திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सोतिटम् नाटल्
sōtiṭam nāṭal
कातऱ् सिऱप्पुक् कतुवा माण्पु
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
Third Thirumurai

016. तिरुअरुट् पॆरुमितम्
tiruaruṭ perumitam

  सॆविलि कऴऱल्
  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. विटैयार् विटङ्कप् पॆरुमाऩार् वॆळ्ळस् सटैयार् वॆण्णकैयाल्
  अटैयार् पुरङ्कळ् ऎरित्तऴित्तार् अवरे इन्द अकिलमॆलाम्
  उटैयार् ऎऩ्ऱु निऩैत्तऩैऊर् ऒऱ्ऱि अवर्क्कॆऩ् ऱुणर्न्दिलैयो
  इटैया मयल्कॊण् टॆतुपॆऱुवाय् एऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.
 • 2. करुवाऴ् वकऱ्ऱुम् कण्नुतलार् कण्णऩ् अयऩुम् काण्परियार्
  तिरुवाऴ् ऒऱ्ऱित् तेवर्ऎऩुम् सॆल्वर् अवरे सॆल्वमतिल्
  पॆरुवाऴ् वुटैयार् ऎऩनिऩैत्ताय् पिस्सै ऎटुत्त तऱिन्दिलैयो
  इरुवा मयल्कॊण् टॆतुपॆऱुवाय् एऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.
 • 3. मट्टुक् कटङ्का वण्कैयिऩार् वळञ्सेर् ऒऱ्ऱि वाणर्अवर्
  पट्टुत् तुकिले तिसैकळॆलाम् पटर्न्द तॆऩ्ऩप् परिन्दऩैयो
  कट्टत् तुकिलुम् किटैयातु कन्दै उटुत्त तऱिन्दिलैयो
  इट्टुप् पुणर्न्दिङ् कॆतुपॆऱुवाय् एऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.
 • 4. नटङ्कॊळ् कमलस् सेवटियार् नलञ्सेर् ऒऱ्ऱि नातर्अवर्
  तटङ्कॊळ् मार्पिऩ् मणिप्पणियैत् तरिप्पार् नमक्कॆऩ् ऱॆण्णिऩैयाल्
  पटङ्कॊळ् पाम्पे पाम्पॆऩ्ऱाल् पटैयुम् नटुङ्कुम् पार्त्तिलैयो
  इटङ्कॊळ् मयल्कॊण् टॆतुपॆऱुवाय् ऎऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.
 • 5. तिरुक्कण् नुतलाल् तिरुमकऩैत् तीर्त्तार् ऒऱ्ऱित् तेवर्अवर्
  ऎरुक्क मलरे सूटुवर्नी ऎऴिल्मल् लिकैऎऩ् ऱॆण्णिऩैयाल्
  उरुक्कुम् नॆरुप्पे अवर्उरुवम् उऩक्कुम् अवर्क्कुम् उऱवामो
  इरुक्क मयल्कॊण् टॆतुपॆऱुवाय् एऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.
 • 6. मेलै विणैयैत् तविर्त्तरुळुम् विटैयार् ऒऱ्ऱि विकिर्तर्अवर्
  मालै कॊटुप्पार् उणङ्कुतलै मालै अतुताऩ् वाङ्कुवैये
  आल मिटऱ्ऱार् कापालि आकित् तिरिवार् अणैविलरे
  एल मयल्कॊण् टॆऩ्पॆऱुवाय् एऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.
 • 7. माकम् पयिलुम् पॊऴिऱ्पणैकॊळ् वळञ्सेर् ऒऱ्ऱि वाणर्अवर्
  योकम् पयिल्वार् मोकमिलार् ऎऩ्ऩे उऩक्किङ् किणङ्कुवरे
  आकम् पयिल्वाळ् मलैयाळेल् अवळो ऒऩ्ऱुम् अऱिन्दिलळ्काण्
  एक मयल्कॊण् टॆतुपॆऱुवाय् एऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.
 • 8. विण्पार् पुकऴुम् तिरुवॊऱ्ऱि मेवुम् पुऩितर् विटन्दरिऩुम्
  उण्पार् इऩ्ऩुम् उऩक्कतुताऩ् उटऩ्पा टामो उळमुरुकित्
  तण्पार् ऎऩ्पार् तमैयॆल्लाम् सार्वार् अतुउऩ् सम्मतमो
  ऎण्पार् मयल्कॊण् टॆतुपॆऱुवाय् एऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.
 • 9. नीटि वळङ्कॊळ् ऒऱ्ऱियिल्वाऴ् निमलर् उलकत् तुयिर्तोऱुम्
  ओटि ऒळिप्पार् अवर्नीयुम् ऒक्क ओट उऩ्वसमो
  नाटि नटिप्पार् नीयुम्उटऩ् नटित्ताल् उलकर् नकैयारो
  ईटिल् मयल्कॊण् टॆतुपॆऱुवाय् एऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.
 • 10. उळ्ळि उरुकुम् अवर्क्करुळुम् ऒऱ्ऱि नकर्वाऴ् उत्तमर्क्कु
  वॆळ्ळि मलैयुम् पॊऩ्मलैयुम् वीटॆऩ् ऱुरैप्पार् आऩालुम्
  कळ्ळि नॆरुङ्किप् पुऱङ्कॊळ्सुटु काटे इटङ्काण् कण्टऱिनी
  ऎळ्ळिल् मयल्कॊण् टॆतुपॆऱुवाय् एऴै अटिनी ऎऩ्मकळे.

திருஅருட் பெருமிதம் // திருஅருட் பெருமிதம்

No audios found!