திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸೋತಿಟಂ ನಾಟಲ್
sōtiṭam nāṭal
ಕಾತಱ್ ಸಿಱಪ್ಪುಕ್ ಕತುವಾ ಮಾಣ್ಪು
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
Third Thirumurai

016. ತಿರುಅರುಟ್ ಪೆರುಮಿತಂ
tiruaruṭ perumitam

  ಸೆವಿಲಿ ಕೞಱಲ್
  ತಿರುವೊಱ್ಱಿಯೂರ್
  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವಿಟೈಯಾರ್ ವಿಟಙ್ಕಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್ ವೆಳ್ಳಸ್ ಸಟೈಯಾರ್ ವೆಣ್ಣಕೈಯಾಲ್
  ಅಟೈಯಾರ್ ಪುರಙ್ಕಳ್ ಎರಿತ್ತೞಿತ್ತಾರ್ ಅವರೇ ಇಂದ ಅಕಿಲಮೆಲಾಂ
  ಉಟೈಯಾರ್ ಎನ್ಱು ನಿನೈತ್ತನೈಊರ್ ಒಱ್ಱಿ ಅವರ್ಕ್ಕೆನ್ ಱುಣರ್ಂದಿಲೈಯೋ
  ಇಟೈಯಾ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟೆತುಪೆಱುವಾಯ್ ಏೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.
 • 2. ಕರುವಾೞ್ ವಕಱ್ಱುಂ ಕಣ್ನುತಲಾರ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅಯನುಂ ಕಾಣ್ಪರಿಯಾರ್
  ತಿರುವಾೞ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ಎನುಂ ಸೆಲ್ವರ್ ಅವರೇ ಸೆಲ್ವಮತಿಲ್
  ಪೆರುವಾೞ್ ವುಟೈಯಾರ್ ಎನನಿನೈತ್ತಾಯ್ ಪಿಸ್ಸೈ ಎಟುತ್ತ ತಱಿಂದಿಲೈಯೋ
  ಇರುವಾ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟೆತುಪೆಱುವಾಯ್ ಏೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.
 • 3. ಮಟ್ಟುಕ್ ಕಟಙ್ಕಾ ವಣ್ಕೈಯಿನಾರ್ ವಳಞ್ಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ಅವರ್
  ಪಟ್ಟುತ್ ತುಕಿಲೇ ತಿಸೈಕಳೆಲಾಂ ಪಟರ್ಂದ ತೆನ್ನಪ್ ಪರಿಂದನೈಯೋ
  ಕಟ್ಟತ್ ತುಕಿಲುಂ ಕಿಟೈಯಾತು ಕಂದೈ ಉಟುತ್ತ ತಱಿಂದಿಲೈಯೋ
  ಇಟ್ಟುಪ್ ಪುಣರ್ಂದಿಙ್ ಕೆತುಪೆಱುವಾಯ್ ಏೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.
 • 4. ನಟಙ್ಕೊಳ್ ಕಮಲಸ್ ಸೇವಟಿಯಾರ್ ನಲಞ್ಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿ ನಾತರ್ಅವರ್
  ತಟಙ್ಕೊಳ್ ಮಾರ್ಪಿನ್ ಮಣಿಪ್ಪಣಿಯೈತ್ ತರಿಪ್ಪಾರ್ ನಮಕ್ಕೆನ್ ಱೆಣ್ಣಿನೈಯಾಲ್
  ಪಟಙ್ಕೊಳ್ ಪಾಂಪೇ ಪಾಂಪೆನ್ಱಾಲ್ ಪಟೈಯುಂ ನಟುಙ್ಕುಂ ಪಾರ್ತ್ತಿಲೈಯೋ
  ಇಟಙ್ಕೊಳ್ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟೆತುಪೆಱುವಾಯ್ ಎೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.
 • 5. ತಿರುಕ್ಕಣ್ ನುತಲಾಲ್ ತಿರುಮಕನೈತ್ ತೀರ್ತ್ತಾರ್ ಒಱ್ಱಿತ್ ತೇವರ್ಅವರ್
  ಎರುಕ್ಕ ಮಲರೇ ಸೂಟುವರ್ನೀ ಎೞಿಲ್ಮಲ್ ಲಿಕೈಎನ್ ಱೆಣ್ಣಿನೈಯಾಲ್
  ಉರುಕ್ಕುಂ ನೆರುಪ್ಪೇ ಅವರ್ಉರುವಂ ಉನಕ್ಕುಂ ಅವರ್ಕ್ಕುಂ ಉಱವಾಮೋ
  ಇರುಕ್ಕ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟೆತುಪೆಱುವಾಯ್ ಏೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.
 • 6. ಮೇಲೈ ವಿಣೈಯೈತ್ ತವಿರ್ತ್ತರುಳುಂ ವಿಟೈಯಾರ್ ಒಱ್ಱಿ ವಿಕಿರ್ತರ್ಅವರ್
  ಮಾಲೈ ಕೊಟುಪ್ಪಾರ್ ಉಣಙ್ಕುತಲೈ ಮಾಲೈ ಅತುತಾನ್ ವಾಙ್ಕುವೈಯೇ
  ಆಲ ಮಿಟಱ್ಱಾರ್ ಕಾಪಾಲಿ ಆಕಿತ್ ತಿರಿವಾರ್ ಅಣೈವಿಲರೇ
  ಏಲ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟೆನ್ಪೆಱುವಾಯ್ ಏೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.
 • 7. ಮಾಕಂ ಪಯಿಲುಂ ಪೊೞಿಱ್ಪಣೈಕೊಳ್ ವಳಞ್ಸೇರ್ ಒಱ್ಱಿ ವಾಣರ್ಅವರ್
  ಯೋಕಂ ಪಯಿಲ್ವಾರ್ ಮೋಕಮಿಲಾರ್ ಎನ್ನೇ ಉನಕ್ಕಿಙ್ ಕಿಣಙ್ಕುವರೇ
  ಆಕಂ ಪಯಿಲ್ವಾಳ್ ಮಲೈಯಾಳೇಲ್ ಅವಳೋ ಒನ್ಱುಂ ಅಱಿಂದಿಲಳ್ಕಾಣ್
  ಏಕ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟೆತುಪೆಱುವಾಯ್ ಏೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.
 • 8. ವಿಣ್ಪಾರ್ ಪುಕೞುಂ ತಿರುವೊಱ್ಱಿ ಮೇವುಂ ಪುನಿತರ್ ವಿಟಂದರಿನುಂ
  ಉಣ್ಪಾರ್ ಇನ್ನುಂ ಉನಕ್ಕತುತಾನ್ ಉಟನ್ಪಾ ಟಾಮೋ ಉಳಮುರುಕಿತ್
  ತಣ್ಪಾರ್ ಎನ್ಪಾರ್ ತಮೈಯೆಲ್ಲಾಂ ಸಾರ್ವಾರ್ ಅತುಉನ್ ಸಂಮತಮೋ
  ಎಣ್ಪಾರ್ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟೆತುಪೆಱುವಾಯ್ ಏೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.
 • 9. ನೀಟಿ ವಳಙ್ಕೊಳ್ ಒಱ್ಱಿಯಿಲ್ವಾೞ್ ನಿಮಲರ್ ಉಲಕತ್ ತುಯಿರ್ತೋಱುಂ
  ಓಟಿ ಒಳಿಪ್ಪಾರ್ ಅವರ್ನೀಯುಂ ಒಕ್ಕ ಓಟ ಉನ್ವಸಮೋ
  ನಾಟಿ ನಟಿಪ್ಪಾರ್ ನೀಯುಂಉಟನ್ ನಟಿತ್ತಾಲ್ ಉಲಕರ್ ನಕೈಯಾರೋ
  ಈಟಿಲ್ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟೆತುಪೆಱುವಾಯ್ ಏೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.
 • 10. ಉಳ್ಳಿ ಉರುಕುಂ ಅವರ್ಕ್ಕರುಳುಂ ಒಱ್ಱಿ ನಕರ್ವಾೞ್ ಉತ್ತಮರ್ಕ್ಕು
  ವೆಳ್ಳಿ ಮಲೈಯುಂ ಪೊನ್ಮಲೈಯುಂ ವೀಟೆನ್ ಱುರೈಪ್ಪಾರ್ ಆನಾಲುಂ
  ಕಳ್ಳಿ ನೆರುಙ್ಕಿಪ್ ಪುಱಙ್ಕೊಳ್ಸುಟು ಕಾಟೇ ಇಟಙ್ಕಾಣ್ ಕಣ್ಟಱಿನೀ
  ಎಳ್ಳಿಲ್ ಮಯಲ್ಕೊಣ್ ಟೆತುಪೆಱುವಾಯ್ ಏೞೈ ಅಟಿನೀ ಎನ್ಮಕಳೇ.

திருஅருட் பெருமிதம் // திருஅருட் பெருமிதம்

No audios found!