd; Wzu;e;jpiyNah
  >ilah kay;nfhz; nlJngWtha; Vio mlpeP vd;kfNs.
 • 2. fUtho; tfw;W; fz;Ejyhu; fz;zd; maD; fhz;ghpahu;
  jpUtho; xw;wpj; Njtu;vD; nry;tu; mtNu nry;tkjpy;
  ngUtho; Tilahu; vdepidj;jha; gpr;ir vLj;j jwpe;jpiyNah
  >Uth kay;nfhz; nlJngWtha; Vio mlpeP vd;kfNs.
 • 3. kl;Lf; flq;fh tz;ifapdhu; tsQ;Nru; xw;wp thzu;mtu;
  gl;Lj; JfpNy jpirfnsyh; glu;e;j njd;dg; ghpe;jidNah
  fl;lj; JfpY; fpilahJ fe;ij cLj;j jwpe;jpiyNah
  >l;Lg; Gzu;e;jpq; nfJngWtha; Vio mlpeP vd;kfNs.
 • 4. elq;nfhs; fkyr; Nrtlpahu; eyQ;Nru; xw;wp ehju;mtu;
  jlq;nfhs; khu;gpd; kzpg;gzpiaj; jhpg;ghu; ekf;nfd; nwz;zpidahy;
  glq;nfhs; gh;Ng gh;ngd;why; gilA; eLq;F; ghu;j;jpiyNah
  >lq;nfhs; kay;nfhz; nlJngWtha; vio mlpeP vd;kfNs.
 • 5. jpUf;fz; Ejyhy; jpUkfidj; jPu;j;jhu; xw;wpj; Njtu;mtu;
  vUf;f kyNu #Ltu;eP vopy;ky; ypifvd; nwz;zpidahy;
  cUf;F; neUg;Ng mtu;cUt; cdf;F; mtu;f;F; cwthNkh
  >Uf;f kay;nfhz; nlJngWtha; Vio mlpeP vd;kfNs.
 • 6. Nkiy tpiziaj; jtpu;j;jUS; tpilahu; xw;wp tpfpu;ju;mtu;
  khiy nfhLg;ghu; czq;Fjiy khiy mJjhd; thq;FitNa
  My kplw;whu; fhghyp Mfpj; jphpthu; miztpyNu
  Vy kay;nfhz; nld;ngWtha; Vio mlpeP vd;kfNs.
 • 7. khf; gapY; nghopw;giznfhs; tsQ;Nru; xw;wp thzu;mtu;
  Nahf; gapy;thu; Nkhfkpyhu; vd;Nd cdf;fpq; fpzq;FtNu
  Mf; gapy;ths; kiyahNsy; mtNsh xd;W; mwpe;jpys;fhz;
  Vf kay;nfhz; nlJngWtha; Vio mlpeP vd;kfNs.
 • 8. tpz;ghu; GfO; jpUnthw;wp NkT; Gdpju; tple;jhpD;
  cz;ghu; >d;D; cdf;fJjhd; cld;gh lhNkh csKUfpj;
  jz;ghu; vd;ghu; jiknay;yh; rhu;thu; mJcd; r;kjNkh
  vz;ghu; kay;nfhz; nlJngWtha; Vio mlpeP vd;kfNs.
 • 9. ePlp tsq;nfhs; xw;wpapy;tho; epkyu; cyfj; Japu;NjhW;
  Xlp xspg;ghu; mtu;ePA; xf;f Xl cd;trNkh
  ehlp elpg;ghu; ePA;cld; elpj;jhy; cyfu; eifahNuh

 • 10. cs;sp cUF; mtu;f;fUS; xw;wp efu;tho; cj;jku;f;F
  nts;sp kiyA; nghd;kiyA; tPnld; Wiug;ghu; MdhY;
  fs;sp neUq;fpg; Gwq;nfhs;RL fhNl >lq;fhz; fz;lwpeP
  vs;spy; kay;nfhz; nlJngWtha; Vio mlpeP vd;kfNs.

திருஅருட் பெருமிதம் // திருஅருட் பெருமிதம்

No audios found!